Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 18589Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning Kleibultweg 4 en 6

De gemeente heeft op 19 januari 2021 het ontwerpbesluit genomen om de omgevingsvergunning in te trekken voor locatie Kleibultweg 4 en 6. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 50986-2020. De in te trekken vergunning betreft:

  • het intrekken omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend op 28 september 2017.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het bouwloket op het gemeentehuis in Oldenzaal. De inzageperiode is 6 weken en start op 27januari 2021. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.

Procedure

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor moet u binnen de zienswijze termijn een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.