Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2021, 204485Overige overheidsinformatieKennisgeving ingevolge artikel 1.3.1. Bro, (paraplu) bestemmingsplan ‘kamerverhuur en woningsplitsing Apeldoorn’.

 

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat de raad voornemens is (paraplu)bestemmingsplan ‘kamerverhuur en woningsplitsing’ op te stellen. Het plangebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente Apeldoorn.

Waar gaat het (paraplu)bestemmingsplan kamerverhuur en woningsplitsing over?

Met het (paraplu)bestemmingsplan wil het gemeentebestuur kamerverhuur en woningsplitsing beter kunnen reguleren. Het huidige instrumentarium biedt onvoldoende handvatten om in de huidige tijd, met gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen, de leefbaarheid van kamergewijze verhuur en woningsplitsing op een gewenste manier te kunnen blijven reguleren of te handhaven.

Kamerverhuur

De geldende bestemmingsplannen kennen geen regels over kamerverhuur. Hierdoor is het nu bij recht mogelijk een woning te gebruiken als kamerverhuurpand, mits een omzettingsvergunning wordt verleend op grond van de Apv. Gebleken is dat er behoefte bestaat om hiervoor gemeentebreed een planologische regeling in het leven te roepen.

In het (paraplu) bestemmingsplan wordt het verboden om in een (gedeelte van een) gebouw waar wonen is toegestaan meer dan 2 kamers te verhuren. Het verhuren van meer dan 2 kamers is in de toekomst alleen nog mogelijk met een omgevingsvergunning. Voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend zal per geval getoetst worden of voldaan wordt aan de voorwaarden.

Aanvullend op het (paraplu) bestemmingsplan wordt er een beleidsregel opgesteld.

Woningsplitsing

In het (paraplu) bestemmingsplan wordt het verboden om een woning bij recht te splitsen in één of meerdere woningen. Splitsing is dan uitsluitend toegestaan, indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Het gaat dan om bijvoorbeeld een minimum oppervlakte van de te splitsen woning.

Het ontwerp (paraplu) bestemmingsplan ‘kamerverhuur en woningsplitsing’ zal in juni 2022 ter inzage worden gelegd.

Van het bovenstaande liggen geen stukken ter inzage.

Er kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht omtrent het voornemen om het bovengenoemd bestemmingsplan op te stellen. Deze mogelijkheid bestaat wel op een later moment in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Dit zal vooraf bekend worden gemaakt in het gemeenteblad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Informatie: afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen, telefoonnummer 14055.

Apeldoorn, 30 juni 2021