Gemeenteblad van Pijnacker-Nootdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpGemeenteblad 2021, 18697Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning (Wabo) : Nootdorp, Stoomweg 17

Voor: wijziging op een eerder verleende vergunning (bouwen bedrijfspand)

OLO-nummer: 5628811

Locatie: Nootdorp, Stoomweg 17

Postcode: 2631 RR

Datum besluit: 19-1-2021

 

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De bezwaartermijn bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit.

 

In het bezwaarschrift moeten staan: uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld onderwerp, datum en kenmerk besluit) en de reden waarom u bezwaar maakt. Denk er aan om het bezwaarschrift te ondertekenen.

 

Als een spoedeisend belang aanwezig is, dan kan de indiener van een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is: Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, tel. (088) 361 20 26.

 

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij de Rechtbank in Den Haag. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de voorwaarden.

 

Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan wil inzien kan contact opnemen via telefoonnummer 14 015, vragen naar team Vergunningen onder verwijzing naar het OLO-nummer, of een verzoek doen via omgevingsvergunning@pijnacker-nootdorp.nl. U krijgt het plan dan via email toegestuurd.