Nadere regel subsidie vitale winkelgebieden gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

- gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

- gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

- gelet op het door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelingskader detailhandel 2012 (gericht op o.a. compacte en aantrekkelijke winkelgebieden);

- en gelet op de (concept) Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (gericht op o.a. versterking van de retailhoofdstructuur);

 

besluiten vast te stellen de Nadere regel subsidie vitale winkelgebieden gemeente Utrecht.

 

 

 

Artikel 1 Definities

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening (ASV) Gemeente Utrecht. Dit is de verordening waar onderhavige nadere regel subsidie vitale winkelgebieden op gebaseerd is.

 • b.

  Retail of retailfuncties: functies die gekenmerkt worden door een substantiële publieksaantrekkende werking. Daarbij gaat het om detailhandelsfuncties en om functies die daar vaak mee gecombineerd worden, zoals culturele functies, bepaalde maatschappelijke functies, sportfuncties, kantoren met baliefunctie, consumentverzorgende en/of ambachtelijke dienstverlening etc. Horeca wordt in het kader van deze regeling niet gerekend tot retail.

 • c.

  Retailhoofdstructuur: een selectie van grotere, samenhangende gebieden met retailfuncties, zoals vastgelegd in de (concept) Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040). De kaart met de gebieden behorend tot de retailhoofdstructuur is opgenomen in bijlage 1.

 • d.

  (concept) RSU2040: de (concept) Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, het koersdocument voor de toekomstige ontwikkeling van de stad.

 • e.

  Meest kwetsbare winkelgebieden: een selectie van de meest kwetsbare, binnen de retailhoofdstructuur gelegen winkelgebieden. Dit betreft: centrum/binnenstad, Leidsche Rijn Centrum, en verder de winkelcentra Shopping Center Overvecht, Gagelhof Overvecht, De Klop Overvecht en Vasco da Gamalaan Kanaleneiland.

 

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om via subsidie financiële ondersteuning te bieden aan partijen die bijdragen aan vitale winkelgebieden behorend tot de retailhoofdstructuur.

 

Een bijdrage leveren aan vitale winkelgebieden kan op vele manieren. Met deze nadere regel ondersteunen we de volgende initiatieven:

 • A.

  verplaatsing van (lokale, kleinschalige, kwetsbare ondernemers met) retailfuncties naar en/of in de retailhoofdstructuur;

 • B.

  uitvoering van plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden (excl. centrum/binnenstad, omdat hier al het samenwerkingsplan Morgen Mooier Maken is).

 

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke- en rechtspersonen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

Het subsidieplafond van de Nadere regel subsidie vitale winkelgebieden bestaat uit twee delen: deel A (verplaatsing) en deel B (plannen van aanpak per meest kwetsbare winkelgebied).

 

Bij deel B krijgt elk kwetsbaar winkelgebied voor 2021 30.000 euro specifiek toegewezen, excl. centrum/binnenstad omdat dat gebied vanuit een eigen begroting werkt onder de noemer Morgen Mooier Maken. Door dit specifiek toegewezen bedrag kan elk kwetsbaar winkelgebied (excl. centrum/binnenstad) aanspraak maken op een substantieel deel van het subsidiebudget van deel B, ongeacht de financiële omvang van de plannen van de andere kwetsbare winkelgebieden en/of de snelheid van het indienen van de aanvragen door anderen. Deze insteek biedt de meest optimale balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Daarbij is er bovendien een resterend vrij aan te vragen budget voor 2021, wat ook weer bijdraagt aan de flexibiliteit om de juiste ingrepen te kunnen faciliteren.

 

Als de gelden ten behoeve van deel A op 1 januari 2022 nog niet uitgeput zijn, dan komen ze ook beschikbaar voor subsidiabele activiteiten van deel B.

 

Als de binnen deel B specifiek toegewezen gelden op 1 januari 2022 nog niet uitgeput zijn, dan komen ze ook beschikbaar voor de overige meest kwetsbare winkelgebieden (excl. centrum).

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 

Deel A

Met deel A ondersteunen we verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties:

 • als eerste van locaties buiten de retailhoofdstructuur naar een (toekomstbestendige) plek binnen de retailhoofdstructuur;

 • ten tweede binnen de retailhoofdstructuur, mits dat bijdraagt aan het beter ruimtelijk-economisch functioneren van het betreffende retailgebied, bijvoorbeeld door een betere functiemix.

 

Deel B

Per kwetsbaar winkelgebied wordt een plan van aanpak uitgewerkt. Met deel B ondersteunen we de uitvoering van deze plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad. Voor centrum/binnenstad geldt namelijk een apart plafond en een eigen aanpak, gelet op de omvang en complexiteit van deze specifieke opgave.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • a.

  aanvrager dient aannemelijk te maken dat de subsidie nodig is om deze activiteiten uit te voeren;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten als bedoeld onder lid a. van dit artikel, met daarbij een omschrijving waarvoor subsidie wordt gevraagd;

 • c.

  een overzicht van de doelen die met die activiteiten worden beoogd, aansluitend op het overzicht van de activiteiten als bedoeld onder lid c. van dit artikel;

 • d.

  een financiële onderbouwing van de aanvraag aansluitend op het overzicht van de activiteiten, als bedoeld onder lid c. van dit artikel. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke materiële en personele middelen nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij - indien van toepassing - een sluitende begroting met daarin alle (overige) inkomsten.

 

Aanvullende eisen per onderscheiden categorie

Bij de eisen aan de subsidieaanvraag maken we onderscheid naar de volgende categorieën met elk haar eigen eisen:

 • A.

  verplaatsing naar/in de retailhoofdstructuur;

 • B.

  uitvoering plannen van aanpak meest kwetsbare winkelgebieden exclusief centrum/binnenstad.

 

Sub A. Verplaatsing naar/in de retailhoofdstructuur

Voor subsidies als bedoeld onder artikel 5 bij Deel A (verplaatsing naar/in de retailhoofdstructuur) dient de aanvrager de volgende stukken aan te leveren:

 • a.

  NAW- en contactgegevens aanvrager(s) inclusief een omschrijving van de betrokkenheid en het belang bij het gebied;

 • b.

  bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel;

 • c.

  een kopie van het huurcontract of bewijs van eigendom van het te betrekken vastgoed;

 • d.

  voor zover beschikbaar: een kopie van het bedrijfsplan voor de betreffende vestiging;

 • e.

  bewijs van kleinschaligheid: maximaal 25 fte (indien deel uitmakend van groter geheel worden alle fte’s meegeteld);

 • f.

  eventueel benodigde omgevingsvergunningen voor bouwen en/of gebruik.

 

Sub B. Uitvoering plannen van aanpak meest kwetsbare winkelgebieden

Voor subsidies als bedoeld onder artikel 5 bij Deel B (uitvoering plannen van aanpak meest kwetsbare gebieden exclusief centrum/binnenstad) dient de hoofdaanvrager de volgende stukken aan te leveren:

 • a.

  NAW- en contactgegevens hoofdaanvrager inclusief een omschrijving van de betrokkenheid en het belang bij het gebied;

 • b.

  NAW- en contactgegevens mede-aanvrager(s);

 • c.

  aanvullend op het overzicht van de activiteiten als bedoeld in artikel 6.1 onder d van deze regeling neemt de aanvrager ook op:

  • 1.

   een toelichting op het draagvlak van de beoogde activiteiten in het betreffende winkelgebied en het maatschappelijk profijt dat optreedt;

  • 2.

   op welke doelgroepen de activiteiten gericht zijn;

  • 3.

   met wie en/of welke organisaties wordt samengewerkt en in hoeverre er samenhang is met andere ingrepen ten behoeve van vitale winkelgebieden, voor zover bekend;

  • 4.

   de doorlooptijd en de planning;

 • d.

  eventueel benodigde omgevingsvergunningen voor bouwen en/of gebruik.

 

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend via het formulier via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Dit formulier is te vinden op https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/werk-en-ondernemen/. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Het maximum subsidiebedrag per aanvraag staat in onderstaande Tabel 1.

 

Tabel 1

Type subsidie

Maximumbedrag per aanvraag in euro’s

A1. Verplaatsing naar/in de retailhoofdstructuur : Centrum /Binnenstad

10.000

A2. Verplaatsing naar/in de retailhoofdstructuur: Overige winkelgebieden

10.000

B. Uitvoering plannen van aanpak meest kwetsbare winkelgebieden

30.000

 

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag, totdat het subsidieplafond benoemd in artikel 4 is bereikt. Een toetsingsteam van interne deskundigen beoordeelt in hoeverre een subsidieaanvraag voldoet aan de in deze regeling genoemde eisen, criteria en verplichtingen.

 

Artikel 10 Besluitvorming

De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen (13 weken) besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 

Artikel 11 Evaluatie

De beleidsdoelstellingen in welk kader de subsidie vitale winkelgebieden wordt ingezet, worden geëvalueerd. Dit kan ook voor de gesubsidieerde activiteiten plaatsvinden. Evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere Regel subsidie vitale winkelgebieden gemeente Utrecht.

 

Artikel 14 Intrekking

De Beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Bedrijven (BSSB) wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regel.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 8 juni 2021

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen

BIJLAGE 1 KAART RETAILHOOFDSTRUCTUUR

 

 

Naar boven