Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 183388Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Heesch West

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPBedrHeeschwest-ON01. In aanvulling hierop maakt het college bekend dat zij het voornemen hebben een verzoek tot herbegrenzing van de aanduiding ‘Verstedelijking afweegbaar’ als vastgelegd in de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant te doen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie.

Inhoud

Het plan biedt ruimte voor de realisatie van een bedrijventerrein tussen 's-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59 en ten noorden van de Zoggelsestraat. Het plangebied valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van 's-Hertogenbosch. De Bosschebaan valt deels binnen het plangebied. Aan de oostzijde is het plangebied globaal begrensd door Achterste Groes/Achterstraat en aan de westzijde door de Weerscheut. De nieuwe situering van de Bosschebaan steekt zowel aan de oost- als aan de westzijde door de genoemde begrenzing heen; deze twee 'poten' maken ook onderdeel uit van het plangebied.

Het bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte aan in totaal maximaal 80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de 1e fase en 30 ha netto uitgeefbare kavels in de 2e fase door vraaggericht te ontwikkelen. De ontwikkeling kent hoge duurzaamheidsambities, zowel voor de bedrijven die zich in de toekomst kunnen vestigen als voor de ruimtelijke inpassing. De ambitieuze kaders worden beschreven in het Circulair Beeldkwaliteitsplan. Onderdeel van het plan is de realisatie van een omvangrijk landschapspark van 65 hectare, waarin onder andere ook ruimte is voor een drijvend zonnepark van 5 hectare.

In de afgelopen 2 jaar is het plan, mede op basis van inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan, geoptimaliseerd en nader onderzocht. Dit heeft geleid tot het ontwerpbestemmingsplan Heesch West en een Aanvulling op de Milieueffectrapportage (MER).

Het ontwerpbestemmingsplan Heesch West is door de gemeenten Oss, Bernheze en ‘s-Hertogenbosch gezamenlijk opgesteld binnen de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Vervolgens is het gesplitst in twee aparte bestemmingsplannen, omdat de gronden van het plan in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Bernheze zijn gelegen. 

Een klein gedeelte van de projectlocatie Heesch West ligt niet binnen de aanduiding ‘Verstedelijking afweegbaar’ uit de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Dit betreft een klein deel van het nieuwe terrein tussen de Koksteeg en de Weerscheut in Vinkel. Voor de wijziging van de aanduiding moet een verzoek om herbegrenzing ingediend worden bij de provincie.

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’ voor een ieder ter inzage. Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Beleidsregels

Op grond van de gemeentelijke inspraak- en participatieverordening liggen de conceptbeleidsregels ‘Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein Heesch West’ en ‘Circulair Kwaliteitsplan Heesch West’, tegelijk met het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage. De beleidsregels horen bij het plan voor het nieuwe regionaal bedrijventerrein Heesch West en zien dan ook uitsluitend op het plangebied van het project Heesch West. Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 10 juni 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPBedrHeeschwest-ON01). Informatie over het plan en de link naar www.ruimtelijkeplannen.nl is ook te vinden via onze internetsite www.bernheze.org/heeschwest.