Subsidieregeling Compensatie OZB lasten 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, onder g en h, sport en sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Subsidieregeling Compensatie OZB-lasten 2022 tot en met 2025

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt.

 • b.

  Amateursportverenigingen: verenigingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als sportverenigingen, gevestigd zijn in de gemeente Roosendaal en waar amateursport beoefend wordt in de gemeente Roosendaal.

 • c.

  Scoutingsverenigingen: verenigingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als scoutingsverenigingen, gevestigd zijn in de gemeente Roosendaal en waar scoutingsactiviteiten beoefend worden in de gemeente Roosendaal.

 • d.

  beheerstichting: een stichting die hoofdzakelijk belast is met het beheer van de bij een of meer sportverenigingen in gebruik zijnde sportaccommodaties of scouting accommodaties of

 • e.

  beheerstichting en –organisatie van een wijk- en dorpsaccommodatie: een stichting c.q. organisatie die hoofdzakelijk is belast met het beheer van één of meer wijk- en dorpsaccommodaties, zoals vermeld in de subsidieregel wijk en dorpshuizen 2022 tot en met 2025

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners van de gemeente Roosendaal gezond en veerkrachtig zijn.

 

Stimuleren van toegankelijkheid van sport; scouting en wijk- en dorpshuizen. Hiermee wordt bijgedragen aan de volgende subdoelen:

 • a.

  Bevorderen en vergroten van structurele sport- en beweegparticipatie onder de jeugd van de gemeente Roosendaal.

 • b.

  Bevorderen van een gezonde leefstijl onder inwoners van de gemeente Roosendaal.

 • c.

  Bevorderen en vergroten van cultuurparticipatie onder de jeugd.

 • d.

  Bevorderen dat inwoners actief deelnemen aan sociaal maatschappelijke activiteiten binnen de eigen wijk of dorp.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen zijn:

 • 1.

  Compensatie van de OZB-lasten

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

 • a.

  Amateursportverenigingen en beheerstichtingen

 • b.

  Scoutingverenigingen en beheerstichtingen

 • c.

  Beheerstichtingen en -organisaties van wijk- en dorpsaccommodaties.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

Bij de aanvraag en daarna jaarlijks dient een kopie van de aanslag onroerendzaakbelasting overlegd te worden.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

De door de aanvrager verschuldigde en betaalde onroerendezaakbelasting, die aan hem is opgelegd door de gemeente Roosendaal met een op zijn naam gestelde aanslag.

Artikel 7 Subsidieplafond en berekening subsidie

Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2022 tot en met 2025 (onder voorbehoud van jaarlijkse vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) jaarlijks:

€ 55.000 voor artikel 4 lid 1 a en b;

€ 30.000 voor artikel 4 lid 1 c.

De subsidie wordt verdeeld over de subsidieaanvragen.

Artikel 8 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 6, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient subsidie aangevraagd te worden binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen een subsidieaanvraag gedurende de subsidieperiode jaarlijks volgens de eerste bepaling van dit artikel indienen.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden komen voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  Als blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvrager met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 3.

  Subsidie wordt jaarlijks uitbetaald op basis van de jaarlijkse ingediende aanslag OZB.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere subsidieregels is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022 en vervangt hiermee eventuele voorgaande regelingen.

 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,

Naar boven