Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 201316Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) - Dhr. J.R. Jankowski

OVERIGE BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Klant Contact Centrum (KCC). Het college heeft besloten om het bijhouden van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Het betreft:

Naam, voorletters

Geboren

Uitgeschreven per

Dhr. J.R. Jankowski

16-06-1954

12-05-2021

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente Vaals via 043 3068 568 of per e-mail via info@vaals.nl.

Waarom deze bekendmaking?

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.

Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnen gekomen.

Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de

beschikking ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door

toezending aan belanghebbenden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar

maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan

een dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet omvatten:

- De naam en het adres van de indiener;

- de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

- de bezwaarmaker moet gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, Postbus 450, 6290 AL Vaals.

Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien de indiener van het beroepschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Gevolgen

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen

geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.