Besluitenlijst college 22 juni 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 22 juni 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Principemedewerking herontwikkeling voormalig vakantiepark ‘De Parel’ tot ‘HealthHub’ (Scheibaan 17 te Oisterwijk)

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van voormalig vakantiepark ‘De Parel’ tot ‘HealthHub’ met aanhorigheden. Met het concept ‘HealthHub’ wil de initiatiefnemer aan recreanten verblijfs- en dagrecreatie aanbieden, waarbij een koppeling wordt gemaakt met gezondheid, vitaliteit en/of sport.

 

Principeverzoek Hoog Heukelom 20

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor het realiseren van 1 vrijstaande woning en het betrekken van een gedeelte van de grond van de gemeente ten behoeve van ontsluiting en stedenbouwkundige inpassing. De gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd via bijgaande raadsinformatiebrief.

 

Ontwerpwijzigingsplan Stokske 7 Moergestel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Stokske 7 Moergestel, waarmee de bestaande langgevelboerderij aan Stokske 7 te Moergestel wordt gesplist in twee zelfstandige woningen.

 

Verzoek Platform Esch' Perspectief

Het college heeft besloten geen gehoor te geven aan een verzoek van Platform Esch' Perspectief de verdeling van de bestemmingsreserves Legaat van Cooth en Oude mannengasthuis in het kader van de herindeling van de gemeente Haaren ter discussie te stellen.

 

De Lind 50

Het college heeft besloten om een vergunning te verlenen voor het vervangen van de 4g antennes voor 5g op locatie De Lind 50 in Oisterwijk.

 

Regionaal Uitvoeringsplan SUWI

Het college stemt in met de inhoud van het regionaal Uitvoeringsplan SUWI 2021 van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. De activiteiten die in het uitvoeringsplan SUWI beschreven zijn, zijn erop gericht om de samenwerking en de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio te versterken om zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden.

 

Commissariaat van de media

Het college heeft besloten om het commissariaat van de Media mede te delen dat Stichting Ohm, als programmabeleidsbepalend orgaan van de lokale media in de gemeente Oisterwijk, voldoet aan de gestelde criteria in artikel 2.61 lid 2 van de Mediawet. Dit betreft de representativiteit van de omroep op het gebied van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente Oisterwijk, inclusief de kern Haaren.

 

Verzoek Raad van Mastendollen

Het college heeft besloten om het verzoek van de Raad van Mastendollen te honoreren voor het plaatsen van een gedenksteen conform de voorwaarden gesteld door de Monumentencommissie, zijnde het toestaan van de gedenksteen zonder plaatje aan de gevel van het raadhuis.

 

Jaarverantwoording kinderopvang 2020

Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2020 vastgesteld. De jaarverantwoording wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Naar boven