Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 208945Overige besluiten van algemene strekkingRotondes Middenveldweg - op- en afritten A28 te Fluitenberg

 

VERKEERSBESLUIT

Nr.2021/13

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994,

 

Overwegende:

- Dat de twee kruispunten van de Middenveldweg met de op- en afritten A28 Fluitenberg voorrangskruispunten zijn;

- Dat de verkeersintensiteiten op deze kruispunten hoog zijn en de afwikkeling te wensen over laat, met name in de spitsperioden;

- Dat de wachtrijen op de afritten soms terugslaan tot op de A28;

- Dat de kruispunten als onveilig worden ervaren;

- Dat het in Drenthe gebruikelijk is, uit oogpunt van verkeersveiligheid en afwikkeling, kruispunten met op- en afritten van snelwegen uit te voeren als rotonde;

- Dat met een simulatiemodel met toekomstige intensiteiten is aangetoond dat rotondes voor een goede doorstroming van het verkeer zorgdragen, waarbij de oostelijke rotonde voorzien zal worden van twee bypasses: een vanaf de zuidelijke afrit richting Hoogeveen en een vanaf Hoogeveen naar de noordelijke oprit richting Assen;

- Dat rotondes hier, ruimtelijk gezien, goed kunnen worden ingepast;

- Dat dit ontwerp samen met de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat Noord-Nederland tot stand is gekomen;

- Dat de Middenveldweg in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen. De op- en afritten zijn deels in eigendom van Rijkswaterstaat;

- Dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Tot het inrichten van de kruispunten Middenveldweg – op- en afritten A28 Fluitenberg als rotondes;

 

III. De maatregel bestaat uit een herinrichting en het plaatsen van de borden B06, D01, D02ro_BB22 (BM18) en G12a, van de bijlage 1 van het RVV 1990.

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

 

 

Hoogeveen, 17 juni 2021

 

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

 

 

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 7 juli 2021 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

Bijlage(n):

- Situatietekening rotondes Middenveldweg op- en afritten A28 Fluitenberg

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.