Besluitenlijst college 08 juni 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 08 juni 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Jaarstukken Haaren 2020

Het college heeft besloten in te stemmen met de jaarstukken 2020 van Haaren en het raadsvoorstel over de jaarstukken 2020 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Jaarstukken Oisterwijk 2020

Het college heeft besloten in te stemmen de jaarstukken 2020 en het raadsvoorstel over de jaarstukken 2020 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Vaststelling bestemmingsplan en aanwijsbesluit Gever 1, Haaren

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Gever 1, Haaren’, dat voorziet in de realisatie van een privé-begraafplaats op particulier terrein, vast te stellen.

 

Herstelbesluit bestemmingsplan "Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8 Haaren"

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een herstelbesluit, conform artikel 8:51d Awb, te nemen voor het bestemmingsplan “Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8 Haaren”.

 

Harmoniseren welstandsbeleid gemeente Oisterwijk en voormalige gemeente Haaren

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Welstandnota gemeente Haaren 2013 per 30 juli 2021 vervallen te verklaren en de Welstandnota Oisterwijk 2015 per diezelfde datum geldend te verklaren voor het gehele grondgebied. Tevens heeft het college besloten de raad voor te stellen om enkele beeldkwaliteitplannen voor projecten die nog niet gerealiseerd zijn, als onderdeel van de Welstandsnota Oisterwijk 2015 vast te stellen.

 

Scenario's De Leye

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om in te stemmen met het concept 'Beekdal Park' voor de herontwikkeling van de locatie De Leye en directe omgeving. Daarnaast vraagt zij de raad om in te stemmen met het voorstel tot nadere uitwerking van de drie scenario’s en om daarna met een nieuw raadsvoorstel te komen. Ook stuurt het college een reactiebrief aan de Adviesraad Sociaal Domein n.a.v. hun advies over dit voorstel.

 

Voorstel aan de gemeenteraad tot vaststelling van een nieuwe wegsleepverordening

Het college heeft besloten om in te stemmen met een nieuwe wegsleepverordening en legt de verordening ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

 

Startnotitie cultuurvisie

Het college heeft ingestemd met de startnotitie en heeft besloten de gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief. In de startnotitie worden de uitgangspunten, rollen en planning benoemd om te komen tot de cultuurvisie.

 

Bestemmingsplan Heusdensebaan 111

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Heusdensebaan 111, te Oisterwijk’ voor vaststelling aan de raad voor te leggen. Het voorstel voorziet in:

  • 1.

    De huisvesting van een bureau voor zakelijke dienstverlening in de veldschuur.

  • 2.

    Drie B&B-kamers en een vergaderruimte in de monumentale Vlaamse schuur.

  • 3.

    Het uitbreiden en verplaatsen van de parkeervoorziening naar een verkeersveiliger locatie.

 

Beroep bestemmingsplan buitengebied Haaren Herziening 2020

Het college heeft besloten de raad te vragen keuzes te maken met betrekking tot een zestal beroepsgronden, waarmee de herziening van het bestemmingsplan buitengebied Haaren eventueel gewijzigd kan worden vastgesteld.

 

Verordening tot tweede wijziging verordening afvalstoffenheffing 2021

Het college heeft besloten het raadsvoorstel over de tweede wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2021 aan de raad voor te leggen. Met deze voorgenomen wijzigingen worden de tarieven van de milieustraat Oisterwijk aangepast en daarmee nog meer afgestemd op de tarieven van de milieustraat Haaren. Daarnaast wordt door de wijziging de kostendekkendheid van de milieustraten verhoogd.

 

Instemming met migratieverklaring van digitaal archief herindeling gemeente Haaren

Het college heeft ingestemd met de migratieverklaring van het digitaal archief herindeling gemeente Haaren.

 

Beantwoording vragen over activiteiten op het kadastraal perceel, sectie K nummer 1023, gelegen aan de Fransebaan te Oisterwijk

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van Algemeen Belang over de activiteiten op een perceel gelegen aan de Fransebaan te Oisterwijk.

Naar boven