Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 20865Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Zandstraat 15, 5374 NA Schaijk; het aanleggen van een inrit (aanvraag ontvangen op 13 januari 2021)

Hermanusweg 85, 5374 RW Schaijk; het herbouwen van een recreatiewoning (aanvraag ontvangen op 12 januari 2021)

Landweer (naast 20) te Zeeland; voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoorgedeelte en het aanleggen van 2 inritten (aanvraag ontvangen op 15 januari 2021)

Ontvangen sloopmelding:

Kerkstraat 56a, 5411 BA Zeeland en 58 en 58b, 5411 BC Zeeland; het slopen van een voormalig horecapand met asbesthoudende materialen (ontvangen op 14 januari 2021)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik):

Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk; het melden in het kader van het brandveilig gebruik van een ceremoniegebouw (melding ontvangen op 15 januari 2021)

Ontvangen milieumelding:

Industriepark 4, 5374 CM Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit voor het veranderen van een bedrijf voor de opslag van gasflessen (ontvangen op 14 januari 2021)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Landweer (naast 20) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfshal met kantoor en het aanleggen van 2 inritten. De aanvraag die ingediend is op 8 oktober 2020 is op 15 januari 2021 ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Buitenveld 15, 5411 TR Zeeland; het bouwen van een overkapping en een schuurtje (vergunning verzonden op 12 januari 2021)

Heijtmorgen 25, 5375 AL Reek; het bouwen van een melkstal aan een bestaande melkveestal (vergunning verzonden op 13 januari 2021)

Burg Wientjensstraat (ter hoogte van huisnummer 4) 5375, BD Reek; het kappen van een boom (Carpinus Betulus) (vergunning verzonden op 14 januari 2021)

Besluit tot buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning:

Boekelsedijk 26, 5411 NX Zeeland; het plaatsen van dakkapellen en een dakraam, het vervangen van kozijnen en het wit schilderen van de woning. Besloten is deze aanvraag vanwege onvolledigheid buiten behandeling te stellen. Het besluit tot buiten behandeling stelling is verzonden op 12 januari 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen het besluit tot buiten behandeling stelling van het verzoek om vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;

 • de datum;

 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

 • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, Broksteeg 7, 5374 BE Schaijk (dossiernummer VZ-2020-0008)

Burgemeester en wethouders van Landerd maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 onder a, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 7 januari 2020 heeft Schoenmakers Swinkels VOF medegedeeld dat zij voornemens zijn om een biggenstal op te richten en mest te gaan verwerken aan Broksteeg 7, 5374 BE Schaijk. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage-beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Landerd hebben besloten dat door Schoenmakers Swinkels VOF géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Landerd leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen met ingang van 25 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met dhr. D. Derks van de genoemde afdeling, telefoonnummer 0486-458111.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

Herstelbesluit weigering intrekking/actualisatie omgevingsvergunning Schuifelenberg 3, 5411 LL Zeeland (dossiernummer HZ-2014-0074)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om gelet op de tussenuitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (SHE 20/1938T en SHE 20/1973):

 • 1.

  het besluit van 28 mei 2020 waarin het verzoek tot intrekking en actualisatie van de vergunning voor de Schuifelenberg 3, 5411 LL Zeeland (voor het oprichten van een varkenshouderij / dossiernummer 3534-2018) is afgewezen, in te trekken.

 • 2.

  een nieuw besluit te nemen om het verzoek om intrekking af te wijzen en

  het verzoek tot wijziging van de vergunning toe te wijzen door het op grond van artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de vergunning verbinden van de voorschriften 7.1.2 tot en met 7.1.4.

De beschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 25 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt met dhr. D. Derks van de genoemde afdeling, telefoonnummer 0486-458111.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Beroep en voorlopige voorziening

U kunt binnen zes weken nadat dit besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de rechtbank. U stuurt het beroepschrift naar: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet u ondertekenen en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • -

  waarom u het niet met dat besluit eens bent.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep aan te tekenen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de rechtbank een uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de rechtbank, nadat u beroep heeft aangetekend, verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Zowel voor het digitaal indienen van een beroepschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de website vindt u meer informatie.

Intrekking Omgevingsvergunning Definitief; Duifhuisstraat 1, 5374 SB Schaijk (dossiernummer INT-2020-0003)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende intrekkingsbesluit hebben genomen:

Voor:

het stoppen met het houden van dieren

Locatie:

Duifhuisstraat 1

5374 SB SCHAIJK

Het intrekkingsverzoek, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken.

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 , 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer H. Verkuijlen via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail (Harold.Verkuijlen@landerd.nl).