AANWIJZINGS- EN INWERKINGTREDINGSBESLUIT ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS ZEEHELDENKWARTIER II (BUURT 45), CENTRUM, DEN HAAG

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 • in het raadsvoorstel inzake 3e programma ORAC’s; 1000 extra (RIS266686) besloten is in verschillende wijken ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

 • in het raadsvoorstel ondergrondse restafvalcontainers (RIS160943) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;

 • in het raadsvoorstel inzake overige ondergrondse restafvalcontainers (RIS302553) gewijzigde criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;

 • het definitief plaatsingsplan gewijzigde locaties is vastgesteld (RIS303941);

 • in de buurt Zeeheldenkwartier ondergrondse restafvalcontainers zijn geplaatst;

 

gelet op:

 • artikel 4, tweede lid Afvalstoffenverordening 2010;

 

besluit:

 • I.

  vanaf 16 juli 2021 in de buurt Zeeheldenkwartier (buurt 45) de rood gearceerde percelen in het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart: ”ORAC’S PROGRAMMA; 45 Zeeheldenkwartier (Centrum); Het Definitief Plaatsingsplan II’’ aan te wijzen als percelen waar de inzameling van het huishoudelijk afval via ondergrondse restafvalcontainers zal plaatsvinden;

 

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Den Haag, 22 juni 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

Ilma Merx

 

Jan van Zanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

Ingevolge het raadsvoorstel inzake 3e programma ORAC’S; 1000 extra (RIS266686) zijn in de buurt Zeeheldenkwartier (buurt 45) ondergrondse restafvalcontainers geplaatst waarmee het huishoudelijk afval wordt ingezameld.

 

Voor de percelen aan de Waldeck Pyrmontkade met de huisnummers 1 t/m 1c en 23 t/m 114 geldt dat het huishoudelijk afval nog wekelijks aan huis wordt opgehaald. Voor deze percelen aan de Waldeck Pyrmontkade kon aan de randvoorwaarden voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers niet worden voldaan.

 

Op grond van het raadsvoorstel inzake overige ondergrondse restafvalcontainers (RIS302553) gaan de percelen aan de Waldeck Pyrmontkade met de huisnummers 1 t/m 1c en 23 t/m 114 het huishoudelijk afval aanbieden via de reeds geplaatste ondergrondse restafvalcontainers op de hoek Crispijnstraat/Veenkade (locatie45-01A) en in de Crispijnstraat tegenover huisnummer 105 (locatie 45-09A). Om hiertoe te komen is de maximale loopafstand (van perceel tot de container) zoals opgenomen in het voorstel van het college inzake het kadervoorstel ondergrondse inzamelcontainers voor restafval (RIS160943), verruimd naar de randvoorwaarde over de loopafstand als opgenomen in het 4e en 5e Programma. Een verruiming van de loopafstand voor de percelen aan de Waldeck Pyrmontkade is aan de orde, omdat op hoofdwegen (routes van OV, nood- en hulpdiensten) uit oogpunt van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid (uitwijkmanoeuvres) een stilstaande vuilniswagen vermeden moet worden.

 

Zoals aangegeven is het niet mogelijk om de ondergrondse restafvalcontainers dichterbij te plaatsen. Voor verschillende bewoners van de Waldeck Pyrmontkade zijn hiermee de loopafstanden langer dan 125 meter (namelijk maximaal 173 meter). Door middel van een brief zijn de bewoners hierover reeds geïnformeerd. Naar aanleiding van deze brief is gesproken met een aantal bewoners, waarbij nadere toelichting is gegeven.

 

Plattegrond

 

Bezwaarclausule met voorlopige voorziening voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet

Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

 

Bezwaarschrift

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent ) en e-mailadres;

 • de datum en handtekening;

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

 • de argumenten voor bezwaar.

 

Volmacht

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

 

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven