Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 188171Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent het verbod op het voorhanden hebben van alcoholhoudende drank, lachgas en/of geluidsapparatuur op het strand IJburg

De burgemeester van Amsterdam

 

Gelet op artikel 2.16d van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (APV).

 

Overwegende dat:

 • De politie in de bestuurlijke rapportage van 11 juni 2021 heeft aangegeven concrete signalen te hebben voor een grootschalig illegaal feest op het strand bij IJburg;

 • Er is herhaaldelijk gebleken dat het kan leiden tot grote opkomst van (minderjarige) jongeren. Op deze feesten wordt veel alcohol gedronken, lachgas gebruikt en luide muziek gedraaid.

 • Er in de zomer van 2020 een aantal maal vergelijkbare illegale feesten hebben plaatsgevonden op deze locatie, met verstoringen van de openbare orde als gevolg;

 • Er sprake is van een Covid-19 pandemie, met ernstige risico’s voor de volksgezondheid;

 • De maatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus weliswaar langzaam versoepeld worden maar in Amsterdam en de omliggende regio nog steeds sprake is een zorgelijke situatie ten aanzien van besmettingen en ziekenhuisopnames;

 • Het organiseren van evenementen in de openbare ruimte nog altijd is verboden;

 • Het niet is toegestaan in de openbare ruimte met meer dan vier personen samen te komen en daar een gebod geldt tot het houden van een veilige afstand tot andere personen;

 • De ervaring, ook op deze specifieke locatie, leert dat de regels ten aanzien van de maximale groepsgrootte en het houden van een veilige afstand op grote schaal worden overtreden bij grote samenkomsten/feesten;

 • Het gebruik van alcoholhoudende drank en lachgas de naleving van de coronaregels verder doet afnemen;

 • Het ten gehore brengen van versterkte muziek bijdraagt aan een sfeer en situatie waarin de coronaregels worden overtreden;

 • Het organiseren van een illegaal feest met versterkte muziek valt onder het verbod op evenementen zoals dat op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 van kracht is;

 • In artikel 2.16b van de APV een bevoegdheid is opgenomen om in dergelijke situaties, waarin openbare orde verstoringen en grootschalige overtreding van de coronamaatregelen dreigen, een gebied aan te kunnen wijzen waar het voorhanden hebben van alcoholhoudende drank, lachgas en geluidsapparatuur niet is toegestaan;

 • Het verbod tijdelijk van aard is;

Brengt ter algemene kennis dat zij op 11 juni 2021 heeft besloten:

 

 • -

  het gebied strand van IJburg, te weten het deel van Amsterdam gelegen ten noorden van de Muiderlaan tussen de Annemie Wolffbrug en de Benno Premselabrug, en de Pampuslaan met inbegrip van de aangesloten zijstraten: Muiderlaan; Boulevardzone; Wim Noordhoekkade; Marius Meijboomstraat; Ben van Meerendonkstraat; Franz Zieglerstraat; Pieter Oosterhuisstraat; Eva Bensyöstraat aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 2.16d van de Algemene plaatselijke verordening van Amsterdam waar het verboden is alcoholhoudende drank, lachgas en/of geluidsapparatuur voorhanden te hebben;

 • -

  waarbij het verbod uitsluitend geldt van 15.00 op vrijdag 11 juni tot 01:00 op zaterdag 12 juni 2021.

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad, op de website van de gemeente Amsterdam en wordt op de betreffende locatie bekend gemaakt en treedt direct na bekendmaking in werking.

11 juni 2021

Burgemeester van Amsterdam

Femke Halsema

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, t.a.v. de Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Belanghebbenden kunnen in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam (Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).

Bijlage 1  

Kaartje gebied