Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 203936Overige besluiten van algemene strekkingVESTIGING GEMEENTELIJK GEMEENTELIJK VOORKEURSRECHT, GEMEENTE MOERDIJK

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 29 juni 2021 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 

Gebied

De gronden zijn gelegen in het plangebied dat plaatselijk bekend is als “Landschapszijde centrum Fijnaart” te Moerdijk en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na de datum van publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten 1 juli 2021.

 

Terinzagelegging

Om te voldoen aan artikel 7 Wvg ligt het besluit van het college van burgemeester en wethouders samen met het voorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 1 juli 2021 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Zevenbergen.

 

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Moerdijk te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

 

Zienswijzen tegen voorgenomen besluit gemeenteraad

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 28 juli 2021 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden gericht aan de raad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Indien een belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wenst te maken, dient dit te geschieden bij de heer Mark Geerts, medewerker van de Afdeling Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0168 en/of e-mailadres mark.geerts@moerdijk.nl.

 

Bezwaar tegen voorlopig voorkeursrecht college

Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, bij het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Moerdijk tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, en dient uiterlijk 11 augustus 2021 te zijn ontvangen.

 

Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders en dit besluit vervalt omdat een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, dan wordt het bezwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg.

 

Heeft u vragen?

Laat het ons gerust weten. De afdeling Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar 140168.

 

 

Zevenbergen, 30 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk