Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 188698Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wabo, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Omschrijving project

Arbeidsweg 21 Heijningen,

Van Tilburg Afvalverwerking B.V.

Inzage

Vergunningvoorschrift (activiteit milieu) aanpassen maximale opslag-hoogte van 6,5 meter naar 10 meter (omwb zaaknr.2021-005689).

De beschikking en bijbehorende stukken zijn vanaf 17 juni tot en met 28 juli 2021 in te zien bij de gemeente Moerdijk. De beschikking is op 2 juni 2021 toegezonden aan het bedrijf.

Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk).

De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.