Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2 - gemeente Hattem 2021 (TONK 2))

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis.

 • d.

  voorliggende voorziening: een voorziening zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 van de wet.

 • e.

  Peilmaand: maand waarvan het inkomen bepalend is voor de vaststelling van de draagkracht.

 • f.

  Aanvrager: de persoon die de aanvraag indient en diens eventuele partner conform artikel 3 van de wet.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • a.

  die als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een inkomensterugval, en;

 • b.

  die daardoor noodzakelijke particuliere kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • c.

  die geen aanspraak kan maken op een voorliggende voorziening of voor wie een voorliggende voorziening niet toereikend is.

Artikel 3 Voorwaarden tegemoetkoming TONK

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die als gevolg van een onvoorziene inkomensterugval vanwege de coronacrisis zijn noodzakelijke particuliere woonlasten niet meer kan voldoen;

 • 2.

  Aanvrager verklaart bij het indienen van een volledig ingevulde aanvraag dat de inkomensterugval het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19);

 • 3.

  De beleidsregels Bijzondere Bijstand welke zijn opgenomen in de ‘Beleidsregels Werk&Inkomen 2021‘ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK;

 • 4.

  Aanvrager is een rechthebbende zoals benoemd in artikel 11 van de wet.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

 • 1.

  De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

  • a.

   kosten van (kale) huur van een particuliere woning;

  • b.

   hypotheeklasten van de particuliere woning;

  • c.

   kosten van elektriciteit, gas en water voor de particuliere woning.

 • 2.

  Het college kan besluiten een tegemoetkoming TONK voor de onderdelen a en b zoals genoemd in het eerste lid pas te verstrekken indien aanvrager heeft aangetoond dat (gedeeltelijke) kwijtschelding van huur door verhuurder of uitstel van hypotheek lasten door hypotheekverstrekker is afgewezen.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.hattem.nl/OndersteuningKosten. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de volledig ingevulde aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de peilmaand;

  • b.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maanden waarover de tegemoetkoming TONK wordt aangevraagd;

  • c.

   Indien nodig kan er nog aanvullende informatie worden gevraagd.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot en met 30 september 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

De tegemoetkoming TONK 2 kan vanaf 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021. Over een eventuele verlenging zal tijdig worden gecommuniceerd.

Artikel 8 Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming TONK per maand wordt vastgesteld conform onderstaande formule:

   

  Tegemoetkoming TONK per maand = noodzakelijke algemene kosten van bestaan - draagkracht - € 430,--,

   

  waarbij:

  • -

   de noodzakelijke algemene kosten van bestaan worden bedoeld zoals genoemd in artikel 4, en;

  • -

   draagkracht wordt bedoeld zoals in artikel 10.

 • 2.

  De maximale tegemoetkoming TONK bedraagt € 1.000,-- per maand per huishouden.

 • 3.

  De tegemoetkoming wordt naar boven afgerond op een vijftig- of honderdtal. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming van €230 wordt afgerond naar €250, een tegemoetkoming van €280 wordt afgerond naar €300.

 • 4.

  In uitzondering op lid 2 bedraagt de maximale tegemoetkoming TONK voor ondernemers die hun eerste bedrijf in de periode 1 juli 2020 tot 1 maart 2021 hebben ingeschreven in de Kamer van Koophandel € 1.666,66 per maand per huishouden.

 • 5.

  De tegemoetkoming TONK wordt in principe om niet verstrekt.

Artikel 9 Inkomen (artikel 32 PW)

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit een onderneming of zelfstandig beroep;

 • c.

  inkomen uit een uitkering;

 • d.

  inkomen uit verhuur; en

 • e.

  inkomen uit partneralimentatie.

Artikel 10 Draagkracht

 • 1.

  De draagkracht van de aanvrager wordt voor de gehele duur van de tegemoetkoming TONK vastgesteld aan de hand van de peilmaand.

 • 2.

  De peilmaand is vastgesteld op juni 2021.

 • 3.

  In afwijking van lid 2 kan de draagkracht bij onregelmatige inkomsten worden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

 • 4.

  Van het inkomen boven de geldende bijstandsnorm wordt 50% als draagkracht in aanmerking genomen.

 • 5.

  Wijzigingen van meer dan 25% van het inkomen moeten worden doorgegeven zodat de hoogte van de tegemoetkoming opnieuw kan worden vastgesteld.

 • 6.

  De kostendelersnorm wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

 • 7.

  Het vermogen van aanvrager wordt bij draagkrachtbepaling vrij gelaten.

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Uitbetaling

De uitbetaling van de tegemoetkoming TONK vindt maandelijks plaats.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet of gedeeltelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 15 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden op 1 juli 2021 in werking.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 oktober 2021. Over een eventuele verlenging zal tijdig worden gecommuniceerd.

Artikel 16 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2 - gemeente Hattem 2021 (TONK 2).

Aldus vastgesteld op 22 juni 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

de burgemeester,

de secretaris,

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 onderdeel b

De tegemoetkoming TONK is bedoeld voor particuliere woonlasten. Voor ondersteuning in de bedrijfslasten moet worden aangesloten bij de bestaande (al dan niet overbruggende) regelingen, zoals het Bbz, Tozo (bedrijfskapitaal), NOW, TVL, etc.

 

Artikel 2 onderdeel c

De TONK is een noodmaatregel, daarom worden Tozo, TVL en NOW niet als voorliggende voorziening aangemerkt.

 

Artikel 3

De tegemoetkoming TONK is bedoeld voor inwoners die in hun inkomen getroffen zijn door de coronacrisis en onder normale omstandigheden geen beroep zouden hoeven doen op bijstand. De levensstandaard van deze inwoners is vaak niet afgestemd op bijstandsniveau. De bestaande beleidsregels voor bijzondere bijstand sluiten daarom onvoldoende aan bij de TONK-regeling. De beleidsregels Bijzondere Bijstand welke zijn opgenomen in de ‘Beleidsregels Werk&Inkomen 2021‘ zijn daarom niet van toepassing op de tegemoetkoming TONK.

 

Artikel 4 lid 1

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de hypotheeklasten. Hiermee bedoelen we de netto-hypotheeklasten:

 • o

  rente;

 • o

  aflossing;

 • o

  verplichte hypotheek gerelateerde verzekeringen zoals overlijdens-, woonlasten- of werkloosheidsverzekering.

We gaan uit van netto hypotheeklasten omdat inwoners bij de Belastingdienst de teruggave i.v.m. hypotheekrenteaftrek maandelijks kunnen laten uitbetalen. De belastingteruggave heeft immers betrekking op de periode waarover TONK wordt verstrekt.

Aflossingen op hypotheek zijn feitelijk geen kosten. Toch nemen we de lasten van hypotheekaflossing mee in de noodzakelijke woonlasten. Dit doen we omdat de TONK is bedoeld voor inwoners die hun vaste verplichtingen niet meer kunnen voldoen vanwege een onvoorziene inkomensterugval. Als aflossing niet wordt meegenomen, dan blijft de inwoner veel lasten hebben die hij mogelijkerwijs niet kan bekostigen, waardoor de inwoner alsnog in grote financiële problemen kan komen. Het zou het doel van de TONK-regeling voorbij schieten om aflossing niet mee te nemen in de vaste woonlasten.

 

Artikel 8 lid 1

Er is voor gekozen om een bedrag van € 430,-- per maand in mindering te brengen op de tegemoetkoming TONK. Wij sluiten hierbij aan bij de grenzen van de Wet op de huurtoeslag. We gebruiken hierbij een bedrag van € 430,-- omdat dit het bedrag is dat, wanneer iemand de maximale huurtoeslag zou ontvangen, alsnog voor eigen rekening zou komen van de inwoner. De inwoner wordt dus geacht (ook met een inkomen op het sociaal minimum) in ieder geval € 430,-- van de woonlasten zelf te kunnen bekostigen.

 

Artikel 8 lid 4

Voor startende ondernemers geldt een afwijkend maximumbedrag, omdat zij geen beroep kunnen doen op verschillende overheidsregelingen zoals de Tozo, NOW, TVL, etc.. Hierdoor heeft deze groep niet altijd een inkomen op het sociaal minimum (wat bijvoorbeeld bij gebruik van Tozo wel het geval is) en is het dus niet reëel om van deze groep te achten dat zij een bedrag van

€ 430,-- zelf kunnen bekostigen. Door een hoger maximumbedrag te hanteren voor deze groep wordt beter aangesloten bij de doelstelling van de TONK-regeling, namelijk inwoners ondersteunen die in hun inkomen zijn geraakt vanwege de coronamaatregelen en hierdoor hun vaste lasten niet kunnen bekostigen.

 

Artikel 8 lid 5

De tegemoetkoming TONK wordt in principe verstrekt in de vorm van om niet. Dit betekent dat de inwoner de tegemoetkoming niet hoeft terug te betalen. Wel kan er sprake zijn van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid. In dat geval kan de TONK in de vorm van een lening worden verstrekt.

 

Artikel 10

Voor de inkomensgrenzen van het sociaal minimum wordt aangesloten bij de inkomensgrenzen zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van de Participatiewet. Er is gekozen om een draagkrachtpercentage van 50, zodat er ook nog enige ruimte overblijft voor het voldoen van andere lasten dan woonlasten.

 

 

Naar boven