Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 202611Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

Markt 19, Zevenbergen

Omschrijving project

Vervangen van de bestaande T-Mobile antennes

Datum ontvangst

21 april 2021

Sluisweg 1A Moerdijk

Aanleggen van nieuwe kabels

30 april 2021

Revelaar 2, Noordhoek

Industrieweg 1, Zevenbergen

vergroten van een woning en het plaatsen van een erfafscheiding incl. poort

uitbreiden van de bedrijfsruimte

11 mei 2021

5 mei 2021

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.