Gemeenteblad van Noordwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkGemeenteblad 2021, 185179Overige besluiten van algemene strekkingRectificatie: Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021, 2e wijziging

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat er een aantal tekstuele onjuistheden hersteld zijn. De oorspronkelijke publicatie is op 9 juni 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 184818.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk,

 

overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 nadere besluiten kan nemen;

 

gelet op de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV);

 

besluit

 

het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021 te wijzigen zoals in het navolgende is aangegeven.

Artikel 1 Wijziging aanwijzingsbesluit

Het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021 wordt gewijzigd als volgt.

 

In artikel 6 Verboden drankgebruik, wordt de onder b. genoemde tekst:

 

  • het strand tussen 23.00 uur en 09.00 uur, waarbij het verbod niet geldt binnen een horecagelegenheid (inclusief het daarbij behorende terras) gedurende de periode dat de horecagelegenheid legaal is geopend voor bezoekers;

vervangen door de volgende tekst:

  • het strand voor zover gelegen tussen de strandpaviljoens B.E.A.C.H. (Zeereep 102) en Witsand (Zeereep 103) tussen 19.00 uur en 09.00 uur en het overige strand tussen 23.00 uur en 09.00 uur waarbij het verbod niet geldt binnen een horecagelegenheid (inclusief het daarbij behorende terras) gedurende de periode dat de horecagelegenheid legaal is geopend voor bezoekers;

Artikel 2 Wijziging van de toelichting

De toelichting op het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021 wordt gewijzigd als volgt.

 

Na de tekst:

 

  • Artikel 6 (verboden drankgebruik)

    (….) Door het aanwijzen van deze gebieden kan de politie adequaat optreden tegen drinkende jongeren.

wordt de volgende tekst ingevoegd:

  • In mei/juni 2021 is sprake geweest van ongewenste groepsvorming op het strand tussen B.E.A.C.H. en Witsand. De groepsvorming paste niet binnen de coronaregels en veroorzaakte bovendien hinder voor anderen. Door gebruik van alcohol werd de stemming onder de groepen jongeren in negatieve zin beïnvloed. De openbare orde werd verstoord en er moest diverse keren door de politie worden ingegrepen. Om met name het negatieve effect van alcoholgebruik tegen te gaan is voor specifiek de betreffende locatie de tijd dat men geen alcohol bij zich mag hebben vervroegd van 23.00 uur naar 19.00 uur.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021, 2e wijziging.

 

Noordwijk,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

F.G. Mencke

De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij