Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen (Beleidsregels verkeersbesluit opladen elektrische voertuigen Amersfoort)

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel d.d. 12 januari 2021, met kenmerk 1380994,

 

overwegende dat het gewenst is het beleid inzake laadinfrastructuur elektrische voertuigen te actualiseren;

 

gelet op artikel 2, derde lid, aanhef en onder a, 15 en artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 BABW,

 

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregels verkeersbesluit opladen elektrische voertuigen Amersfoort

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  elektrisch voertuig: elk voertuig dat op de openbare weg mag rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kan rijden en voorzien is van een stekker om op te laden, met uitzondering van fietsen en snor- en bromfietsen;

 • b.

  laadinfrastructuur: geheel van laadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • c.

  laadpaal: oplaadobject (met wisselstroom) in de vorm van een paal met twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen;

 • d.

  laadpalengrid: kaart van Amersfoort met daarop ingetekende locaties van bestaande en mogelijk toekomstige laadpalen en daarbij een lijst met adressen, zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2 Verzoek verkeersbesluit voor het plaatsen van laadpaal in de openbare ruimte

 • 1.

  Een verzoek voor het nemen van een verkeersbesluit waarbij twee openbare parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen kan worden gedaan door een particulier die eigenaar of bezitter is van een elektrisch voertuig en woont of werkt in de gemeente Amersfoort.

 • 2.

  Een verzoek bevat in elk geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres en contactgegevens van de verzoeker;

  • b.

   voorkeurslocatie voor de te plaatsen laadpaal uit het laadpalengrid.

Artikel 3 Beoordelingskader

 • 1.

  Een verzoek, als bedoeld in artikel 2, wordt in elk geval afgewezen als:

  • a.

   de verzoeker een parkeerplaats op eigen terrein heeft;

  • b.

   de werkgever van de verzoeker een parkeerplaats op eigen terrein heeft in het geval verzoeker niet woont in Amersfoort;

  • c.

   binnen een straal van 200 meter of een loopafstand van 250 meter van de woning van de verzoeker een openbare laadpaal staat;

  • d.

   er geen overeenkomst tussen gemeente en een laadpalenexploitant is gesloten voor de beoogde laadpaal.

 • 2.

  Onder een parkeerplaats op eigen terrein, als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt verstaan:

  • a.

   een parkeerplaats – niet zijnde een parkeerplaats in een openbaar toegankelijke private parkeergarage die met een abonnement wordt afgenomen - waarover de verzoeker of zijn werkgever beschikt of kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins;

  • b.

   een parkeerplaats waarop de verzoeker of zijn werkgever aanspraak kan maken (al dan niet via een wachtlijst) in een garage of op een perceel, omdat deze volgens een raadsbesluit, een bouwvergunning, een omgevingsvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst, voor de woning van de verzoeker of het bedrijf van zijn werkgever bestemd is;

  • c.

   een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de verzoeker of zijn werkgever een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen.

 • 3.

  De weigeringsgrond bedoeld in het eerste lid, onder c, is niet van toepassing, indien op alle locaties uit het laadpalengrid in een wijk al laadpalen zijn geplaatst of het verbruik aanleiding geeft om extra laadpalen te plaatsen.

Artikel 4 Toetsing locatie laadpaal

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen de locatie van de laadpaal en de in het verkeersbesluit aan te wijzen parkeerplaatsen met als uitgangspunt de locaties in het laadpalengrid.

 • 2.

  Indien er geen passende locatie in het laadpalengrid staat, bepalen burgemeester en wethouders de locatie van de laadpaal op basis van in elk geval de volgende criteria:

  • a.

   straatmeubilair of openbaar groen wordt niet belemmerd door de locatie van de laadpaal;

  • b.

   de locatie van de laadpaal leidt niet tot schade voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;

  • c.

   de doorgang voor ander verkeer is gewaarborgd, waarbij de doorgang op de stoep ten minste 90 cm is;

  • d.

   voorkeur voor een locatie voor de laadpaal bij een parkeerplaats waar haaks wordt geparkeerd.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels verkeersbesluit opladen elektrische voertuigen Amersfoort.

Artikel 6 Inwerkintreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021,

de gemeentesecretaris,

de voorzitter,

BIJLAGE 1: Laadpalengrid

 

Laadpalengrid

 

Straatnaam

ter hoogte van

Huisnummer

Laadpaalnummer

Aardmansberg

ter hoogte van

47

462

Aardmansberg

ter hoogte van

47

959

Abel Tasmanstraat

ter hoogte van

29

421

Albatrosstraat

ter hoogte van

33

211

Albatrosstraat

ter hoogte van

33

898

Albert Schweitzersingel

ter hoogte van

100

214

Albert Schweitzersingel

ter hoogte van

100

1124

Albert Schweitzersingel

ter hoogte van

303

704

Albert Schweitzersingel

ter hoogte van

382

219

Albert Schweitzersingel

ter hoogte van

382

1098

Albert Schweitzersingel

ter hoogte van

387

190

Albert Schweitzersingel

ter hoogte van

387

1105

Aldegondestraat

ter hoogte van

2

1161

Algolweg

ter hoogte van

22

604

Algolweg

ter hoogte van

22

1138

Ambachtlaan

ter hoogte van

12

147

Ambachtlaan

ter hoogte van

78

1117

Ameliapolder

ter hoogte van

14

516

Ameliapolder

ter hoogte van

14

964

Amelisweerd

ter hoogte van

103

169

Amelisweerd

ter hoogte van

103

1079

Anna Paulownalaan

ter hoogte van

44

358

Anthon van der Horstpad

ter hoogte van

1

707

Appelmarkt

ter hoogte van

3

389

Arabische Zee

ter hoogte van

4

479

Arabische Zee

ter hoogte van

4

955

Arendshorst

ter hoogte van

8

204

Arendshorst

ter hoogte van

8

906

Ariaplein

ter hoogte van

28

249

Ariaplein

ter hoogte van

28

1036

Ariaweg

ter hoogte van

104

248

Ariaweg

ter hoogte van

104

1032

Ariaweg

ter hoogte van

294

709

Ariaweg

ter hoogte van

428

243

Ariaweg

ter hoogte van

428

1037

Aristotelesstraat

ter hoogte van

98

215

Aristotelesstraat

ter hoogte van

98

1073

Arnhemseweg

ter hoogte van

126

378

Arnhemseweg

ter hoogte van

92

683

Arubalaan

ter hoogte van

54

309

Arubalaan

ter hoogte van

54

912

Atlasvlinder

ter hoogte van

34

684

Aucubastraat

ter hoogte van

38

452

Aucubastraat

ter hoogte van

38

987

Baak van Domburg

ter hoogte van

32

533

Baak van Domburg

ter hoogte van

32

938

Baak van Domburg

ter hoogte van

52

522

Baak van Domburg

ter hoogte van

52

939

Bachweg

ter hoogte van

100

272

Bachweg

ter hoogte van

69

280

Bachweg

ter hoogte van

69

1030

Bakemastraat

ter hoogte van

4

597

Balearen

ter hoogte van

35

485

Balladelaan

ter hoogte van

99

168

Balladelaan

ter hoogte van

99

1072

Banckertstraat

ter hoogte van

17

1056

Bankastraat

ter hoogte van

50

304

Bankastraat

ter hoogte van

50

914

Barchman Wuytierslaan

ter hoogte van

170

686

Barchman Wuytierslaan

ter hoogte van

2

685

Basicweg

ter hoogte van

110

610

Basicweg

ter hoogte van

110

1140

Basicweg

ter hoogte van

7

609

Beatrijspad

ter hoogte van

29

1083

Bedekte Weg

ter hoogte van

1

588

Bedekte Weg

ter hoogte van

1

1069

Bedekte Weg

ter hoogte van

15

582

Bedekte Weg

ter hoogte van

15

1090

Beeldschermweg

ter hoogte van

7

606

Beeldschermweg

ter hoogte van

7

1145

Beemster

ter hoogte van

14

737

Beereveld

ter hoogte van

10

181

Beetslaan

ter hoogte van

18

341

Bekensteinselaan

ter hoogte van

45

710

Bergenboulevard

ter hoogte van

15

495

Bergenboulevard

ter hoogte van

15

976

Bergenboulevard

ter hoogte van

8

961

Bergstraat

ter hoogte van

34

881

Bevrijdingsweg

ter hoogte van

27

232

Bevrijdingsweg

ter hoogte van

27

895

Binckesstraat

ter hoogte van

68

408

Binckesstraat

ter hoogte van

68

1055

Bizetstraat

ter hoogte van

55

266

Bizetstraat

ter hoogte van

55

1027

Bloemweg

ter hoogte van

75

687

Blokzijlpark

ter hoogte van

28

546

Bodenmeer

ter hoogte van

55

738

Boerderijenboulevard

ter hoogte van

45

553

Boeroestraat

ter hoogte van

14

300

Boldershof

ter hoogte van

30

739

Bombardonstraat

ter hoogte van

39

740

Bombardonstraat

ter hoogte van

72

193

Borgesiuslaan

ter hoogte van

1

369

Borgesiuslaan

ter hoogte van

1

1002

Bosbouwweg

ter hoogte van

1

185

Bosweg

ter hoogte van

33

295

Bosweg

ter hoogte van

33

922

Bosweg

ter hoogte van

55

296

Bosweg

ter hoogte van

55

921

Bosweg

ter hoogte van

95

711

Bovenkerkerpolder

ter hoogte van

56

515

Bovist

ter hoogte van

3

741

Breelandhof

ter hoogte van

8

140

Breelandhof

ter hoogte van

8

941

Brenninkmeijerlaan

ter hoogte van

52

560

Brenninkmeijerlaan

ter hoogte van

52

949

Brink

ter hoogte van

2

557

Brink

ter hoogte van

2

1112

Broodheuvel

ter hoogte van

2

549

Bruggensingel-Noord

ter hoogte van

2

589

Bruggensingel-Noord

ter hoogte van

2

1107

Brunhildeplein

ter hoogte van

23

164

Brunhildeplein

ter hoogte van

23

1082

Bruunplein

ter hoogte van

1

163

Bruunplein

ter hoogte van

1

1085

Bunnikpad

ter hoogte van

20

807

Cabralstraat

ter hoogte van

17

427

Camera Obscurastraat

ter hoogte van

87

170

Caraïben

ter hoogte van

12

489

Caraïben

ter hoogte van

12

950

Chromiumweg

ter hoogte van

2

619

Cobolweg

ter hoogte van

3

605

Cobolweg

ter hoogte van

3

1139

Columbusweg

ter hoogte van

3

426

Columbusweg

ter hoogte van

3

886

Compagnieberg

ter hoogte van

8

460

Compagnieberg

ter hoogte van

8

960

Cort van der Lindenlaan

ter hoogte van

46c

688

Count Basiestraat

ter hoogte van

28

179

Count Basiestraat

ter hoogte van

28

1077

Curaçaolaan

ter hoogte van

26a

308

Curaçaolaan

ter hoogte van

26a

666

Curaçaolaan

ter hoogte van

2b

667

Daltonstraat

ter hoogte van

10

323

Damespolder

ter hoogte van

59

518

Damespolder

ter hoogte van

59

953

Darthuizerberg

ter hoogte van

122

494

Darthuizerberg

ter hoogte van

122

966

Darthuizerberg

ter hoogte van

8

490

Darthuizerberg

ter hoogte van

84

493

Darthuizerberg

ter hoogte van

84

963

Dassenberg

ter hoogte van

2

1160

Databankweg

ter hoogte van

12

607

Databankweg

ter hoogte van

12

1144

Databankweg

ter hoogte van

28

608

Databankweg

ter hoogte van

28

1143

De Baander

ter hoogte van

42

712

De Beurs

ter hoogte van

77

713

De Bosch Kemperlaan

ter hoogte van

7

338

De Bosch Kemperlaan

ter hoogte van

7

1009

De Bovenkruier

ter hoogte van

8

860

De Ganskuijl

ter hoogte van

3

661

De Ganskuijl

ter hoogte van

63

873

de ganskuil

ter hoogte van

83

287

De Gouden Ploeg

ter hoogte van

53

1154

De Herfstdraad

ter hoogte van

12

584

De Herfstdraad

ter hoogte van

12

1066

De Hoevens

ter hoogte van

132

564

De Hoevens

ter hoogte van

132

948

De Kooi

ter hoogte van

2

552

De Koop

ter hoogte van

109

150

De Lagune

ter hoogte van

2

578

De Panne

ter hoogte van

4

594

De Panne

ter hoogte van

4

1068

De Stinse

ter hoogte van

7

567

De Stinse

ter hoogte van

7

1108

De Strang

ter hoogte van

21

191

De Strang

ter hoogte van

23

1095

De Velduil

ter hoogte van

37

247

De Velduil

ter hoogte van

37

896

De Verwondering

ter hoogte van

15

742

De Vlijtstraat

ter hoogte van

18

283

De Vlijtstraat

ter hoogte van

18

884

De Waag

ter hoogte van

6

814

Debussystraat

ter hoogte van

41

662

Dierenriem

ter hoogte van

20

663

Disselplein

ter hoogte van

2

554

Disselplein

ter hoogte van

2

943

Dollardstraat

ter hoogte van

82

443

Dollardstraat

ter hoogte van

82

991

Dorresteinsesteeg

ter hoogte van

1

290

Dorresteinsesteeg

ter hoogte van

1

872

Dorresteinsesteeg

ter hoogte van

49

292

Dorresteinsesteeg

ter hoogte van

9

291

Dorresteinsesteeg

ter hoogte van

9

871

Dorresteinseweg

ter hoogte van

49

924

Dr. Abraham Kuyperlaan

ter hoogte van

23

351

Dr. Abraham Kuyperlaan

ter hoogte van

4

347

Dr. Abraham Kuyperlaan

ter hoogte van

4

1012

Dreef

ter hoogte van

3

432

dreef

ter hoogte van

3

986

Duifpolder

ter hoogte van

16

509

Duifpolder

ter hoogte van

16

974

Eikebladvlinder

ter hoogte van

70

189

Eikebladvlinder

ter hoogte van

70

1062

Eilandspolder

ter hoogte van

27

511

Eilandspolder

ter hoogte van

27

973

Emminkhuizerberg

ter hoogte van

28

459

Emminkhuizerberg

ter hoogte van

28

962

Engweg

ter hoogte van

2

144

Enk

ter hoogte van

1

431

Enk

ter hoogte van

1

985

Erasmusstraat

ter hoogte van

147

216

Erasmusstraat

ter hoogte van

147

1091

Euterpeplein

ter hoogte van

34

1046

Evertsenstraat

ter hoogte van

25

407

Evertsenstraat

ter hoogte van

25

1057

Evertsenstraat

ter hoogte van

56

404

Fazantenstraat

ter hoogte van

2

221

Fazantenstraat

ter hoogte van

2

904

Ferguutplaats

ter hoogte van

20

159

Ferguutplaats

ter hoogte van

20

1086

Flevostraat

ter hoogte van

14

689

Florestanstraat

ter hoogte van

2

253

Florisplein

ter hoogte van

1

156

Fluorweg

ter hoogte van

20

616

Forel

ter hoogte van

86

656

Gagelgat

ter hoogte van

20

550

Galvanistraat

ter hoogte van

19

1148

Gasthuislaan

ter hoogte van

70

285

Gasthuislaan

ter hoogte van

70

935

Gaweinplaats

ter hoogte van

65

160

Gaweinplaats

ter hoogte van

65

1084

Geelgorsstraat

ter hoogte van

2

206

Geelgorsstraat

ter hoogte van

2

900

Geerestein

ter hoogte van

16

847

Geesbergen

ter hoogte van

3

173

Gerard Doustraat

ter hoogte van

26

327

Gerard Doustraat

ter hoogte van

26

928

Glaskruid

ter hoogte van

2

1132

Graaf Adolflaan

ter hoogte van

43

669

Graaf Lodewijklaan

ter hoogte van

2

716

Grenspolder

ter hoogte van

17

705

Groningerstraat

ter hoogte van

11

445

Groot Emiclaer

ter hoogte van

180

1118

Grote Beer

ter hoogte van

6

180

Grote Beer

ter hoogte van

6

1019

Gruttostraat

ter hoogte van

1

690

Hanzeboulevard

ter hoogte van

103

562

Hanzeboulevard

ter hoogte van

103

942

Hanzeboulevard

ter hoogte van

38

565

Hanzeboulevard

ter hoogte van

38

947

Haydnstraat

ter hoogte van

4

267

Haydnstraat

ter hoogte van

4

1026

Heiligenbergerweg

ter hoogte van

66

275

Heiligenbergerweg

ter hoogte van

66

1029

Heliumweg

ter hoogte van

15

615

Heliumweg

ter hoogte van

20

613

Herenstraat

ter hoogte van

4

624

Het Groene Schaap

ter hoogte van

1

1137

Het Haf

ter hoogte van

12

718

Het Klinket

ter hoogte van

71

569

Het Klinket

ter hoogte van

71

1060

Het Labyrinth

ter hoogte van

5

747

Het Langhuis

ter hoogte van

10

572

Het Langhuis

ter hoogte van

10

1109

Het Masker

ter hoogte van

198

592

Het Masker

ter hoogte van

198

1065

Het Want

ter hoogte van

16

574

het want

ter hoogte van

16

1058

Hinderstein

ter hoogte van

60

720

Hobostraat

ter hoogte van

13

199

Hobostraat

ter hoogte van

13

1096

Hoenderberg

ter hoogte van

19

852

Hof der Gedachten

ter hoogte van

12

1071

Hof der Gedachten

ter hoogte van

13

591

Hof der Herinnering

ter hoogte van

21

593

Hof der Herinnering

ter hoogte van

21

1110

Hof der Toekomst

ter hoogte van

57

854

Hogeweg

ter hoogte van

28

419

Hogeweg

ter hoogte van

28

885

Hooglandseweg-Zuid

ter hoogte van

30

411

Hooglandseweg-Zuid

ter hoogte van

30

1051

Hooglied

ter hoogte van

18

596

Hoolesteeg

ter hoogte van

55

172

Hoolesteeg

ter hoogte van

55

1063

Hoornplantsoen

ter hoogte van

4

542

Huijgenslaan

ter hoogte van

27

339

Hulshorsterzand

ter hoogte van

2

585

Huzarenstraat

ter hoogte van

3

777

Ierse Zee

ter hoogte van

9

691

Illegaliteitsweg

ter hoogte van

50

240

Illegaliteitsweg

ter hoogte van

50

892

Isseltseveld

ter hoogte van

19

435

Isseltseveld

ter hoogte van

19

992

Isseltseveld

ter hoogte van

76

436

Isseltseveld

ter hoogte van

76

993

J.P. Sweelinckstraat

ter hoogte van

17

276

J.P. Sweelinckstraat

ter hoogte van

17

1041

Jan Steenstraat

ter hoogte van

38

376

Jan Steenstraat

ter hoogte van

38

933

Javastraat

ter hoogte van

28

784

Jeneverbes

ter hoogte van

29

749

Jordanus Hoornstraat

ter hoogte van

21

454

Jordanus Hoornstraat

ter hoogte van

21

994

Kamp

ter hoogte van

88

861

Kapelweg

ter hoogte van

101

318

Kapelweg

ter hoogte van

133

303

Kapelweg

ter hoogte van

133

913

Kapelweg

ter hoogte van

157

302

Kapelweg

ter hoogte van

157

911

Kapelweg

ter hoogte van

183a

301

Kappeyne van de Coppellolaan

ter hoogte van

47

722

Kappeyne van de Coppellolaan

ter hoogte van

52

366

Kappeyne van de Coppellolaan

ter hoogte van

52

1004

Kaspische Zee

ter hoogte van

6

480

Kaspische Zee

ter hoogte van

6

956

Kasteel

ter hoogte van

15

723

Keesomstraat

ter hoogte van

17

315

Keesomstraat

ter hoogte van

17

918

Kiekberg

ter hoogte van

13

692

Kikkerbeet

ter hoogte van

61

658

Klarinetpad

ter hoogte van

13

693

Klifsberg

ter hoogte van

21

497

Koekoekstraat

ter hoogte van

40

213

Koerilen

ter hoogte van

6

487

Koesteeg

ter hoogte van

52

399

Koesteeg

ter hoogte van

52

882

Kolkrijst

ter hoogte van

117

139

Koningin Sophialaan

ter hoogte van

3

346

Koningin Sophialaan

ter hoogte van

3

1010

Korte Landbouwweg

ter hoogte van

8

1016

Kortenaerstraat

ter hoogte van

34

403

Kortenaerstraat

ter hoogte van

34

844

Kriemhildeplein

ter hoogte van

8

73

Kroonenburg

ter hoogte van

10

171

Kroonenburg

ter hoogte van

10

1080

Kroontjesmolen

ter hoogte van

14

931

Kuiperberg

ter hoogte van

2

1158

Laakboulevard

ter hoogte van

60

500

Laakboulevard

ter hoogte van

60

982

Laan naar Emiclaer

ter hoogte van

46

750

Lageweg

ter hoogte van

12

791

Landbouwweg

ter hoogte van

8

184

Lange Beekstraat

ter hoogte van

85

381

Lange Beekstraat

ter hoogte van

87

932

Laurens Costerplein

ter hoogte van

17

1156

Lauwersmeer

ter hoogte van

60

793

Leersumseberg

ter hoogte van

3

672

Leersumseberg

ter hoogte van

4

975

Lekstraat

ter hoogte van

14

863

Leonardo da Vincistraat

ter hoogte van

17

751

Leonardo da Vincistraat

ter hoogte van

94

194

Leonardo da Vincistraat

ter hoogte van

94

1102

Leusderweg

ter hoogte van

213

312

Leusderweg

ter hoogte van

30

673

Liendertsedreef

ter hoogte van

1

223

Liendertsedreef

ter hoogte van

1

902

Liendertseweg

ter hoogte van

37

415

Lieve Vrouwekerkhof

ter hoogte van

11

875

Lieve Vrouwekerkhof

ter hoogte van

9

400

Lieven de Keyerf

ter hoogte van

8

197

Lieven de Keyerf

ter hoogte van

8

1092

Ligusterstraat

ter hoogte van

1

453

Lijsterstraat

ter hoogte van

162

724

Lindestraat

ter hoogte van

1

433

Lorentzstraat

ter hoogte van

39

293

Lovink

ter hoogte van

8

547

Lovink

ter hoogte van

8

952

Magelhaenstraat

ter hoogte van

41

428

Magelhaenstraat

ter hoogte van

41

1021

Mandolinestraat

ter hoogte van

13

195

Marco Polostraat

ter hoogte van

4

1022

Marconistraat

ter hoogte van

10

331

Marconistraat

ter hoogte van

10

929

Marconistraat

ter hoogte van

89

1155

Matthijs Vermeulenstraat

ter hoogte van

36

278

Matthijs Vermeulenstraat

ter hoogte van

36

1049

Max Planckpad

ter hoogte van

1

218

Max Planckpad

ter hoogte van

1

1097

Max Planckpad

ter hoogte van

21

815

Memphis

ter hoogte van

2

802

Mendelssohnstraat

ter hoogte van

10

279

Mendelssohnstraat

ter hoogte van

10

1047

Methorststraat

ter hoogte van

2

417

Miereveldstraat

ter hoogte van

35

695

Miereveldstraat

ter hoogte van

43

326

Molenaarlaan

ter hoogte van

13

149

Morielje

ter hoogte van

11

590

Morielje

ter hoogte van

11

1070

Mosselkreek

ter hoogte van

40

576

Mosselkreek

ter hoogte van

40

1093

Mozartweg

ter hoogte van

79

1043

Mr. Th. Heemskerklaan

ter hoogte van

10

367

Nicobaren

ter hoogte van

3

488

Nicolaas Pienemanstraat

ter hoogte van

1

752

Nijenrode

ter hoogte van

87

174

Nijenrode

ter hoogte van

87

1081

Nijverheidsweg-Noord

ter hoogte van

110

618

Nijverheidsweg-Noord

ter hoogte van

13

614

Nijverheidsweg-Noord

ter hoogte van

53

612

Nijverheidsweg-Noord

ter hoogte van

86

848

Noordewierweg

ter hoogte van

150

698

Noordewierweg

ter hoogte van

16

697

Noordewierweg

ter hoogte van

2

696

Noordewierweg

ter hoogte van

214

434

Olivierplaats

ter hoogte van

1

158

Olivierplaats

ter hoogte van

1

1087

Ooijpolder

ter hoogte van

2

514

Oostzee

ter hoogte van

36

481

Oostzee

ter hoogte van

36

954

Oranjelaan

ter hoogte van

38

359

Orion

ter hoogte van

34

182

Orion

ter hoogte van

4

1017

Oudeschildstraat

ter hoogte van

4

540

Panfluitstraat

ter hoogte van

36

864

Pastorielaan

ter hoogte van

22

787

Paulus Borstraat

ter hoogte van

28

456

Paulus Borstraat

ter hoogte van

28

995

Paulus Buyslaan

ter hoogte van

28

336

Piersonlaan

ter hoogte van

6

368

Piet Mondriaanlaan

ter hoogte van

101

448

Piet Mondriaanlaan

ter hoogte van

151

676

Piet Mondriaanlaan

ter hoogte van

151

677

Piet Mondriaanplein

ter hoogte van

1

675

Pottenbakkerlaan

ter hoogte van

32

148

Prins Clauslaan

ter hoogte van

33

363

Prins Clauslaan

ter hoogte van

33

1006

Prinses Julianaplein

ter hoogte van

9

1157

Pullstraat

ter hoogte van

16

418

Puntenburgerlaan

ter hoogte van

22

455

Puntenburgerlaan

ter hoogte van

22

996

Purmer

ter hoogte van

43

507

Purmer

ter hoogte van

43

981

Randenbroekerweg

ter hoogte van

28

281

Randenbroekerweg

ter hoogte van

28

1048

Randenbroekerweg

ter hoogte van

54

273

Ransdorpstraat

ter hoogte van

2

539

Réaumurstraat

ter hoogte van

9

297

Réaumurstraat

ter hoogte van

9

925

Rehorstplein

ter hoogte van

18

678

Reling

ter hoogte van

1

865

Rietkreek

ter hoogte van

29

570

Rietkreek

ter hoogte van

29

1059

Ringweg-Kruiskamp

ter hoogte van

69

423

Ringweg-Kruiskamp

ter hoogte van

74

1050

Ringweg-Randenbroek

ter hoogte van

75

284

Ringweg-Randenbroek

ter hoogte van

75

1042

Robert Kochstraat

ter hoogte van

1

313

Robert Kochstraat

ter hoogte van

1

919

Roelandplaats

ter hoogte van

19

162

Roelandplaats

ter hoogte van

19

1088

Roelofsstraat

ter hoogte van

8

753

Roméostraat

ter hoogte van

64

251

Ronhaarstraat

ter hoogte van

80

234

Ronhaarstraat

ter hoogte van

80

894

Rossinistraat

ter hoogte van

39

269

Rossinistraat

ter hoogte van

39

1044

Rozenstraat

ter hoogte van

29

450

Rozenstraat

ter hoogte van

29

988

Rubensstraat

ter hoogte van

73

372

Ruigenhof

ter hoogte van

18

176

Ruigenhof

ter hoogte van

18

1078

Rustenburgerweg

ter hoogte van

126

241

Rustenburgerweg

ter hoogte van

126

890

Sara Burgerhartsingel

ter hoogte van

237

728

Sara Burgerhartsingel

ter hoogte van

283

177

Schatsberg

ter hoogte van

9

501

Schatsberg

ter hoogte van

9

983

Scheltemalaan

ter hoogte van

61

789

Scheltussingel

ter hoogte van

5

772

Schiestraat

ter hoogte van

73

438

Schimmelpenninckkade

ter hoogte van

13

412

Schimmelpenninckkade

ter hoogte van

13

889

Schimmelpenninckkade

ter hoogte van

2

759

Schipperspad

ter hoogte van

8

186

Schone van Boskoopgaarde

ter hoogte van

51

1135

Schuilenburgerplein

ter hoogte van

1

254

Seringstraat

ter hoogte van

53

679

Sijsjespeergaarde

ter hoogte van

22

1133

Siliciumweg

ter hoogte van

2

429

Siliciumweg

ter hoogte van

2

870

Simsonplein

ter hoogte van

26

250

Simsonstraat

ter hoogte van

26

1035

Sint Agathastraat

ter hoogte van

23

394

Sint Andriesstraat

ter hoogte van

26

398

Sint Annastraat

ter hoogte van

23

888

Sint Janskerkhof

ter hoogte van

3

396

Snijdersberg

ter hoogte van

1

504

Snijdersberg

ter hoogte van

1

984

Snijdersberg

ter hoogte van

36

503

Snijdersberg

ter hoogte van

87

506

Snijdersberg

ter hoogte van

87

979

Snoeckgensheuvel

ter hoogte van

30

288

Snoeckgensheuvel

ter hoogte van

30

934

Snoeckgensheuvel

ter hoogte van

55

289

Snouckaertlaan

ter hoogte van

5

386

Snouckaertlaan

ter hoogte van

5

880

Soesterweg

ter hoogte van

214

700

Spaarnestraat

ter hoogte van

15

444

Spaarnestraat

ter hoogte van

15

990

Sparrenboomseberg

ter hoogte van

12

502

Sperwerhorst

ter hoogte van

18

701

Spoordonk

ter hoogte van

43

1106

Spoorstraat

ter hoogte van

3

781

Sportlaan

ter hoogte van

30

748

Spreeuwenstraat

ter hoogte van

35

227

Spreeuwenstraat

ter hoogte van

35

897

Stadhuisplein

ter hoogte van

2

387

Stadhuisplein

ter hoogte van

2

878

Stadsring

ter hoogte van

145

374

Stadsring

ter hoogte van

145

883

Stavorenstraat

ter hoogte van

3

536

Straat van Corsica

ter hoogte van

67

858

Straat van Dover

ter hoogte van

70

464

Straat van Dover

ter hoogte van

92

472

Straat van Dover

ter hoogte van

92

968

Straat van Gibraltar

ter hoogte van

146

754

Straat van Gibraltar

ter hoogte van

63

473

Straat van Gibraltar

ter hoogte van

63

969

Straat van Messina

ter hoogte van

15

482

Straat van Messina

ter hoogte van

15

972

Surinamelaan

ter hoogte van

52

311

Surinamelaan

ter hoogte van

52

916

Surinamelaan

ter hoogte van

76

310

Surinamelaan

ter hoogte van

76

915

Talingstraat

ter hoogte van

21

209

Texelstraat-Zuid

ter hoogte van

1

548

Texelstraat-Zuid

ter hoogte van

1

936

Theodorapolder

ter hoogte van

28

867

Tolick

ter hoogte van

96

146

Tolick

ter hoogte van

96

940

Tollenslaan

ter hoogte van

11

342

Tollenslaan

ter hoogte van

11

917

Toscastraat

ter hoogte van

22

257

Toscastraat

ter hoogte van

22

1031

Trekvogelweg

ter hoogte van

21

210

Trekvogelweg

ter hoogte van

21

899

Treublaan

ter hoogte van

6

364

Treublaan

ter hoogte van

6

1005

Tristanpad

ter hoogte van

23

252

Tristanpad

ter hoogte van

23

1033

Trombonestraat

ter hoogte van

18

217

Trombonestraat

ter hoogte van

80

1101

Trosjespeergaarde

ter hoogte van

30

1134

Tsjaikovskistraat

ter hoogte van

18

271

Tsjaikovskistraat

ter hoogte van

18

1025

Tuinfluiterstraat

ter hoogte van

11

225

Tuinfluiterstraat

ter hoogte van

11

908

Turpijnplaats

ter hoogte van

1

161

Turpijnplaats

ter hoogte van

1

1130

Ubachsberg

ter hoogte van

25

566

Ubachsberg

ter hoogte van

25

980

Uddelermeer

ter hoogte van

9

812

Uithuizerpolder

ter hoogte van

2

782

Undinestraat

ter hoogte van

21

729

Uraniumweg

ter hoogte van

15b

617

Ursulapolder

ter hoogte van

23

951

Utrechtseweg

ter hoogte van

26

730

Valkenhorst

ter hoogte van

12

202

Valkenhorst

ter hoogte van

12

790

Valutaboulevard

ter hoogte van

101

474

Valutaboulevard

ter hoogte van

101

957

Valutaboulevard

ter hoogte van

16

598

Valutaboulevard

ter hoogte van

28

599

Valutaboulevard

ter hoogte van

28

970

Valutaboulevard

ter hoogte van

71

475

Valutaboulevard

ter hoogte van

71

958

Valutaboulevard

ter hoogte van

97

600

Valutaboulevard

ter hoogte van

97

971

Van Almondestraat

ter hoogte van

13

1052

Van Almondestraat

ter hoogte van

18

410

Van Beeklaan

ter hoogte van

8

559

Van Beeklaan

ter hoogte van

8

1126

Van Campenstraat

ter hoogte van

9

702

Van Donkelaarstraat

ter hoogte van

15

246

Van Donkelaarstraat

ter hoogte van

15

891

Van Galenstraat

ter hoogte van

87

414

Van Goudoeverstraat

ter hoogte van

1

731

Van Hogendorplaan

ter hoogte van

2

349

Van Limburg Stirumlaan

ter hoogte van

21

998

Van Maerlantlaan

ter hoogte van

1

345

Van Maerlantlaan

ter hoogte van

1

1008

Van Marnixlaan

ter hoogte van

23

343

Van Marnixlaan

ter hoogte van

68

340

Van Obdamstraat

ter hoogte van

2

1153

Van Persijnstraat

ter hoogte van

11

385

Van Persijnstraat

ter hoogte van

11

879

Van Randwijcklaan

ter hoogte van

105

732

Van Randwijcklaan

ter hoogte van

47

420

Van Randwijcklaan

ter hoogte van

47

1024

Vanadiumweg

ter hoogte van

9

868

Vanadiumweg

ter hoogte van

9

869

Veenslagen

ter hoogte van

20

463

Veenslagen

ter hoogte van

20

967

Verdistraat

ter hoogte van

33

268

Verdiweg

ter hoogte van

353

265

Verdiweg

ter hoogte van

353

1038

Verdiweg

ter hoogte van

515

255

Verdiweg

ter hoogte van

515

1039

Verzetsplein

ter hoogte van

183

235

Verzetsplein

ter hoogte van

183

893

Victor Hortastraat

ter hoogte van

11

200

Victor Hortastraat

ter hoogte van

11

1099

Victoriameer

ter hoogte van

51

680

Vincent van Goghstraat

ter hoogte van

20

792

Vinkenbaan

ter hoogte van

2

226

Vinkenbaan

ter hoogte van

2

901

Violenstraat

ter hoogte van

40

451

Violenstraat

ter hoogte van

40

989

Vitruviusstraat

ter hoogte van

1

196

Vitruviusstraat

ter hoogte van

1

1064

Vollenhovekade

ter hoogte van

52

733

Vondellaan

ter hoogte van

1

1151

Vreeland

ter hoogte van

32

430

Wageningseberg

ter hoogte van

102

508

Wageningseberg

ter hoogte van

102

978

Walter Gropiuserf

ter hoogte van

8

198

Walter Gropiuserf

ter hoogte van

8

1100

Waltoren

ter hoogte van

3

395

Waltoren

ter hoogte van

3

876

Waterdaal

ter hoogte van

42

298

Waterdaal

ter hoogte van

42

920

Watersalamander

ter hoogte van

81

657

Weberstraat

ter hoogte van

14

270

Weberstraat

ter hoogte van

14

1045

Weberstraat

ter hoogte van

86

756

Wessel Ilckenstraat

ter hoogte van

10

1159

Weteringkade

ter hoogte van

120

544

Wiekslag

ter hoogte van

343

224

Wiekslag

ter hoogte van

343

907

Wiekslag

ter hoogte van

383

757

Wieringermeerpolder

ter hoogte van

2

512

Witte Wal

ter hoogte van

55

586

Woestijgerweg

ter hoogte van

49

325

Wolleweversgilde

ter hoogte van

2

866

Wouda

ter hoogte van

13

520

Wouda

ter hoogte van

13

735

Woudzoom

ter hoogte van

55

581

Woudzoom

ter hoogte van

55

1067

Wulpstraat

ter hoogte van

7

1149

Zandkreek

ter hoogte van

55

571

Zandkreek

ter hoogte van

55

1094

Zangvogelweg

ter hoogte van

105

205

Zangvogelweg

ter hoogte van

105

682

Zeepkruid

ter hoogte van

40

1131

Zijpenberg

ter hoogte van

95

736

Zonnehof

ter hoogte van

10

382

Zuidsingel

ter hoogte van

40

397

Zwaanstraat

ter hoogte van

2

1147

 

TOELICHTING

ALGEMEEN

 

Laadpalen in de openbare ruimte zijn in bepaalde gevallen vrijgesteld van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats in strijd met de publieke functie van de openbare plaats (artikel 5.1 Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort). Daartoe hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 5.3 verordening fysieke leefomgeving Amersfoort een besluit genomen.

 

Met dat besluit is de grondslag vervallen om beleid over laadinfrastructuur elektrische voertuigen te baseren op de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort. Hoofdstuk VIII Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen van de Beleidsregels fysieke leefomgeving Amersfoort wordt dan ook ingetrokken.

 

Burgemeester en wethouders nemen in onderhavige beleidsregels op in welke gevallen zij een parkeerbord E4 of E9 willen plaatsen met een onderbord dat de parkeerplekken slechts bedoeld zijn voor het laden van elektrische voertuigen en daarvoor een verkeersbesluit, als bedoeld in artikel 12 van het BABW, willen nemen.

 

Indien een particulier die (toekomstig) eigenaar of bezitter is van een elektrisch voertuig en woont of werkt in de gemeente Amersfoort een laadpaal wil laten plaatsen in de openbare ruimte, dan kan hij in deze beleidsregels zien in welke gevallen de gemeente wil meewerken aan een verzoek om een verkeersbesluit te nemen om parkeervakken aan te wijzen voor het laden van elektrische voertuigen.

 

 

De verzoeker stuurt zijn verzoek met daarin zijn/ haar adres naar laadpalen@amersfoort.nl of naar het gemeentelijke postadres. De gemeente toetst of zij wil meewerken aan het verzoek om een verkeersbesluit te nemen, volgens de criteria van artikel 3. Als dat niet het geval is, wijst de gemeente het verzoek af.

 

Als de gemeente bereid is een verkeersbesluit te nemen dan wordt onderzocht welke locatie geschikt is. In beginsel wordt de dichtstbijzijnde locatie uit het laadpalengrid gekozen. Nadat de locatie is bepaald door de gemeente op basis van het laadpalengrid, wordt deze locatie gemeld aan de verzoeker, die vervolgens zelf op zoek gaat naar een plaatsende partij. Hiervoor levert de gemeente standaardinformatie aan de verzoeker, die vervolgens de informatie aan de gekozen plaatsende partij overlegt.

 

De plaatsende partij neemt vervolgens contact op met de gemeente om de standaardovereenkomst, zoals die is te vinden op www.amersfoort.nl/laadpalen, aan te gaan. Daarna neemt de gemeente een verkeersbesluit voor de desbetreffende locatie en maakt dat bekend. Tegen dit besluit kan bezwaar worden ingediend. De plaatsende partij mag al tijdens de bezwaartermijn de laadpaal daadwerkelijk plaatsen.

 

In beginsel worden er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur twee parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Burgemeester en wethouders kunnen ervoor kiezen om de feitelijke realisering van een van de twee plekken uit te stellen tot een nader door burgemeester en wethouders te bepalen datum. Ook tegen dit laatste besluit van burgemeester en wethouders staat bezwaar en beroep open, omdat dan pas het feitelijk rechtsgevolg in werking treedt (ook op de tweede parkeerplaats mag dan niet meer worden geparkeerd met een niet-elektrisch voertuig).

 

In de praktijk komt het voor dat mensen die een elektrisch voertuig hebben deze vanuit hun woning of bedrijf opladen met een snoer dat over de stoep (en andere delen van de openbare weg) wordt uitgerold naar een openbare parkeerplaats. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, zeker als er geen direct toezicht wordt gehouden tijdens het opladen door degene die het snoer heeft uitgerold. In verband met de toegankelijkheid van de stoep en de veiligheid voor andere weggebruikers, staat de gemeente verlengde private aansluitingen niet toe. Ook niet als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een afdekmat.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Elektrisch voertuig: het gaat hierbij om elk voertuig dat op de openbare weg mag rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kan rijden en voorzien is van een stekker om op te laden. Veelal zal het gaan om een volledig elektrische auto of plug-in hybride elektrische auto, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een ander voertuig, zoals gehandicaptenvoertuig, motor en quad die de parkeerplaatsen voor auto’s gebruikt. Fietsen en snor-/bromfietsen (inclusief speed-pedelec) zijn uitgezonderd.

 

Laadpaal: een laadpaal met wisselstroom. Voor snellaadpalen (met gelijkstroom) is een aparte beleidsregel vastgesteld, namelijk de Beleidsregel Snellaadinfrastructuur Elektrische voertuigen.

 

Laadpalengrid: in de bijlage is een lijst met adressen opgenomen die verwijzen naar de locaties waar reeds laadpalen staan en locaties die in aanmerking komen voor een laadpaal, ten tijde van de totstandkoming van deze beleidsregels. Op www.amersfoort.nl/laadpalen staat de meest recente versie van het laadpalengrid.

 

Artikel 2 Verzoek

 

Een verzoek kan worden ingediend via de contactgegevens die zijn opgenomen op de gemeentelijke website. Het verzoek kan per e-mail of per post worden ingediend.

 

Artikel 3 Beoordelingskader

 

Burgemeester en wethouders bepalen de definitieve locatie van de laadpaal en de aan te wijzen parkeerplaatsen op basis van het laadpalengrid. De laadpaal en laadpaalinfrastructuur worden binnen een straal van 200 meter, en op maximaal 250 meter loopafstand van de aanvrager geplaatst.

 

Burgemeester en wethouders verlenen alleen medewerking aan het nemen van een verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplekken voor opladen aan de openbare weg als de verzoeker niet op eigen terrein kan opladen. Burgemeester en wethouders wijzen het verzoek ook af als de verzoeker er werkt in Amersfoort en zijn werkgever een parkeerplaats op eigen terrein heeft. Het verzoek wordt ook afgewezen als in de buurt genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten.

 

VvE’s of andere pandeigenaren met (ondergrondse) parkeervoorzieningen worden geacht zelf laadvoorzieningen te plaatsen.

 

Een verzoeker dient zelf een plaatsende partij te zoeken. Die partij gaat per laadpaal een overeenkomst aan met de gemeente. Deze overeenkomst (een standaardovereenkomst is te vinden op de gemeentelijke website) moet worden gesloten voordat burgemeester en wethouders een verkeersbesluit nemen.

 

Artikel 4 Toetsing locatie laadpaal

 

Het uitgangspunt is dat iedere openbare laadpaal wordt geplaatst volgens het vastgestelde laadpalengrid. Deze locaties zijn voorgelegd aan de buurt, en vooraf getoetst aan de door burgemeester en wethouders vastgestelde criteria. Zo geldt bijvoorbeeld dat de doorgang voor al het andere verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel, etc.) is gewaarborgd. Straatmeubilair en (openbaar) groen mag niet worden belemmerd. De laadpaal mag geen boomwortels of ander groen beschadigen.

 

Indien de locatie uit het laadpalengrid niet meer kan worden gebruikt, bijvoorbeeld doordat er intussen ander straatmeubilair zoals ondergrondse container zijn geplaatst, een boom of heg in de weg staat, kunnen burgemeester en wethouders een nieuwe locatie aanwijzen.

 

 

Naar boven