Besluit tot wijziging Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Gemeente Brummen

Kenmerk Z057419 / D358450

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Gelezen het voorstel d.d. 27 mei 2021, met kenmerk D356739,

 

Heeft besloten:

 

De Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Brummen te wijzigen.

 

 

 

 

Artikel I. De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Brummen worden als volgt gewijzigd:

A. Artikel 5 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 5 Draagkracht

De draagkracht van de inwoner is het totaal van:

a.   de draagkracht uit het inkomen, bestaande uit:

-     het in aanmerking te nemen inkomen over de maand zonder vakantietoeslag van de inwoner en degene waarmee deze een gezamenlijke huishouding voert; 

-     het kindgebonden budget van de inwoner en zijn toeslagpartner; en

b.   de draagkracht uit het vermogen. Bij een vermogen dat hoger is dan € 12.590,-  wordt het meerdere volledig als draagkracht aangemerkt.

 

Artikel II. Inwerkingtreding

De wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 15 juni 2021.

N. Dusink A.J. van Hedel

Secretaris Burgemeester

Naar boven