Onherroepelijk Wijzigingsplan Oekelsebaan 5 en 5a te Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Oekelsebaan 5 en 5a te Zundert” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een locatie waar de bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar de bestemming Wonen met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4.7.13 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

Terinzagelegging

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan, met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 19 november zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 31 december 2020 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naar boven