Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 193009Overige besluiten van algemene strekkingBesluit mandaat, volmacht en machtiging crisisorganisatie onderdeel Expertteam bevolkingszorg 2021

 

Zaaknummer: 1868007

 

Gelezen het voorstel van Veiligheid en Toezicht

 

  • Mandaat, volmacht en machtiging crisisorganisatie onderdeel Expertteam bevolkingszorg 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

 

en de burgemeester van Hoorn besluit:

 

ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

  • gelet op artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet, hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:60 van het Burgerlijk wetboek en artikel 171 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat:

 

  • het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de regionale organisatie en functiestructuur voor Bevolkingszorg heeft vastgesteld;

  • het de functies van Officier van Dienst Bevolkingszorg, Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Coördinator Acute zorg en Coördinator Herstelzorg betreft;

  • het van belang is, voor de uitvoering van de operationele functies bevolkingszorg ten behoeve van de getroffen gemeente(n), een aantal specifieke bevoegdheden te mandateren;

 

besluiten vast te stellen het volgende

 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging crisisorganisatie onderdeel Expertteam bevolkingszorg 2021

 

Verlenen mandaat en/of volmacht

 

Mandaat geven aan experts bevolkingszorg van de VRNHN om een aantal specifieke taken uit te voeren;

de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en de Officier van Dienst Bevolkingszorg ingeval van de bestrijding van incidenten, crises en rampen, voor het uitvoeren van de taken Regionaal Crisisplan en processen bevolkingszorg, mandaat te verlenen tot en met een totaalbedrag van € 50.000,- tot het verrichten van:

  • rechtshandelingen inzake het (ver)huren van roerende zaken;

  • rechtshandelingen inzake opdrachtverlening en aanneming van werken als bedoeld in artikel 7:750 BW;

  • rechtshandelingen inzake opdrachtverlening en aanneming van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW;

  • verrichten van overige privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover die nodig zijn ter uitvoering van de werkzaamheden.

 

Het verlenen tot ondermandaat aan de gemandateerden.

Dit kan worden verleend aan de crisisfunctionarissen in dienst van VRNHN aan de Coördinator Acute Zorg en Coördinator Herstelzorg;

 

Het Mandaatbesluit rampenbestrijding/crisisbeheersing met kenmerk 1149381 in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

 

te bepalen dat bovenstaande wordt bekendgemaakt:

  • door middel van een publicatie op www.overheid.nl

 

Aldus vastgesteld, 8 juni 2021

 

College van burgemeester en wethouders

 

 

de secretaris,                                          de burgemeester,

 

 

De burgemeester van Hoorn,

J. Nieuwenburg