Ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Oosterwold, fase 1, een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 2 juli 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met donderdag 12 augustus 2021).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel wordt advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

 

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp bestemmingsplan betreft fase 1 van de gebiedsontwikkeling Oosterwold. Voor dit gebied gelden nu de regels van het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016. De eerste evaluatie van de voortgang van het project Oosterwold is uitgevoerd. Samen met de ervaringen bij de initiatieven in Oosterwold en de nieuwe inzichten vanuit beleid en regelgeving vormde dat aanleiding om het Chw bestemmingsplan Oosterwold op onderdelen te herzien.

Voor de herziening van het bestemmingsplan is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. In deze herziening is onder andere een nieuwe planregeling opgenomen voor supermarkten in Oosterwold. Het maximale ontwikkelprogramma voor Oosterwold is niet verruimd ten opzichte van de geldende planologische regels in Oosterwold.

Omdat inmiddels diverse ruimtelijke plannen in Oosterwold van kracht zijn, is gekozen voor een integrale herziening van het bestemmingsplan. In het ontwerp bestemmingsplan zijn de geldende planologische regels van de gemeente Almere overgenomen en zijn de wijzigingen van de partiële herziening verwerkt in één integrale regeling.

 

Hoe kunt u reageren?

Van vrijdag 2 juli 2021 tot en met donderdag 12 augustus 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via de gemeentelijke website www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure . Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

U kunt uw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening’. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Stedelijk Beleid op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling Stedelijk Beleid).

 

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het ontwerp bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar. De digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.IMRO.0034.OP5alg03-on01

De bestanden van het ontwerp bestemmingsplan kunt u downloaden op:

https://digitaleplannen.nl/0034/F28D7C80-8741-43AF-A0CD-D6EF0C9FBCFC/

Voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Naar boven