Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 190574Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Broekhem 79, 6301HE Valkenburg

 

De gemeente heeft op 14 juni 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-005985 voor een aanvraag beschikking op locatie Broekhem 79, 6301HE Valkenburg. De vergunning is verleend. Het besluit betreft het verbreden van de inrit.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 •  

  uw naam, adres en telefoonnummer

 •  

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 •  

  het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 •  

  waarom u bezwaar maakt.

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.valkenburg.nl → digitaal loket → bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze website is tevens meer informatie te vinden.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg,Sector BestuursrechtPostbus 9506040 AZ Roermond

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Informele oplossing

Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw mr. M.C.M. Meertens, concernjurist, te bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 043 of via e-mail: info@valkenburg.nl onder vermelding van “ Mediation t.a.v. M. Meertens