Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 183113Plannen | overighogere waarde Wet geluidhinder Oud Milligenseweg 54

De raad hebben het voornemen om een bestemmingsplan vast te stellen voor de transformatie van voormalig recreatieterrein De Goedkamp naar negen woningen op het perceel Oud Milligenseweg 54 en een hotel op het perceel Apeldoornsestraat 78-80 in Garderen. Meer informatie hierover vindt u in een afzonderlijke publicatie

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat bij één woning in het plandeel Oud Milligenseweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden en maximaal 49 dB bedraagt. Het college heeft het voornemen om een hogere waarde vast te stellen.

De stukken met betrekking tot de hogere waarde liggen van 11 juni en met 22 juli 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een, bij voorkeur schriftelijke, of mondelinge zienswijze naar voren brengen bij het college (postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

 

Barneveld, 10 juni 2021.