Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2021, 183718VerordeningenSubsidieregeling impuls activiteiten en tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente Westerkwartier 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 

 

B E S L U I T :

 

 

de Subsidieregeling impuls activiteiten en tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente Westerkwartier 2021 vast te stellen.

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

Artikel 1 Algemene subsidieverordening

Deze nadere regels geven uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Deze subsidieregeling is bedoeld voor het geven van een impuls aan activiteiten die als gevolg van de Covid-19 pandemie in deze sector hebben stilgelegen. Deze subsidieregeling is voorts bedoeld voor het geven van een tegemoetkoming aan vrijwilligersorganisaties jeugd die gevolgen hebben ondervonden van de Covid-19 pandemie. De subsidieregeling is van toepassing tijdens de periode dat de gemeente Westerkwartier gebruik kan maken van compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid.

 

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Covid-19 pandemie: de periode dat het Covid-19 virus actief is in onze samenleving en dit gevolgen heeft voor de financiële situatie voor instellingen en organisaties;

 • b.

  aanvraagformulier: een door het college vastgesteld (digitaal) formulier voor het aanvragen van een tegemoetkoming zoals in deze regeling wordt bedoeld;

 • c.

  eenmalige waarderingssubsidie: een subsidie die incidenteel wordt verstrekt ter waardering voor stichtingen en verenigingen van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt;

 • d.

  subsidieontvanger: de rechtspersoon die de subsidie ontvangt;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de periode maximaal beschikbaar is.

 

Artikel 4 Doel

Het doel van deze regeling is om middelen beschikbaar te stellen om de vrijwilligersorganisaties jeugd te helpen opstarten naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. Ook is deze regeling bedoeld om de activiteiten van de vrijwilligersorganisaties jeugd een impuls te geven die als gevolg van de Covid-19 pandemie hebben stilgelegen en hiermee de maatschappelijke infrastructuur te helpen opstarten en in stand te houden.

 

Artikel 5 Doelgroep

Een aanvraag voor de impuls en/of tegemoetkoming kan worden gedaan door vrijwilligersorganisaties jeugd. Zij dienen te volden aan alle onderstaande kenmerken:

 • a.

  de instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk;

 • b.

  de instelling is gevestigd en actief is in de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  de instelling is een scoutingvereniging, speeltuinvereniging, dierenweide/kinderboerderij, jeugd- en jongerenwerk of spelweek.

 

Hoofdstuk 2 Impuls activiteiten vrijwilligersorganisaties jeugd

 

 

Artikel 6 Eisen aan activiteiten vrijwilligersorganisaties jeugd

 • 1.

  Activiteiten kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige subsidie, mits:

  • a.

   de activiteit ten goede komt aan het verbeteren van de mentale en/of fysieke gezondheid van jeugd;

  • b.

   de activiteit buiten het reguliere (jaarlijkse) aanbod wordt georganiseerd. Het moet dus gaan om een nieuwe activiteit. Indien het gaat om eenzelfde activiteit uit het reguliere aanbod maar komen er meer kosten bij omdat de activiteit vaker wordt georganiseerd vanwege de maatregelen van de COVID19-pandemie, dan kan de activiteit ook in aanmerking komen voor een subsidie;

  • c.

   de activiteit is openbaar toegankelijk en vindt binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier plaats.

 • 2.

  Een subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van een organisatie. Subsidieontvangers dienen een wezenlijke eigen bijdrage te leveren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld contributie, entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoren.

 • 3.

  Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient een financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 4.

  De aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

 

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Activiteiten kunnen een bijdrage in de kosten krijgen die direct gerelateerd zijn aan de activiteit zoals accommodatie (voor huur, niet inrichting en/of aanpassing accommodatie), organisatie, materiaal en communicatie.

 

Artikel 8 Niet voor subsidie in aanmerking komend

 • 1.

  Activiteiten die onderdeel zijn van een onderwijsprogramma worden niet gesubsidieerd.

 • 2.

  Activiteiten waar het doel van is om geld in te zamelen voor een goed doel komen niet in aanmerking voor een subsidie.

 • 3.

  Kosten voor energie, consumpties, catering, representatiekosten en -vergoedingen, reisjes en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.

 

Artikel 9 Subsidiebedrag

Per rechtspersoon zonder winstoogmerk is er maximaal € 1.000 euro beschikbaar.

 

Artikel 10 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Westerkwartier via het daarvoor ontwikkelde formulier. Dit is bereikbaar via www.westerkwartier.nl.

 • 2.

  Per rechtspersoon zonder winstoogmerk kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag moet voor 1 november 2021 zijn ingediend.

 • 4.

  De subsidieaanvraag bevat de volgende documenten:

  • a.

   een activiteitenplan;

  • b.

   een balans van de organisatie (mits aanwezig);

  • c.

   een begroting van de activiteit;

  • d.

   indien subsidieontvanger een rechtspersoon is: balans en begroting van de organisatie.

 

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

 • a.

  indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5 en 6;

 • b.

  indien de aanvrager op grond van deze regeling reeds een subsidie is verstrekt;

 • c.

  indien de instelling eerder gebruik gemaakt heeft van de Subsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2020.

 

Hoofdstuk 3 Tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties jeugd

 

 

Artikel 12 Voorwaarden

 • 1.

  De organisatie heeft, waar mogelijk, gebruik gemaakt van de landelijke en provinciale regelingen die mogelijk waren/zijn. Dit dient te worden aangetoond.

 • 2.

  Noodzaak en gederfde inkomsten zijn aantoonbaar financieel onderbouwd, met een zo volledig mogelijk financieel overzicht van 2019 en 2020.

 • 3.

  Definitieve vaststelling van de compensatie vindt plaats nadat officiële jaarstukken van 2019 en 2020 zijn aangeleverd bij de gemeente.

 • 4.

  De regeling instandhouding culturele infrastructuur heeft betrekking op de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Het college kan deze periode verlengen indien zij dit noodzakelijk acht in verband met het voortduren van de Covid-19 pandemie.

 

Artikel 13 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voor 15 maart 2020 en na 31 december 2020;

 • b.

  kosten die gecompenseerd kunnen worden vanuit een andere regeling;

 • c.

  kosten die geen verband houden met de financiële problematiek die is ontstaan door de Covid-19 pandemie.

 

Artikel 14 Subsidiebedrag

Per instelling is er een bedrag van maximaal € 1.000,00 beschikbaar.

 

Artikel 15 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als aannemelijk is dat de instelling niet behoort tot de doelgroep zoals is omschreven in artikel 5 van deze regeling;

 • b.

  de aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als de aanvrager op grond van deze regeling reeds een subsidie is verstrekt.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

 

 

Artikel 16 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de regeling impuls activiteiten en tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties jeugd een subsidieplafond vast van € 29.000.

 • 2.

  De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond wordt overschreden door de verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de betreffende aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 17 Beslistermijn

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt er binnen een termijn van 6 weken beslist op een subsidieaanvraag.

 

Artikel 18 Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld.

 

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan van deze verordening afwijken voor zover toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling impuls activiteiten en tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente Westerkwartier 2021.

 

Artikel 21 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking er van en heeft terugwerkende kracht tot 1 juni 2021. De subsidieregeling eindigt op 1 november 2021. Mocht blijken dat er vanuit de Rijksoverheid een vergelijkbare, aanvullende regeling wordt verstrekt dan kan het college de termijn van de inwerking zijn van deze subsidieregeling verlengen tot een nader door het college te bepalen einddatum.

 

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 8 juni 2021

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris