Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 204622Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Vaststelling wijzigingsplan Kortven 1 Heesch

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Kortven 1 Heesch’ gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Inhoud

Het plan betreft het bouwen van een woning en het wijzigen van het woningtype van de bestaande woning aan Kortven 1 en 3 in Heesch van twee-aaneen naar vrijstaand.

Inzage

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 1 juli 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPKortven1H-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 30 juni 2021