Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 205661Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Mauritsweg 134 te Stein (M2021-012\0971175521)

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen.

Activiteitenbesluit

Aanvrager: Enexis b.v.

Locatie: Mauritsweg 134 te Stein

Datum melding:14 juni 2021

Zaaknummer RUD: 2021-204525

Dossiernummer: M2021-012\0971175521

Betreft: Melding het vervangen van een gasdrukstation

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en op woensdag doorlopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: 043-3897812 onder vermelding van zaaknummer RUD 2021-204525.