Wijziging van de Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan

Het college van de gemeente Someren;

 

gezien het voorstel d.d. 13 april 2021;

 

overwegende dat:

- bij besluit van 14 februari 2012 “Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg” zijn vastgesteld, omdat het in belang van de openbare orde en de woon- en leefomgeving wenselijk was om nadere regels te stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen, plaatsen van aankondigingen/aankondigingborden en spandoeken;

- gebleken is dat door het plaatsen van driehoeksborden lichtmasten beschadigd worden doordat onvoldoende beschermingsmaterialen gebruikt worden;

- derhalve nodig is geacht specifieke beschermingsmaterialen voor te schrijven bij het plaatsen van de driehoeksborden.

 

gelet op:

- de Gemeentewet en artikelen 2:10, 2:42 en 4:15 lid 6 onder a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2018 (APV 2018), waarin het college de bevoegdheid heeft gekregen nadere regels te stellen;

- de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

Artikel 2 van de nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan, als volgt te wijzigen:

Artikel 2 Tijdelijke aankondigingen

 • 1.

  In verband met de openbare orde, de bruikbaarheid van de weg en de woon- en leefomgeving mogen er alleen borden geplaatst worden voor evenementen van ideële, sociaal-culturele of commerciële aard, die binnen de gemeente Someren plaatsvinden. Tevens mogen er borden geplaatst worden door scholengemeenschappen indien zij een duidelijke relatie hebben met (de bevolking van) de gemeente Someren.

 • 2.

  De borden mogen niet in uitzichthoeken van wegaansluitingen, uitritten of op vluchtheuvels worden geplaatst, of op enige andere wijze het uitzicht van het verkeer belemmeren.

 • 3.

  De borden mogen niet binnen een afstand van 25 meter vanaf kruisingen of splitsingen van wegen worden geplaatst.

 • 4.

  De borden mogen uitsluitend geplaatst worden om, aan of tegen bomen, lichtmasten en dergelijke, indien deze daardoor niet beschadigen. Ter voorkoming van beschadigingen van het schilderwerk en/of poedercoating van lichtmasten, dient tussen de lichtmast en bevestigingsmateriaal een Neopreenrubberband, type HPC, minimaal 3 mm dik en van zodanige breedte geplaatst te worden dat de lichtmast beschermd wordt tegen krassen en overige beschadigingen.

 • 5.

  De borden mogen niet om, aan of tegen palen van verkeersborden worden bevestigd.

 • 6.

  Er mogen op het grondgebied van Someren ten hoogste 25 borden per evenement worden geplaatst. Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankondiging van een circusvoorstelling of een ander evenement van een organisatie die door het land reist zoals een stuntshow. Hiervoor geldt geen maximum aantal borden.

 •  

Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regel kan worden aangehaald als: Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats

 • 2.

  Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 •  

Burgemeester en wethouders van Someren,

de secretaris,

T.M.G. van Leeuwen

De burgemeester,

D. Blok

Naar boven