Subsidieregeling ingroei harmonisatie binnensporttarieven gemeente Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in zijn vergadering van 28 mei 2021 heeft besloten:

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

vast te stellen de navolgende:

 

 

 

Subsidieregeling ingroei harmonisatie binnensporttarieven gemeente Eindhoven

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

 • 1.

  Op deze subsidieregeling zijn de definities uit artikel 1 van de ASV Eindhoven van toepassing.

 • 2.

  In aanvulling op hetgeen is bepaald in het eerste lid, wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

  • a.

   binnensportaccommodaties: gymlokalen, sportzalen en sporthallen die worden verhuurd door de gemeente Eindhoven (via Eindhoven Sport);

  • b.

   geharmoniseerde binnensporttarief: gestandaardiseerd huurtarief voor binnensportaccommodaties, dat geldt per uur, per zaaldeel;

  • c.

   zaaldeel: kleinst verhuurbare eenheid onder de binnensportaccommodaties, overeenkomend met een gymlokaal;

  • d.

   niet-commerciële huurders: (a) huurders zijnde natuurlijke personen niet handelend als onderneming en (b) huurders zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, met een SBI-code op het gebied van sport;

  • e.

   SBI-code op het gebied van sport: alle SBI codes die beginnen met 85.51of met 93.1;

  • f.

   sportgebruik: gebruik van sportaccommodaties voor sport- en beweegactiviteiten, niet zijnde evenementen, onderwijs en onderhoud;

  • g.

   sporttarievenlijst: de lijst met huurtarieven voor sportaccommodaties die worden verhuurd door de gemeente Eindhoven, zoals vastgesteld door het college voor een sportseizoen (lopend van 1 augustus tot 1 juli van het volgende jaar) en beschikbaar via de website van Eindhoven Sport.

 

Artikel 2 Doel

 

Met deze subsidieregeling wordt beoogd om te voorkomen dat niet-commerciële huurders van binnensportaccommodaties voor sportgebruik door de invoering van het geharmoniseerde binnensporttarief worden geconfronteerd met een financiële overbelasting. Door de extra huurkosten te compenseren die boven een jaarlijkse stijging van 3% (exclusief indexatie) uitkomen, maakt deze subsidieregeling mogelijk dat niet-commerciële huurders die – gemiddeld genomen – minder betaalden dan het geharmoniseerde tarief, als het ware kunnen ingroeien naar dit tarief.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 

Een eenmalige subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als compensatie voor een verhoging van de huur met meer dan 3% als gevolg van de invoering van een geharmoniseerd binnensporttarief, zoals opgenomen in sporttarievenlijst 2021-2022.

 

Artikel 4 Subsidieaanvrager

 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan niet-commerciële huurders van binnensportaccommodaties.

 

Artikel 5 Subsidievereisten

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  De aanvrager heeft in ieder kalenderjaar van 2017 tot en met 2019 één of meerdere binnensportaccommodaties gehuurd via de gemeente Eindhoven.

 • b.

  De aanvrager is voor het sportseizoen 2021-2022 één of meerdere overeenkomsten tot gebruik van één of meerdere binnensportaccommodaties aangegaan voor in totaal minimaal 10 uur, uitgaande van één zaaldeel.

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 

 • 1.

  De subsidie per huurder bedraagt voor het sportseizoen 2021-2022 maximaal het bedrag dat een verschil van 3% overstijgt tussen:

  • a.

   het bedrag dat op basis van het gemiddelde aantal gehuurde uren van binnensportaccommodaties per kalenderjaar in de jaren 2017 tot en met 2019 vermenigvuldigd met de voor het sportseizoen 2021-2022 vastgestelde huurtarieven voor binnensportaccommodaties voor sportgebruik, per sportseizoen wordt betaald; en

  • b.

   het bedrag dat in de jaren 2017 tot en met 2019 gemiddeld per kalenderjaar is betaald voor de huur van binnensportaccommodaties;

 • waarbij het bedrag onder a hoger is.

 • 2.

  De subsidie per huurder bedraagt voor de daarop volgende seizoenen maximaal het bedrag dat een verschil van 3% overstijgt tussen:

  • a.

   het bedrag dat op basis van het eerste lid, onder a, per seizoen wordt betaald;

  • b.

   het bedrag dat in de jaren 2017 tot en met 2019 gemiddeld per kalenderjaar is betaald voor de huur van binnensportaccommodaties, verhoogd met 3% per sportseizoen vanaf het sportseizoen 2021-2022;

 • waarbij het bedrag onder a hoger is.

 

Artikel 7 Subsidieweigering

 

 • 1.

  Subsidie kan worden geweigerd voor zover de subsidieaanvrager reeds een subsidie heeft toegekend gekregen op grond van deze regeling.

 • 2.

  Subsidie kan daarnaast deels worden geweigerd als de subsidieaanvrager in het sportseizoen 2021-2022 voor veel minder uren (daling van minimaal 25%) één of meerdere binnensportaccommodaties huurt van de gemeente Eindhoven dan gemiddeld in de kalenderjaren 2017 tot en met 2019. De subsidie wordt in deze gevallen naar rato verminderd.

 

Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt door het college vastgesteld op € 25.000.

 • 2.

  Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad om zijn aanvraag aan te vullen, geldt de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen als de datum van ontvangst.

 • 4.

  Als het vastgestelde subsidieplafond overschreden wordt als gevolg van meerdere aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 9 Bij aanvraag in te dienen gegevens

 

 • 1.

  In afwijking op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de ASV Eindhoven levert de aanvrager, naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb, de volgende gegevens aan:

  • a.

   contactgegevens in de vorm van telefoonnummer en e-mailadres;

  • b.

   bankgegevens waaruit blijkt tenaamstelling en het rekeningnummer, aan de hand van een recent bankafschrift;

  • c.

   de overeenkomst(en) tot gebruik van binnensportaccommodaties in het sportseizoen 2021-2022;

  • d.

   voor huurders zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, met een SBI-code op het gebied van sport: een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  Het college stelt een formulier vast aan de hand waarvan de aanvraag wordt gedaan.

 

Artikel 10 Aanvraagtermijn

 

Een aanvraag voor een subsidie kan, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de ASV Eindhoven, worden ingediend vanaf 1 augustus 2021 tot en met uiterlijk 31 juli 2022.

 

Artikel 11 Beslistermijn

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 17 in de ASV met betrekking tot de beslistermijn, beslist het college binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021.

2. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2022.

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ingroei harmonisatie binnensporttarieven gemeente Eindhoven.

 

Eindhoven, 28 mei 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris

 

 

Algemene toelichting bij de subsidieregeling ingroei harmonisatie binnensporttarieven gemeente Eindhoven

 

Aanleiding

 

In de afgelopen jaren hebben binnensportverenigingen en de Eindhovense Sportraad (ESR) de wens geuit om de huurtarieven voor de binnensportaccommodaties (die worden verhuurd door de gemeente Eindhoven) meer op één lijn te brengen. Dit omdat er relatief veel variatie zat in de tarieven voor de binnensport. Het te betalen tarief werd vaak bepaald door het type sport dat beoefend werd, niet door de accommodatie. Zo was het bijvoorbeeld duurder om badminton te spelen dan om te volleyballen in dezelfde zaal.

In lijn met de wens van de binnensportverenigingen en de ESR, heeft het college in de eerste helft van 2021 besloten om een geharmoniseerd huurtarief in te voeren voor de binnensportaccommodaties die worden verhuurd door de gemeente Eindhoven. Concreet betekent dit dat er met ingang van het sportseizoen 2021-2022 een standaard huurtarief per uur, per zaaldeel, geldt voor de binnensportaccommodaties.

De invoering van het geharmoniseerde binnensporttarief zorgt ervoor dat een gedeelte van de huurders een hoger huurtarief moet gaan betalen per uur. Het college vindt het belangrijk dat (niet-commerciële) huurders, die al jaren gebruik maken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, niet worden geconfronteerd met een te grote huurkostenstijging in één keer. Om financiële overbelasting van (niet-commerciële) huurders te voorkomen, heeft het college de subsidieregeling ingroei harmonisatie binnensporttarieven gemeente Eindhoven vastgesteld.

Het uitgangspunt van de regeling is dat niet-commerciële huurders die nu minder betalen dan het geharmoniseerde tarief, jaarlijks maximaal 3% meer hoeven te gaan betalen dan in het voorgaande jaar (exclusief eventuele indexatie). Aan deze huurders wordt met ingang van het sportseizoen 2021-2022 wel meteen het geharmoniseerde tarief gefactureerd. Zij kunnen een subsidie aanvragen ter compensatie van de extra huurkosten die boven deze jaarlijkse stijging van 3% (exclusief eventuele indexatie) uitkomen. De subsidie maakt op deze manier mogelijk dat zij als het ware kunnen ingroeien naar het geharmoniseerde tarief.

 

Opbouw van de subsidieregeling

 

Wanneer kunnen huurders in aanmerking komen voor een subsidie?

• Huurders moeten een niet-commerciële huurder zijn (artikel 4). Dat wil zeggen dat sprake is van (a) een natuurlijk persoon, die niet handelt als onderneming (en dus niet staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of (b) een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, met een SBI-code op het gebied van sport. Bij (b) kan het gaan om verenigingen, stichtingen en bv’s zonder winstoogmerk. De volgende SBI-codes worden gezien als SBI-codes op het gebied van sport: alle SBI codes die beginnen met 85.51of met 93.1. Of hiervan sprake is, wordt bepaald op basis van het in te dienen afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De voornaamste reden om alleen subsidie te verstrekken aan niet-commerciële huurders, is dat commerciële huurders – net als niet-commerciële huurders – een tarief betalen voor het gebruik van binnensportaccommodaties dat onder de kostprijs ligt (en niet-marktconform is), ook na invoering van het geharmoniseerde tarief. In die situatie mag van commerciële huurders worden verwacht dat zij een eventuele huurkostenstijging zelf opvangen.

• Huurders moeten een structurele huurder zijn. Dat wil zeggen dat zij zowel in 2017, 2018 als 2019 één of meerdere binnensportaccommodaties hebben gehuurd via de gemeente Eindhoven (artikel 5, onder a). Het gaat om minimaal 1 uur per jaar. Of hiervan sprake is, wordt bepaald op basis van de reserverings- en factureringssystemen van de gemeente Eindhoven. Het zijn vooral de structurele huurders worden geraakt door het meer moeten betalen als gevolg van de invoering van het geharmoniseerde tarief. Zij gaan al meerdere jaren uit van een lager tarief en hebben hun bedrijfsvoering/handelen hierop ingericht. Daarom hebben juist zij tijd nodig om in te kunnen spelen op de veranderde omstandigheden.

• Huurders moeten in het sportseizoen 2021-2022 voor een niet-verwaarloosbaar aantal uren één of meerdere binnensportaccommodaties huren via de gemeente Eindhoven. Het gaat om minimaal 10 uur, uitgaande van één zaaldeel (artikel 5, onder b). Als vier keer een sporthal (bestaande uit 3 zaaldelen) wordt gehuurd voor één uur, wordt dus ook voldaan aan dit vereiste. Of hiervan sprake is, wordt bepaald op basis van de aan te leveren overeenkomsten tot gebruik. Door een minimum aantal gehuurde uren te hanteren, wordt zo veel mogelijk voorkomen dat de administratieve lasten rondom het aanvragen van een subsidie groter zijn dan het te verstrekken subsidiebedrag.

• Huurders moeten door de invoering van het geharmoniseerde tarief worden geconfronteerd met een stijging van de huurkosten van meer dan 3% (uitgaande van een gelijkblijvend aantal gehuurde uren en zaaldelen) (artikel 3). Bij een kleinere stijging van de huurkosten, is het risico op financiële overbelasting (als gevolg van de invoering van het geharmoniseerde tarief) beperkt.

 

Hoe wordt de hoogte van de subsidie berekend?

In artikel 6 staat beschreven hoe de (maximale) hoogte van de subsidie wordt berekend. Aan de hand van een concreet voorbeeld wordt deze berekening hieronder verder toegelicht. De subsidie wordt in één keer verstrekt. Het is aan de aanvrager zelf om dit bedrag te verdelen over de jaren waarin wordt ingegroeid.

 

Voorbeeld:

Sportvereniging A (een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK met SBI-code 93.14.2 (zaalsport in teamverband)) heeft zowel in 2017, 2018 als 2019 één of meerdere sporthallen (3 zaaldelen) gehuurd via de gemeente Eindhoven. In totaal gaat het om 300 uur (95 in 2017, 105 in 2018 en 100 in 2019). De sportvereniging heeft hier in totaal een bedrag van € 14.700 voor betaald. Dat komt neer op een gemiddeld jaarlijks bedrag van €4.900 (voor 100 uur x 3 zaaldelen). Op basis van het geharmoniseerde tarief, zou sportvereniging A op jaarbasis € 5.313 (€ 17,71 x 100 uur x 3 zaaldelen) gaan betalen. Dat is een toename van meer dan 3%, namelijk van 8,4%.

Sportvereniging A kan aanspraak maken op een eenmalige subsidie van (maximaal) € 380,59. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

 

Sportseizoen

Het bedrag dat in de jaren 2017 tot en

met 2019 gemiddeld per kalenderjaar

is betaald voor de huur van

binnensportaccommodaties, verhoogd

met 3 % per seizoen vanaf 2021-2022

Het verschil tussen (a) het bedrag dat

op basis het voor 2021-2022

vastgestelde geharmoniseerde tarief per seizoen zou moeten worden

betaald, uitgaande van het gemiddelde

aantal gehuurde uren van

binnensportaccommodaties per jaar in

de kalenderjaren 2017 tot en met 2019

en (b) het bedrag uit de vorige kolom

2021-2022

€ 4.900,00 + 3% = € 5.047,00

€ 5.313,00 – € 5.047,00 = € 266,00

2022-2023

€ 5.047,00 + 3% = € 5.198,41

€ 5.313,00 – € 5.198,41 = € 114,59

2023-2024

€ 5.198,41 + 3% = € 5.354,36

Niet van toepassing

(€ 5.354,46 is meer dan € 5.313,00)

 

(Maximale) subsidie

 

€ 380.59

Als sportvereniging A in het sportseizoen 2021-2022 voor veel minder uren binnensportaccommodaties huurt dan gemiddeld in de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019, wordt de subsidie naar rato verlaagd. Van veel minder uren is sprake bij een daling van 25% of meer (artikel 7, lid 2). Voor sportvereniging A is dit het geval bij 75 uur (x 3 zaaldelen) of minder. Als sportvereniging A in het sportseizoen 2021-2025 bijvoorbeeld voor 60 uren één of meerdere binnensportaccommodaties (bestaande uit 3 zaaldelen) huurt, wordt de (maximale) subsidie dus verlaagd naar € 380,59 * 60% = € 228,35.

 

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend via het subsidieportaal van de gemeente Eindhoven. De link naar het aanvraagformulier wordt gecommuniceerd richting huurders van binnensportaccommodaties via een rechtstreekse mailing en de website van Eindhoven Sport.

De aanvrager wordt gevraagd om de volgende informatie aan te leveren (artikel 9), waarbij de gegevens met een * verplicht zijn om in te vullen:

 

Voor huurders zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt als onderneming:

• NAW- en contactgegevens: voorletters* / tussenvoegsel / achternaam* / telefoonnummer* / e-mailadres*;

• bank-gegevens: IBAN* / naam rekeninghouder*;

• een recent bankafschrift* (niet ouder dan 3 maanden, waarop alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling zichtbaar zijn; een printscreen vanuit internetbankieren wordt ook geaccepteerd);

• de overeenkomst(en) tot gebruik van binnensportaccommodaties in het sportseizoen 2021-2022* (ontvangen via Eindhoven Sport).

 

Voor huurders zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, met een SBI-code op het gebied van sport:

• NAW-gegevens organisatie: naam organisatie* / KvK-nummer* / postcode* / huisnummer* / straatnaam* / plaats*;

• NAW- en contactgegevens contactpersoon: voorletters* / tussenvoegsel / achternaam* / telefoonnummer* / e-mailadres*;

• een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (uittreksel)*;

• bank-gegevens: IBAN* / naam rekeninghouder*;

• een recent bankafschrift* (niet ouder dan 3 maanden, waarop alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling zichtbaar zijn; een printscreen vanuit internetbankieren wordt ook geaccepteerd);

• de overeenkomst(en) tot gebruik van binnensportaccommodaties in het sportseizoen 2021-2022* (ontvangen via Eindhoven Sport).

 

Wanneer kan een aanvraag worden ingediend?

Een huurder kan zijn/haar aanvraag gedurende het gehele sportseizoen 2021-2022 indienen. Concreet betekent dit dat subsidie kan worden aangevraagd van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 (artikel 10). Omdat het aantal gehuurde uren in het sportseizoen 2021-2022 wordt meegewogen in de beoordeling van de aanvraag, kan het verstandig zijn om de aanvraag pas in te dienen op het moment dat vrijwel alle reserveringen voor het sportseizoen 2021-2022 zijn gedaan en bevestigd. Daarbij geldt wel dat een subsidieplafond van toepassing is (artikel 8). Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 

Wanneer ontvangen aanvragers een reactie op hun aanvraag?

In beginsel neemt het college binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met een periode van 4 weken (artikel 11).

Omdat het in alle gevallen gaat om een subsidie van maximaal € 5.000, worden verstrekte subsidies, in het verlengde van artikel 14 van de ASV Eindhoven, direct ambtshalve vastgesteld en in één keer betaalbaar gesteld aan de aanvrager. Op deze manier blijft de administratieve last zo laag mogelijk, voor zowel de aanvragers van de subsidie als voor de gemeente Eindhoven.

 

Naar boven