Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 188273Plannen | ruimtelijkBekendmaking ontwerpwijzigingsplan De Leet 17, Ursem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening bekend voornemens te zijn om de agrarische bestemming op het perceel De Leet 17, 1645 VK in Ursem te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Met dit wijzigingsplan wordt het agrarisch bouwvlak wegbestemd en krijgt de voormalige agrarische bedrijfswoning met bijgebouw de bestemming ‘Wonen’. De netto verstedelijkingsmogelijkheden in het landelijk gebied nemen hiermee af.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan liggen vanaf 16 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1598.WPLGDeLeet17-on01. Wilt u het ontwerpplan inzien op het gemeentehuis? Neemt u dan contact op met dhr. M. Groefsema van de afdeling Wonen & Ondernemen (0229-548 400) voor het maken van een afspraak, dit in verband met de geldende Corona-maatregelen.

Zienswijze

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van B&W van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Wonen & Ondernemen, tel. 0229-548400. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het betreffende ontwerpplan de zienswijze betrekking heeft. Het indienen van zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.