Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2021, 184819Overige besluiten van algemene strekkingNadere regel subsidie aanpak leegstand binnenstad gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 

• gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

• gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

• gelet op de maatregel aanpak Retail hoofdstructuur – onderdeel van het coronamaatregelenpakket Werken, Opleiden en Begeleiden waarin een budget beschikbaar wordt gesteld voor initiatieven voor de focusstraten in het kernwinkelgebied;

• gelet op het door burgemeester en wethouders gemeente Utrecht vastgestelde samenwerkingsplan Morgen Mooier Maken (MMM) d.d. 09-04-2021

 

• Overwegende dat de leegstand in het kernwinkelgebied ten gevolge van de toename van online shopping en Covid 19 structureel is toegenomen en dat een aanpak tot innovatief herstel noodzakelijk is;

• Overwegende dat, conform de Omgevingsvisie Binnenstad en doelstellingen Morgen Mooier Maken partijen in de stad worden gestimuleerd om voorstellen te doen voor activiteiten die bijdragen aan een sterke binnenstad.

 

Besluiten vast te stellen de Nadere regel subsidie aanpak leegstand binnenstad gemeente Utrecht.

 

 

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Activiteit: een voorstel op het gebied van bijvoorbeeld makers-industrie, start-ups, cultuur, welzijn, onderwijs, evenement, werk, pop-up stores of een mix daarvan;

 • b.

  Blending: het mixen van (semi)publieksgerichte functies;

 • c.

  Blurring: het vervagen van grenzen tussen (semi)publieksgerichte functies;

 • d.

  Doelgroep: het type bezoekers dat op het initiatief afkomt, gecategoriseerd in groepen zoals: herkomst, leeftijd, belangstelling, lifestyle;

 • e.

  Focusstraten: Lange Elisabethstraat, Bakkerstraat, Steenweg;

 • f.

  Gebiedsprofiel: invulling passend bij de kaders Omgevingsvisie binnenstad www.utrecht.nl/omgevingsvisiebinnenstad;

 • g.

  Gedifferentieerd gebruik: duurzame vestiging van nieuwe vormen van innovatief ondernemen en nieuwe ondernemers, maak- en werkfuncties, wonen/werken boven winkels en maatschappelijke functies;

 • h.

  Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen: alles wat eraan bijdraagt dat iedereen gezond en prettig kan wonen en werken in de groeiende stad. Utrecht: gezonde stad van en voor iedereen | Gemeente Utrecht

 • i.

  Identiteit van Utrecht: Utrecht als verbindende creator van de Utrechtse kernwaarden verbindend, innovatief en persoonlijk;

 • j.

  Kernwinkelgebied: Winkelgebied in de binnenstad dat zich voornamelijk uitstrekt over het voetgangersgebied;

 • k.

  Korte termijn: met een looptijd van minimaal 1 maand tot 6 maanden;

 • l.

  Langere termijn: met een looptijd van minimaal 6 maanden of langer;

 • m.

  Leegstand: (winkel)panden die structureel (langer dan 3 maanden) leeg staan in het kernwinkelgebied;

 • n.

  Partners: Gemeente Utrecht (GU), Centrum Management Utrecht (CMU), Vereniging van Commercieel Onroerend Goed eigenaren Utrecht Centrum (VCOC);

 • o.

  Plint: onderste gedeelte van een gevel, van een gebouw;

 • p.

  Transformatie: wijziging van hoofdfunctie winkelen in focusstraten naar meervoudige nieuwe publiektoegankelijke functies in plinten in combinatie met andere functies daarboven.

 

Artikel 2 Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel activiteiten te stimuleren die langdurige leegstand in het kernwinkelgebied zo veel mogelijk beperkt of terugdringt en van dit gebied een ‘place to be’ maakt voor stad en regio in plaats van een ‘place to buy’.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt in de korte en lange termijn:

 • A.

  Activiteiten voor een korte termijn in de focusstraten van het kernwinkelgebied waarmee de attractiviteit en kwaliteit van het gebied versterkt wordt;

 • B.

  Activiteiten voor een langere termijn, die bijdragen aan de transformatie van winkelvastgoed in de focusstraten van het kernwinkelgebied naar een meer gedifferentieerd gebruik met in ieder geval een publieksgerichte functie in de plint. Deze hebben een (semi) permanent karakter;

 

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

Als het subsidieplafond 2021 in het kader van Utrecht Mooier Maken na behandeling van de aanvragen van 1 augustus 2021 niet is bereikt en aanvragen niet meer in te dienen zijn, wordt het subsidieplafond van 2022 verhoogd met het niet bestede budget uit 2021.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De subsidie is expliciet bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op korte of lange termijn ten behoeve van:

 • Werkfuncties;

 • Maatschappelijke functies;

 • Nieuwe, innovatieve ondernemingen;

 • Creatieve bedrijven;

 • Culturele Ondernemers (beroepskunstenaar, maker);

 • Pop-up activiteiten;

 • Mix van verschillende functies die elkaar versterken.

 •  

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn:

 • Activiteiten en kosten die middels een andere (subsidie)regeling worden bekostigd;

 • Activiteiten voor invulling van panden in de plint die niet primair een publieksgerichte functie hebben;

 • Activiteiten met een zichtbaarheid korter dan 1 maand;

 • Activiteiten met een totale projectbegroting lager dan 30.000 euro.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze voldoet aan de eisen en voorwaarden van de geldende ASV en is ingediend door middel van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier via www.utrecht.nl/subsidie.

De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  Een plan van aanpak van maximaal 4 A4 dat onderbouwd aandacht besteed aan:

  • de activiteit(en) en organisatie incl. betrokken partners/netwerk;

  • visie en doelstelling op hoe de activiteit bijdraagt aan de doelstelling (artikel 2);

  • de doelgroep(en);

  • de gewenste periode van de activiteit(en);

  • de locatie;

  • de hoogte van het gevraagde subsidiebedrag;

  • toelichting op de co-financiering.

 • b.

  Een deugdelijk haalbare begroting inclusief dekkingsplan, met financiële onderbouwing van het gevraagde subsidiebedrag.

 

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1.

  Er kan subsidie worden aangevraagd voor de in artikel 5 genoemde activiteiten die plaats vinden in de periode 1 september 2021 tot 31 december 2022

 • 2.

  Subsidieaanvragen moeten worden ingediend via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Dit kan uitsluitend via e-herkenning.

 • 3.

  Er zijn twee indieningstermijnen

  • a.

   Eerste termijn: Aanvragen voor activiteiten die in 2021 starten, moeten voor 1 augustus 2021 worden ingediend;

  • b.

   Tweede termijn: Indien er na de toekenning van de aanvragen eerste termijn budget resteert, kan er voor activiteiten die in 2022 starten tot 1 november 2021 aanvragen worden ingediend.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

 • 1.

  Per aanvraag wordt voor activiteiten voor de korte termijn maximaal 50% subsidie verleend van de totale begroting, met een bovengrens van 15.000 euro.

 •  

 • 2.

  Per aanvraag/aanvrager wordt voor activiteiten voor de langere termijn maximaal 75% subsidie van de totale begroting verleend, met een bovengrens van 75.000 euro.

 •  

 • 3.

  Een vergoeding van de eigen uren van de aanvrager ten behoeve van planvorming mag maximaal 35% van de aangevraagde subsidiebedragen.

 

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de onderstaande criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken:

 

 • A.

  Korte termijn activiteiten die bijdragen aan de langere termijn doelstellingen voor het terugbrengen van de levendigheid en bezoekers in de focusstraten.

 • Deze aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • de mate waarin wordt voorzien in menging van functies en diversiteit in de focusstraten (blending, blurring);

  • de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van place to buy naar place to be;

  • de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de identiteit van Utrecht;

  • de mate waarin de activiteit bijdraagt aan bereiken en binden van doelgroepen uit stad en regio;

  • de mate waarin de activiteit impact creëert en bijdraagt aan eenlanger verblijf in en rond het kernwinkelgebied;

  • de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de volgende gemeentelijke ambities uit Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen: werk voor iedereen, circulaire economie en gezond leven.

 

 • B.

  Lange termijn plannen die bijdragen aan een structureel perspectief voor transformatie van de binnenstad en gericht zijn op realisatie in de focusstraten.

 • Deze aanvragen worden naast de criteria beschreven onder A beoordeeld op basis van:

  • de mate waarin partijen zelf investeren om in de binnenstad activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de transformatie van het winkelvastgoed naar een meer gedifferentieerd aanbod;

  • de mate waarin (nieuwe) (vastgoed)partijen willen (mee)investeren en ontwikkelen voor langere termijn;

  • de mate waarin de voorgestelde bedrijfsvoering voor de langere termijn levensvatbaar is.

 

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

 • De aanvrager krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de subsidieaanvraag;

 • Alle aanvragen worden getoetst aan de formele vereisten zoals deze zijn opgenomen in de ASV en in deze nadere regel;

 • De ontvankelijke aanvragen worden op basis van de in artikel 9 benoemde criteria beoordeeld;

 • Per criterium wordt beoordeeld met een score tussen 0 en 10;

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen is tenminste een voldoende nodig, dat wil zeggen een gemiddelde score van 6;

 • Er wordt een prioritering aangebracht voor verlenen van subsidie door het rangschikken van de scores van hoog naar laag. Subsidie kan worden verleend tot het volledige budget is besteed;

 • Op basis van deze beoordeling besluiten burgemeester en wethouders binnen 13 weken over de aanvraag.

 

Artikel 11 Verplichten aan subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor de communicatie van de eigen activiteit. De eigen activiteit wordt ‘gelabeld’ met Morgen Mooier Maken in alle eigen communicatie. Hiertoe worden middelen

 • (met instrumenten ingebracht door partners) ter beschikking gesteld. De activiteit wordt opgenomen in de communicatiekanalen van Utrecht Marketing.

 • 2.

  De aanvrager stuurt binnen drie maanden na beëindiging van de activiteit een verzoek tot definitieve vaststelling in bij de gemeente Utrecht. Dit verzoek gaat vergezeld van:

  • a.

   Een inhoudelijke rapportage op basis van de in de verlening gestelde criteria, max 4 A4.

  • b.

   Financiële rapportage en verantwoording die voldoet aan het controleprotocol van de gemeente Utrecht, max 2 A4.

 

Artikel 12 Ontbindende of opschortende voorwaarde voor subsidie

De aanvrager beschikt over de eventuele benodigde vergunningen om de activiteiten uit te mogen voeren.

 

Artikel 13 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie Morgen Mooier Maken wordt ingezet, wordt deze subsidiecyclus geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 15 juni 2021. De regeling vervalt per 31 december 2021.

 

Artikel 15 Citeertitel

Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als Nadere regel subsidie aanpak leegstand binnenstad gemeente Utrecht.

 

 

 

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht, in de vergadering van 1 juni 2021

De secretaris, De burgemeester,

Gabriëlle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma