Voorontwerpbestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Altenaarweg 6 te Rijsbergen’

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 21 januari 2021 voor de duur van zes weken op het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert, het voorontwerpwijzigingsplan "Altenaarweg 6 te Rijsbergen " ter inzage ligt.

 

Het voorontwerpwijzigingsplan betreft de vormverandering van het bouwvlak en de bouw van een kas op de locatie Altenaarweg 6 te Rijsbergen.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via de code: NL.IMRO.0879.WPAltenaarweg6-VO01, en/of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen > Bestemmingsplannen > (Voor)ontwerp'. Gelet op de 'Inspraakverordening gemeente Zundert 2016' kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn, van 21 januari tot en met 3 maart 2021, een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Naar boven