Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 19933Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - deels wijzigen van het gebruik van de woonbestemming ten behoeve van het vestigen van een tattooshop aan huis, alsmede het vervangen van de garagepoort voor een kozijn met loopdeur - Sacré Coeurstraat 12, Vaals

 • II.

  BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

 • -

  Een omgevingsvergunning te verlenen voor het deels wijzigen van het gebruik van de woonbestemming ten behoeve van het vestigen van een tattooshop aan huis, alsmede het vervangen van de garagepoort voor een kozijn met loopdeur op het perceel Sacré Coeurstraat 12 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 741 met de activiteiten:

  - Bouwen

  - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

(besluit 12-01-2021, verzonden 13-01-2021);

Bezwaar

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

 • Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

 • Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage aangevraagd worden via info@vaals.nl.