Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 209092Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - legaliseren van het tijdelijk plaatsen van twee reclameborden - Camerig ongenummerd, Vijlen

 • II.

  BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

 • -

  Een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van het tijdelijk plaatsen van twee reclameborden op het perceel Camerig ongenummerd te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie G, nummer 38 en Vaalsbroek ongenummerd te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 265 met de activiteiten:

 • -

  Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • -

  Bouwen

 • -

  Aanbrengen van reclame

(besluit 22-06-2021, verzonden 24-06-2021);

Bezwaar

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

 • Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

 • Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaar kan worden ingediend ter inzage worden aangevraagd via info@vaals.nl. Iedereen kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift van het besluit/de besluiten krijgen.