Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2021-2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015 en titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende:

 

Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2021-2022

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze regeling verstaat onder:

 • 1.

  aanvrager: de sportvereniging die een aanvraag indient in het kader van de Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2021-2022;

 • 2.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening De Wolden 2015 zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015;

 • 3.

  buitensportveld: in de open lucht gelegen sportveld, dat deel uitmaakt van de sportvoorzieningen van een sportvereniging;

 • 4.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

 • 5.

  ledverlichting: verlichting op basis van een light-emitting diode die voldoet aan de richtlijnen voor verlichting van respectievelijk de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Nederlands Korfbalverbond en Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond;

 • 6.

  sportvereniging: een voetbal-, korfbal- of tennisvereniging, waarvan de sportvoorzieningen in De Wolden gelegen zijn.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft als doel het stimuleren van vervanging van niet-ledverlichting door ledverlichting op buitensportvelden.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden verleend aan sportverenigingen.

Artikel 4 Subsidiabele activiteit en kosten

Gesubsidieerd wordt 50% van de kosten inclusief btw voor het vervangen van niet-ledverlichting door ledverlichting op buitensportvelden, met dien verstande dat de resterende 50% van de kosten door aanvrager gedekt is.

 

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het maximaal beschikbare bedrag voor het verstrekken van subsidies voor de periode 2021-2022 bedraagt € 60.000,-

 • 2.

  Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 3.

  Wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 4.

  Indien bij overschrijding van het subsidieplafond blijkt dat het tijdstip van ontvangst van de aanvragen op de desbetreffende dag niet is vast te stellen, zal van de op die dag ontvangen volledige aanvragen, de volgorde van ontvangst door middel van loting worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Aanvragen

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragen voor subsidieverlening worden schriftelijk ingediend bij het college. De aanvraag voor subsidie bevat in ieder geval:

  a. naam en adres van de aanvrager en handtekening van de indiener;

  b. een offerte ter onderbouwing van de kosten te maken voor de activiteit;

  c. een dekkingsplan voor de kosten;

  d. een planning voor uitvoering van de activiteiten.

Artikel 7 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1.

  Aanvragen tot vaststelling van subsidie worden schriftelijk ingediend bij het college binnen negen maanden na verzending van het verleningsbesluit. Op verzoek van aanvrager kan het college een nader vast te stellen langere termijn vaststellen.

 • 2.

  Hierbij dient tevens een factuur van de gemaakte kosten te worden overgelegd.

 • 3.

  Bij subsidies lager dan € 7.500,- stelt het college de subsidie direct vast.

Artikel 8 Voorschotten

Voor subsidies die meer dan € 7.500,- bedragen, wordt 50% bevoorschot. Bij de vaststelling als bedoeld in artikel 7, wordt het resterende bedrag betaald.

 

Hoofdstuk 4 Verplichtingen

Artikel 9 Verplichtingen subsidieontvanger

Naast artikel 10 van de Algemene subsidieverordening dient de subsidieontvanger tenminste vijf jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden, zijn administratie ten aanzien van de kosten van de maatregelen als bedoeld in deze regeling, te bewaren en toegankelijk te houden.

Artikel 10 Nadere voorschriften

Het college kan nadere voorschriften verbinden aan het besluit tot verlening van een subsidie.

 

Hoofdstuk 5 Intrekking

Artikel 11 Intrekking subsidie

Het college kan, onverminderd de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening, het besluit tot verlening van een subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • a.

  niet aan de voorschriften van het besluit is voldaan;

 • b.

  de activiteit niet binnen 9 maanden na verzending van het verleningsbesluit is afgerond.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en treedt uit werking op 31 december 2022.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen van bepalingen in deze regeling afwijken voor zover toepassing van die bepalingen voor de aanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021.

 

De Secretaris, De Burgemeester,

Vanessa Goddelink-Van Dijk, Janny Vlietstra

Naar boven