Gemeenteblad van Diemen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenGemeenteblad 2021, 18504VerordeningenVerordening tot de eerste wijziging op de verordening toeristenbelasting 2020

De raad van de gemeente Diemen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening tot de eerste wijziging op de verordening Toeristenbelasting 2020

Artikel I

Het tarief als bedoeld in artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

    Het tarief bedraagt per overnachting: € 1,00

Artikel II
  • a.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de vaststelling van deze verordening.

  • b.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel III

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot de eerste wijziging op de verordening toeristenbelasting 2020.

 

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 17 december 2020.

De griffier,

De voorzitter,