Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2021, 183722VerordeningenSubsidieregeling impuls activiteiten en tegemoetkoming culturele instellingen gemeente Westerkwartier 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 

B E S L U I T :

 

de Subsidieregeling impuls activiteiten en tegemoetkoming culturele instellingen gemeente Westerkwartier 2021 vast te stellen.

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

Artikel 1 Algemene subsidieverordening

Deze nadere regels geven uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Deze subsidieregeling is bedoeld voor het verlenen van een impuls aan amateur kunst- en culturele activiteiten die als gevolg van de Covid-19 pandemie in deze sector hebben stilgelegen. Deze subsidieregeling is voorts bedoeld voor het geven van een tegemoetkoming aan culturele instellingen in verband met die gevolgen die zij hebben ondervonden van de Covid-19 pandemie. De subsidieregeling is van toepassing tijdens de periode dat de gemeente Westerkwartier gebruik kan maken van compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid.

 

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Covid-19 pandemie: de periode dat het Covid-19 virus actief is in onze samenleving en dit gevolgen heeft voor de financiële situatie voor instellingen en organisaties;

 • b.

  aanvraagformulier: een door het college vastgesteld (digitaal) formulier voor het aanvragen van een tegemoetkoming zoals in deze regeling wordt bedoeld;

 • c.

  eenmalige waarderingssubsidie: een subsidie die incidenteel wordt verstrekt ter waardering voor stichtingen en verenigingen van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt;

 • d.

  subsidieontvanger: de rechtspersoon die de subsidie ontvangt;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de periode maximaal beschikbaar is.

 

Artikel 4 Doel

Deze regeling is bedoeld om de activiteiten in de culturele sector, die als gevolg van de Covid-19 pandemie hebben stilgelegen, een impuls te geven en hiermee de amateur culturele infrastructuur te helpen opstarten en in stand te houden. Deze middelen zijn voorts bedoeld voor kleine en middelgrote culturele instellingen die nog niet door de gemeente zijn ondersteund uit gelden die beschikbaar zijn voor de Covid-19 pandemie.

 

Hoofdstuk 2 Impuls kunst- en cultuuractiviteiten

 

 

Artikel 5 Regeling cultuur

Deze regeling is in aanvulling op de Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021.

 

Artikel 6 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door amateur culturele instellingen/organisaties (waaronder musea, theater, podia, zang-, dans-, en toneelverenigingen, muziekkorpsen e.d.) indien zij voldoen aan alle onderstaande kenmerken:

 • a.

  de instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk of een natuurlijk persoon;

 • b.

  de instelling is gevestigd en actief is in de gemeente Westerkwartier.

 

Artikel 7 Eisen aan kunst en culturele activiteiten

 • 1.

  Kunst- en culturele activiteiten kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige subsidie, mits één of meerdere elementen van onderstaande activiteiten erin zitten:

  • a.

   cultuur is Westerkwartier: activiteiten die de cultuur en identiteit van het Westerkwartier uitdragen;

  • b.

   cultuur is inclusief: activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen in de gemeente Westerkwartier kan meedoen, met speciale aandacht voor activiteiten voor kinderen;

  • c.

   cultuur is overal: activiteiten worden uitgevoerd door verschillende samenwerkende partijen.

 • 2.

  De activiteit dient buiten het reguliere (jaarlijkse) aanbod georganiseerd te worden. Het moet dus gaan om een nieuwe activiteit. Mocht het wel gaan om dezelfde activiteit maar komen er meer kosten bij omdat de activiteit vaker wordt georganiseerd door de maatregelen vanwege de COVID19-pandemie, dan kan de activiteit ook in aanmerking komen voor een subsidie.

 • 3.

  De activiteit is openbaar toegankelijk en vindt binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier plaats.

 • 4.

  Een subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van een organisatie. Subsidieontvangers dienen een wezenlijke eigen bijdrage te leveren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld contributie, entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoren.

 • 5.

  Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient een financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 6.

  De aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

 

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Kunst en culturele activiteiten kunnen een bijdrage in de kosten krijgen die direct gerelateerd zijn aan de activiteit zoals accommodatie (voor huur, niet inrichting en/of aanpassing accommodatie), organisatie, materiaal en communicatie.

 

Artikel 9 Niet voor subsidie in aanmerking komend

 • 1.

  Kunst en cultuuractiviteiten die onderdeel zijn van een onderwijsprogramma worden niet gesubsidieerd.

 • 2.

  Kunst en cultuuractiviteiten waar het doel van is om geld in te zamelen voor een goed doel komen niet in aanmerking voor een subsidie.

 • 3.

  Er worden geen sponsorcontracten aangegaan met verenigingen of stichtingen actief in de gemeente Westerkwartier.

 • 4.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor nieuwe uniformen, opleidingskosten, personeelskosten en vieringen van jubilea.

 • 5.

  Kosten voor energie, consumpties, catering, representatiekosten en -vergoedingen, reisjes en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.

 

Artikel 10 Subsidiebedrag

Per rechtspersoon zonder winstoogmerk is er maximaal € 5.000 euro beschikbaar.

 

Artikel 11 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de regeling impuls kunst- en cultuuractiviteiten een subsidieplafond vast op € 90.000,00.

 • 2.

  De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond wordt overschreden door de verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de betreffende aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 12 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Westerkwartier via het daarvoor ontwikkelde formulier. Dit is bereikbaar via www.westerkwartier.nl.

 • 2.

  Per rechtspersoon zonder winstoogmerk kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag moet voor 1 november 2021 zijn ingediend.

 • 4.

  De subsidieaanvraag bevat de volgende documenten:

  • a.

   een activiteitenplan;

  • b.

   een begroting van de activiteit;

  • c.

   indien subsidieontvanger een rechtspersoon is: balans en begroting van de organisatie.

 

Artikel 13 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

 • a.

  indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6 en 7;

 • b.

  indien de aanvrager op grond van deze regeling reeds een subsidie is verstrekt;

 • c.

  indien de instelling eerder gebruik gemaakt heeft van de Subsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2020.

 

Hoofdstuk 3 Tegemoetkoming zang en toneel/theater

 

 

Artikel 14 Doelgroep

Een aanvraag voor de eenmalige waarderingssubsidie kan worden gedaan door zang of toneel/theater verenigingen en stichtingen. Zij dienen te volden aan alle onderstaande kenmerken:

 • a.

  de instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk;

 • b.

  de instelling is gevestigd en actief is in de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  de instelling is een zangkoor of toneel/theatervereniging of stichting.

 

Artikel 15 Subsidiebedrag

Per instelling is er een bedrag van € 300,00 beschikbaar in de vorm van een waarderingssubsidie.

 

Artikel 16 Subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de tegemoetkoming zang en toneel/theater een subsidieplafond vast op € 18.600.

 

Artikel 17 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Westerkwartier via het daarvoor ontwikkelde formulier. Dit is bereikbaar via www.westerkwartier.nl.

 • 2.

  Een aanvraag kan gedurende de looptijd van de regeling worden ingediend.

 • 3.

  Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 4.

  De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 5.

  Indien het subsidieplafond wordt overschreden door de verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de betreffende aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 18 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als aannemelijk is dat de instelling niet behoort tot de doelgroep zoals is omschreven in artikel 14 van deze regeling;

 • b.

  de aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als de aanvrager op grond van deze regeling reeds een subsidie is verstrekt;

 • c.

  de instelling eerder gebruik gemaakt heeft van de Subsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2020, dan komt zij niet in aanmerking voor een subsidie vanuit deze regeling.

 

Hoofdstuk 4 Tegemoetkoming muziekvereniging, museum, muziekevenement of concertenreeks

 

 

Artikel 19 Doelgroep

Een aanvraag voor de eenmalige subsidie kan worden gedaan door een muziekvereniging, museum, muziekevenement of concertenreeks. Zij dienen te volden aan alle onderstaande kenmerken:

 • a.

  de instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk;

 • b.

  de instelling is gevestigd en actief is in de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  de instelling is een muziekvereniging, muziekkorps, blaaskapel, museum, muziekevenement of concertenreeks.

 

Artikel 20 Voorwaarden

 • 1.

  De organisatie heeft, waar mogelijk, gebruik gemaakt van de landelijke en provinciale regelingen die mogelijk waren/zijn. Dit dient te worden aangetoond.

 • 2.

  Noodzaak en gederfde inkomsten zijn aantoonbaar financieel onderbouwd, met een zo volledig mogelijk financieel overzicht van 2019 en 2020.

 • 3.

  Definitieve vaststelling van de compensatie vindt plaats wanneer officiële jaarstukken van 2019 en 2020 zijn aangeleverd bij de gemeente.

 • 4.

  De regeling tegemoetkoming culturele instellingen heeft betrekking op de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Het college kan deze periode verlengen indien zij dit noodzakelijk acht in verband met het voortduren van de Covid-19 pandemie.

 

Artikel 21 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voor 15 maart 2020 en na 31 december 2020;

 • b.

  kosten die gecompenseerd kunnen worden vanuit een andere regeling;

 • c.

  kosten die geen verband houden met de financiële problematiek die is ontstaan door de Covid-19 pandemie.

 

Artikel 22 Subsidiebedrag

Per instelling is er een bedrag van maximaal € 2.500,00 beschikbaar.

 

Artikel 23 Subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de tegemoetkoming muziekvereniging, museum, muziekevenement of concertenreeks een subsidieplafond vast op € 79.000.

 

Artikel 24 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als aannemelijk is dat de instelling niet behoort tot de doelgroep zoals is omschreven in artikel 19 van deze regeling;

 • b.

  De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als de aanvrager op grond van deze regeling reeds een subsidie is verstrekt;

 • c.

  Indien de instelling eerder gebruik gemaakt heeft van de Subsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2020, dan komt zij niet in aanmerking voor een subsidie vanuit deze regeling. Een uitzondering hierop zijn instellingen die onder de Subsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2020 een bedrag lager dan € 2.500,00 hebben ontvangen. Zij komen in aanmerking voor een bedrag ter aanvulling tot € 2.500,00 euro.

 

Artikel 25 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Westerkwartier via het daarvoor ontwikkelde formulier. Dit is bereikbaar via www.westerkwartier.nl.

 • 2.

  Voor de tegemoetkoming voor muziekverenigingen, museum, muziekevenement of concertenreeks dient de aanvraag de volgende documenten te bevatten:

  • a.

   een zo volledig mogelijk financieel overzicht van 2019 en 2020 de invloed van de Covid-19 pandemie blijkt;

  • b.

   een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud.

 • 3.

  Een aanvraag kan gedurende de looptijd van de regeling worden ingediend.

 • 4.

  Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 5.

  De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 6.

  Indien het subsidieplafond wordt overschreden door de verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de betreffende aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

 

 

Artikel 26 Beslistermijn

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt er binnen een termijn van 6 weken beslist op een subsidieaanvraag.

 

Artikel 27 Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld

 

Artikel 28 Hardheidsclausule

Het college kan van deze verordening afwijken voor zover toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 29 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling impuls activiteiten en tegemoetkoming culturele instellingen gemeente Westerkwartier 2021.

 

Artikel 30 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking er van en heeft terugwerkende kracht tot 1 juni 2021. De subsidieregeling eindigt op 1 november 2021. Mocht blijken dat er vanuit de Rijksoverheid een vergelijkbare, aanvullende regeling wordt verstrekt dan kan het college de termijn van de inwerking zijn van deze subsidieregeling verlengen tot een nader door het college te bepalen einddatum.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 8 juni 2021

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris