Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 19937Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - verlening vergunning - exploiteren van een horecabedrijf - Maastrichterlaan 23, Vaals

  • I.

    BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt, dat de Burgemeester heeft besloten:

Vergunning te verlenen voor het exploiteren van een horecabedrijf in de inrichting Maastrichterlaan 23, 6291 EK Vaals (besluit 13-01-2021, verzonden 13-01-2021).

Bezwaar:

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

  • -

    Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

  • -

    Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage:

Dit besluit kan voor iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage aangevraagd worden via info@vaals.nl.