Reglement Draagvlakmeting BIZ Gemeente Beek – Aviation Valley

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

gelet op het bepaalde in;

- de wet BIZ;

- de bedrijveninvesteringszone Aviation Valley.

 

besluit:

 

vast te stellen “het reglement draagvlakmeting BIZ gemeente Beek – Aviation Valley”.

 

 

 

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

1. Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting BIZ Aviation Valley op aan het afdelingshoofd Ruimte. Deze organisator kan nadere regels stellen ten behoeve van de draagvlakmeting;

2. De draagvlakmeting staat onder toezicht van de gemeentesecretaris (of diens plaatsvervanger);

3. Het tellen van de stemmen vindt plaats in aanwezigheid van de gemeentesecretaris (of diens plaatsvervanger).

 

Artikel 2 Bijdrageplichtige

1. Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de betreffende BI-zone wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit spreken.

2. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

 

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

1. Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.

2. De lijst met de corresponderende namen en WOZ-waarden zijn geheim en blijven alleen bij de gemeente bekend.

3. Het stembiljet vermeldt de dag en de tijd waarop het biljet door de gemeente Beek uiterlijk moet zijn ontvangen.

4. Het stembiljet met een toelichting op de verordening en de strekking van het BIZ-plan, alsmede een retourenvelop worden door de organisator in een gesloten envelop zo veel als mogelijk uitgereikt aan de ambassadeurs, die zorgen voor het bezorgen van de gesloten envelop met stembiljet aan de betreffende bijdrageplichtige, dan wel in een gesloten envelop per post verzonden.

5. De ambassadeur leggen bij de organisator een verklaring af dat zij:

a. Zich aan de regelgeving omtrent de draagvlakmeting houden;

b. De retourenveloppen alleen gesloten in ontvangst nemen;

c. Alle ontvangen retourenveloppen met stembiljetten ongeopend aan de gemeente zullen overhandigen;

d. Geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot de verkregen informatie, die verband houdt met de draagvlakmeting.

6. Ten behoeve van het uitbrengen van de stem wordt het stembiljet in een gesloten envelop door de ambassadeur opgehaald en bij de gemeente ingeleverd, dan wel in een gesloten envelop aan de gemeente gezonden, dan wel per email gezonden aan de gemeente Beek.

7. Als het stembiljet zoek geraakt is of anderszins in het ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige met opgave van redenen tot twee werkdagen voor sluiting van de stemmingstermijn de (betreffende) heffingsambtenaar verzoeken om een nieuw stembiljet. Na beoordeling van de aanvraag wordt het nieuwe uitgereikte stembiljet gemarkeerd en geldt het als het enige uitgereikte stembiljet.

8. Ter onderscheiding van overige poststukken zal gebruik worden gemaakt van enveloppen en opgemaakte stembiljetten die o.a. zijn voorzien van het logo van de gemeente Beek en (gratis) retourenveloppen.

9. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

 

Artikel 4 Ongeldigheid Stembiljet

1. Ongeldig is het stembiljet:

– waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

– waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;

– dat blanco retour is gezonden;

– dat anderszins foutief is ingevuld;

– dat te laat wordt ingeleverd.

– dat niet overeenkomt met formele stembiljet BIZ Aviation Valley.

 

2. Per belastingobject kan maximaal 1 stem worden uitgebracht.

 

Artikel 5 Uitslag draagvlakmeting

1. Van voldoende steun is sprake indien blijkt dat:

a. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

b. ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.

c. de voor stemmers moeten een hogere WOZ waarde vertegenwoordigen dan de tegen stemmers.

 

2. Zodra de gemeentesecretaris (of diens plaatsvervanger) aangeeft dat de draagvlakmeting conform de procedure is uitgevoerd, stelt het college, op voordracht van het afdelingshoofd Ruimte, de uitslag vast.

 

Artikel 6 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de gemeente Beek.

 

Artikel 7 Niet voorziene gevallen

De gemeentesecretaris van de gemeente Beek (of diens vervanger) beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting BIZ Gemeente Beek.

 

 

Vastgesteld op 13 april 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Beek,

Christine van Basten- Boddin (burgemeester)

Joop Crucq (secretaris)

Naar boven