Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 19777Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ambtshalve intrekken omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Singel 1 te De Goorn

De gemeente heeft op 18 januari 2021 het besluit genomen om de omgevingsvergunning onder nummer 2018-HZ-0349 voor het bouwen van een woning op locatie Singel 1 te De Goorn ambtshalve in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ_INT-0592. De ingetrokken vergunning betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

Het intrekkingsbesluit en de bijbehorende stukken liggenter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

 

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

 

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Meer informatie vindt u op www.koggenland.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.