Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 202585Beschikkingen | afhandelingMaatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting, op grond van het Activiteitenbesluit, een maatwerkvoorschrift is gesteld:

 

Adres

Mannesmannweg 7 Heijningen,

Omschrijving project

Maatwerkvoorschrift geluidgrenswaarden

Datum verzending 

21 juni 2021

De beschikking ligt ter inzage gedurende zes weken na de publicatiedatum bij de gemeente Moerdijk.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot het einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de betreffende gemeente.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belang-hebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.