Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 209359BeleidsregelsBesluit tot wijziging Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein,

 

 • -

  gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Participatiewet;

 • -

  gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluit:

De ‘Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)’ als volgt te wijzigen:

 

overwegende dat:

 • -

  Het kabinet op 27 mei 2021 bekend heeft gemaakt dat het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis wordt verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021.

 • -

  De TONK, die oorspronkelijk gold van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 wordt verlengd tot en met 30 september 2021.

Artikel I

De ‘Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)’ als volgt te wijzigen:

 

 • A.

  Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

  Toegevoegd wordt lid 3, dat als volgt komt te luiden:

  “ Woonquote: de verhouding tussen enerzijds de toepasselijke woonlasten en anderzijds het inkomen van januari 2021, uitgedrukt in een percentage;”.

   

 • B.

  Artikel 4, lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

  In de eerste volzin wordt “25%” vervangen door “15%”.

   

 • C.

  Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   Het tweede lid, onder sub b vervalt, onder vernummering van sub c tot sub b.

  • b.

   In lid 3 wordt “1 augustus 2021 vervangen door “1 november 2021”.

 • D.

  Artikel 9 vervalt, onder vernummering van de artikelen tien tot en met zestien, tot respectievelijk de artikelen negen tot en met vijftien.

   

 • E.

  Artikel 10 wordt vernummerd tot artikel 9 en wordt alsvolgt gewijzigd:

  • a.

   Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede, derde en vierde lid tot respectievelijk lid 1, lid 2 en lid 3.

  • b.

   In het nieuwe tweede lid wordt het woord “lid 3” in de tekst vervangen door “artikel 12, lid 3” van deze beleidsregels”.

 • F.

  Artikel 11 wordt vernummerd tot artikel 10 en het tweede lid komt alsvolgt te luiden:

  “De hoogte van de tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal:

  a. € 1.125,00 TONK A, volgens de tabel in de toelichting bij artikel 10, of

  b. € 2.250,00 TONK B, volgens de tabel in de toelichting bij artikel 10, of

  c. € 3.375,00 TONK C, volgens de tabel in de toelichting bij artikel 10, of

  d. € 4.500,00 TONK D, volgens de tabel in de toelichting bij artikel 10.

  Dit betreft eenmalige forfaitaire netto tegemoetkomingen.”.

   

 • G.

  Artikel 12 wordt vernummerd tot artikel 11

   

 • H.

  Artikel 13 wordt vernummerd tot artikel 12 en het derde lid komt als volgt te luiden:

  “Een eenmalige tegemoetkoming kan worden toegekend over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.”.

   

 • I.

  Artikel 14 wordt vernummerd tot artikel 13

   

 • H.

  Artikel 15 wordt vernummerd tot artikel 14 en komt als volgt te luiden:

  Het besluit tot wijziging van Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021 en worden ingaande 1 januari 2022 ingetrokken

   

 • I.

  Artikel 16 wordt vernummerd tot artikel 15 en komt als volgt te luiden:

  De gewijzigde beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) – I ”.

Artikel II

De toelichting van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikelsgewijs:

 

 • A.

  Artikel 4:

  In de toelichtende tekst op artikel 4 is tweemaal “25%” opgenomen. Deze tekst wordt vervangen door “15%”

   

 • B.

  Artikel 6:

  In de toelichtende tekst op artikel 6 worden de volgende zinnen gewijzigd: “Daarbij wordt wel gevraagd om gegevens van inkomen en vermogen (m.u.v. gegevens uit eigen bedrijf). Die gegevens zijn nodig voor de draagkrachtberekening. Daarnaast hebben we bepaald dat een aanvraag kan worden ingediend tot 1 augustus 2021.”.

  De voorgaande zinnen wordt vervangen door:

  “Daarbij wordt wel gevraagd om gegevens van het inkomen (m.u.v. gegevens uit eigen bedrijf). Die gegevens zijn nodig voor de berekening van de woonquote. Daarnaast hebben we bepaald dat een aanvraag kan worden ingediend tot 1 november 2021.”.

   

 • C.

  Artikel 9:

  De toelichting op het oude artikel 9 vervalt.

   

 • D.

  Artikel 10:

  De toelichting op artikel 10 wordt vervangen door de volgende tekst: “In dit artikel wordt de hoogte van de tegemoetkoming TONK bepaald op basis van de berekening van de woonquote. Daarbij is de onderstaande tabel leidend voor de bepaling van de maximale tegemoetkoming. In de tabel wordt onderscheid gemaakt naar gezinssamenstelling, te weten alleenstaand of gezin en naar hoogte van het actuele inkomen. Wanneer de woonlasten de norm overschrijden bestaat er recht op een TONK-uitkering.

   

  De woonquote betreft de woonlasten als percentage van het netto inkomen in de peilmaand. Dat wil zeggen de verhouding tussen enerzijds de toepasselijke woonlasten en anderzijds het netto- inkomen, uitgedrukt in een percentage. Voor twee type huishoudens is een grenswaarde per inkomensgroep bepaald. Bij een woonquote op of hoger dan de lagere grenswaarde in onderstaande tabel kan recht bestaan op TONK A. Bij een woonquote op of hoger dan de tweede grenswaarde in onderstaande tabel, maar lager dan 60%, kan recht bestaan op TONK B. Bij een woonquote op of hoger dan 60%, maar lager dan 80%, kan recht bestaan op TONK C en bij een woonquote op of hoger dan 80% TONK D.

  Grenswaarde woonquote per huishoudtype

  Alleenstaand

  Gezin

  Netto inkomen per maand t/m

  TONK A

  TONK B

  TONK C

  TONK D

  TONK A

  TONK B

  TONK C

  TONK D

  € 1.000

  40%

  50%

  60%

  80%

  35%

  45%

  60%

  80%

  € 1.500

  40%

  50%

  60%

  80%

  35%

  45%

  60%

  80%

  € 2.000

  40%

  50%

  60%

  80%

  35%

  45%

  60%

  80%

  € 2.500

  40%

  50%

  60%

  80%

  35%

  45%

  60%

  80%

  € 3.000

  40%

  50%

  60%

  80%

  40%

  50%

  60%

  80%

  € 3.500

  45%

  55%

  60%

  80%

  40%

  50%

  60%

  80%

  € 4.000

  45%

  55%

  60%

  80%

  40%

  50%

  60%

  80%

  € 4.500

  45%

  55%

  60%

  80%

  40%

  50%

  60%

  80%

  € 5.000

  45%

  55%

  60%

  80%

  40%

  50%

  60%

  80%

  >€ 5000

  50%

  60%

  (TONK C toe- passen)

  60%

  80%

  50%

  60%

  (TONK C toe-passen)

  60%

  80%

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en wordt daarmee van toepassing op reeds genomen besluiten op grond van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Besluiten die vóór deze wijziging zijn genomen en die mogelijk op grond van deze wijziging een voor de aanvrager positief gevolg kunnen hebben, worden ambtshalve herbeoordeeld.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2021

 

Aldus besloten door het college van de gemeente Stein in zijn vergadering van 22 juni 2021

De burgemeester

M.F.H. Leurs-Mordang

De secretaris

Drs. J.H.J. Sanders