Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 208935Overige besluiten van algemene strekkingTurborotonde Middenveldweg-De Stroom te Hoogeveen

 

VERKEERSBESLUIT

Nr.2021/12

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994,

 

Overwegende:

- Dat het kruispunt Middenveldweg-De Stroom een voorrangskruispunt is dat met verkeerslichten is geregeld;

- Dat de verkeersregelinstallatie verouderd is en toe aan vervanging;

- Dat er met enige regelmaat storingen zijn aan de installatie;

- Dat de wachttijden voor het kruispunt soms erg oplopen;

- Dat de verkeersregelinstallatie op dit kruispunt is gekoppeld met die op het kruispunt Middenveldweg-Toldijk;

- Dat met een simulatiemodel met toekomstige intensiteiten is aangetoond dat een turborotonde een goede en veilige oplossing kan bieden voor het verkeer, zonder dat de afwikkeling op het nabijgelegen kruispunt Middenveldweg-Toldijk (waar nieuwe verkeerslichten worden geplaatst) nadelig wordt beïnvloed;

- Dat een rotonde hier, ruimtelijk gezien, goed kan worden ingepast en ook voor LZV’s goed te berijden is;

- Dat een rotonde daarom de voorkeur heeft boven een nieuwe verkeersregelinstallatie;

- Dat de ruimte voor een fietsoversteek op de rotonde onvoldoende is en de (brom)fietser daarom wordt omgeleid en voorrang dient te verlenen;

- Dat dit ontwerp samen met de provincie Drenthe tot stand is gekomen;

- Dat de genoemde wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Hoogeveen;

- Dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Tot het inrichten van het kruispunt Middenveldweg-De Stroom als turborotonde;

 

III. De maatregel bestaat uit een herinrichting en het plaatsen van de borden B06, D01, D02ro_BB22 (BM18) en G12a, van de bijlage 1 van het RVV 1990.

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

Hoogeveen, 17 juni 2021

 

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

 

 

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 7 juli 2021 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

Bijlage(n):

- Situatietekening rotonde Middenveldweg-De Stroom te Hoogeveen

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.