Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 18228VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie voor vernieuwende initiatieven met een maatschappelijke bijdrage voor Rotterdam (Subsidieregeling CityLab010 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Dienstverlening van 15 december 2020; kenmerk DV3704337;

 

gelet op de artikelen 3, 4, 6, 7 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende, dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen ter uitvoering van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014) met betrekking tot de regeling CityLab010;

 

besluit tot het vaststellen van:

 

de Subsidieregeling CityLab010 2021

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

openbare ruimte: ruimte die voor iedereen toegankelijk is en voor inrichting en beheer onder verantwoordelijkheid valt van de gemeente;

vernieuwend: ontwikkeling of inzet van een product, dienst of activiteit die nog niet op reguliere basis in Rotterdam, of in het deel van Rotterdam waarop de aanvraag betrekking heeft, voorkomt;

maatschappelijke bijdrage: Op een vernieuwende manier bijdragen aan het sterk uit de Covid19-crisis komen van Rotterdam en heeft betrekking op:

 • a.

  nieuwe toekomstbestendige economie;

 • b.

  werkgelegenheid voor kwetsbare groepen;

 • c.

  de mogelijkheden voor individuele of groepen Rotterdammers om mee te doen aan de Rotterdamse samenleving; of

 • d.

  het vrij, veilig en prettig kunnen bewegen of verblijven in Rotterdam.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 • 2.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is tevens van toepassing op de verstrekking van subsidies voor activiteiten die geen maatschappelijke bijdrage als bedoeld in artikel 1 hebben, maar wel vernieuwend zijn voor Rotterdam.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten voor vernieuwende initiatieven met een maatschappelijke bijdrage voor Rotterdam.

Artikel 4 Doelgroep

Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend door een rechtspersoon die blijkens het Handelsregister in Nederland is gevestigd of door een natuurlijk meerderjarig persoon die blijkens de basisregistratie personen in Rotterdam woont.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt voor rechtspersonen ten hoogste € 100.000 en voor natuurlijke personen ten hoogste € 25.000.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2021 bedraagt € 3.114.000 en bestaat uit twee deelplafonds:

  • a.

   voor subsidies bedoeld in artikel 2, eerste lid, € 2.814.000;

  • b.

   voor subsidies bedoeld in artikel 2, tweede lid, € 300.000.

 • 2.

  Indien het deelplafond, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, niet volledig wordt uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het bedrag genoemd in het eerste lid, onderdeel a.

Artikel 7 Verdeelregels subsidie bedoeld in artikel 2, eerste lid

 • 1.

  Honorering van aanvragen die niet reeds op grond van artikel 10 tot en met artikel 14 worden geweigerd, geschiedt aan de hand van de door het college toegekende rangschikking en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

 • 2.

  Bij de rangschikking van de aanvragen kent het college, gelezen het advies van de Stadsjury CityLab010 en overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 tot en met artikel 18, punten toe voor de kwaliteit van het projectplan, de mate van vernieuwing en de mate van maatschappelijke bijdrage.

 • 3.

  De aanvragen worden op volgorde van het aantal punten gehonoreerd waarbij geldt dat de aanvraag met het hoogste puntentotaal als eerste wordt gehonoreerd. Indien twee of meer aanvragen hetzelfde puntenaantal hebben, gaat de aanvraag met het hoogste puntenaantal voor maatschappelijke bijdrage voor.

 • 4.

  Indien bij toepassing van het vorige lid blijkt dat meerdere aanvragen niet alleen hetzelfde puntentotaal hebben, maar ook hetzelfde puntenaantal voor maatschappelijke bijdrage hebben en die aanvragen vanwege het bereiken van het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, besluit het college, gelezen het advies van de Stadsjury CityLab010, welke aanvraag of welke aanvragen worden gehonoreerd. Het college neemt bij zijn besluit de mate van opschaalbaarheid van de aanvraag als uitgangspunt.

 • 5.

  Indien door honorering van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt die aanvraag geheel afgewezen.

Artikel 8 Verdeelregels subsidie bedoeld in artikel 2, tweede lid

 • 1.

  Subsidieaanvragen die niet worden geweigerd op grond van artikelen 10 tot en met 14 maar geen maatschappelijke bijdrage als bedoeld in artikel 1 hebben, kunnen toch in aanmerking komen voor subsidie indien de aanvragen vernieuwend zijn.

 • 2.

  Honorering van deze aanvragen geschiedt aan de hand van de door het college toegekende rangschikking. Bij de rangschikking kent het college, gelezen het advies van de Stadsjury CityLab010, punten toe voor de kwaliteit van het projectplan en de mate van vernieuwing van het initiatief. Artikelen 13 tot en met 17 zijn van overeenkomstige toepassing. De aanvraag met het hoogste puntenaantal wordt als eerste gehonoreerd.

 • 3.

  Het college honoreert ten hoogste drie aanvragen.

 • 4.

  Indien aan meerdere aanvragen hetzelfde aantal punten is toegekend, besluit het college welke aanvraag wordt gehonoreerd. Het college neemt bij zijn besluit de mate van opschaalbaarheid van de aanvraag en de mate van vernieuwing als uitgangspunt.

   

Paragraaf 2 Besluitvorming subsidie

 

Artikel 9 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier CityLab010 www.rotterdam.nl/subsidies waaraan een projectplan wordt toegevoegd.

 • 2.

  Het projectplan bevat ten minste:

  • a.

   een omschrijving van het initiatief, de beoogde doelstelling en de maatschappelijke bijdrage die daardoor ontstaat;

  • b.

   een omschrijving waarom het plan vernieuwend is;

  • c.

   een plan van aanpak waaronder de planning en de activiteiten;

  • d.

   een omschrijving van eventuele samenwerkingsverbanden plus intentieverklaringen;

  • e.

   de projectorganisatie waarin wordt aangegeven welke personen het initiatief gaan uitvoeren;

  • f.

   een begroting waaronder de waarde van de eigen bijdrage in tijd, kennis of middelen;

  • g.

   een omschrijving van het draagvlak in het geval een aanvraag toeziet op activiteiten in de openbare ruimte;

  • h.

   een opzet voor de continuering van het initiatief na de subsidieperiode bij een beoogde continuering van het initiatief;

  • i.

   een beschrijving van de mate van opschaalbaarheid van het initiatief.

 • 3.

  Indien de aanvrager een onderneming is, wordt bij de subsidieaanvraag een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring ingediend.

 • 4.

  Een aanvrager kan per jaar ten hoogste één aanvraag indienen.

Artikel 10 Aanvullen onvolledige aanvraag

Indien een aanvraag om subsidie onvolledig is, wordt de aanvrager een termijn van tien werkdagen verleend om de aanvraag aan te vullen. De termijn gaat in op de eerste werkdag na verzending van het verzoek om aanvulling.

Artikel 11 Termijn indienen aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 3 mei 2021 tot en met 21 juni 2021.

Artikel 12 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie wordt in ieder geval afgewezen indien:

  • a.

   het initiatief buiten de gemeentegrenzen van Rotterdam wordt uitgevoerd;

  • b.

   het initiatief niet ten behoeve van de inwoners van Rotterdam wordt uitgevoerd;

  • c.

   het initiatief voor dezelfde activiteiten reeds een subsidie heeft ontvangen van het college;

  • d.

   subsidiëring op grond van een andere regeling van de gemeente Rotterdam mogelijk is;

  • e.

   de aanvraag in strijd is met de SVR 2014 of de Algemene wet bestuursrecht;

  • f.

   voor de uitvoering van het initiatief geen sprake is van een eigen bijdrage van minimaal 50% van de totale kosten van het initiatief in tijd, kennis of middelen;

  • g.

   het initiatief in de openbare ruimte wordt uitgevoerd en in de aanvraag geen rekening wordt gehouden met de structurele kosten van het beheer en onderhoud na subsidie;

  • h.

   de aanvrager niet vóór 1 mei 2021 via het aanmeldformulier op www.citylab010.nl heeft aangegeven voornemens te zijn om een subsidieaanvraag in te dienen;

  • i.

   het een aanvraag betreft voor eenzelfde initiatief dat eerder op inhoudelijke gronden op grond van een subsidieregeling voor CityLab010 is afgewezen, tenzij de inhoud van de aanvraag substantieel is gewijzigd en de aanvrager hiervan melding maakt.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen indien:

  • a.

   de aanvraag in strijd is met gemeentelijke verordeningen of bestemmingplannen;

  • b.

   een uitgebreide samenvatting van het initiatief met beeldmateriaal niet vóór 1 mei 2021 op www.citylab010.nl is geplaatst;

  • c.

   niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling.

Artikel 13 Weigeringsgrond Kwaliteit projectplan

Een aanvraag wordt geweigerd indien de aanvraag geen punten scoort voor het onderdeel ‘Kwaliteit projectplan’, bedoeld in artikel 16.

Artikel 14 Weigeringsgrond Mate van vernieuwing

Een aanvraag wordt geweigerd indien de aanvraag geen punten scoort voor het onderdeel ‘Mate van vernieuwing’, bedoeld in artikel 17.

Artikel 15 Weigeringsgrond Maatschappelijke bijdrage

 • 1.

  Een aanvraag wordt geweigerd indien de aanvraag geen punten scoort voor het onderdeel Maatschappelijke bijdrage, bedoeld in artikel 18.

 • 2.

  De aanvraag, bedoeld in het vorige lid, kan wel in aanmerking komen voor een subsidie als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 16 Kwaliteit projectplan

Het college kent voor de kwaliteit van het projectplan aan een aanvraag ten minste 0 en ten hoogste 2 punten toe, waarbij 0 punten betekent dat het niet aannemelijk is dat de beoogde resultaten in het projectplan worden behaald door uitvoering van het projectplan en waarbij 2 punten betekent dat er een grote mate van zekerheid is dat de beoogde resultaten worden behaald.

Artikel 17 Mate van vernieuwing

Het college kent voor de mate van vernieuwing aan een aanvraag ten minste 0 en ten hoogste 2 punten toe, waarbij 0 punten betekent dat een aanvraag niet vernieuwend is en 2 punten betekent dat de aanvraag in hoge mate van vernieuwend is.

Artikel 18 Maatschappelijke bijdrage

 • 1.

  Het college kent voor de mate van maatschappelijke bijdrage aan een aanvraag ten minste 0 en ten hoogste 5 punten toe, waarbij 0 punten geheel geen maatschappelijke bijdrage betekent en 5 punten een grote maatschappelijke bijdrage betekent.

 • 2.

  Het op grond van het eerste lid behaalde aantal punten wordt vermenigvuldigd met factor 2.

Artikel 19 Voorleggen aanvragen aan Stadsjury CityLab010

 • 1.

  Aanvragen die niet op grond van artikel 12 zijn afgewezen, worden met een ambtelijk advies voorgelegd aan de Stadsjury CityLab010.

 • 2.

  De Stadsjury Citylab010 adviseert het college binnen een door het college te stellen termijn over de toekenning van subsidie.

Artikel 20 Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de SVR 2014 uiterlijk op 1 december 2021.

Artikel 21 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger vermeldt in alle berichtgevingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten dat een bijdrage is verkregen in het kader van de regeling Citylab010.

 • 2.

  De subsidieontvanger werkt mee aan evaluatieonderzoeken die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.

 • 3.

  De subsidieontvanger werkt mee aan het presenteren van het plan op een of meer door de gemeente georganiseerde netwerkavonden voor CityLab010.

 • 4.

  Bij initiatieven die de openbare ruimte van de gemeente betreffen, heeft de gemeente de regie op de uitvoering.

 • 5.

  In de verantwoording over de subsidie wordt aangegeven welke maatschappelijke bijdrage is geleverd.

 • 6.

  De activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd.

Artikel 22 Omzetbelasting

De hoogte van de subsidie is inclusief de eventuele omzetbelasting die de aanvrager over de lasten van de subsidieactiviteiten is verschuldigd.

 

Paragraaf 3 Slotbepalingen

 

Artikel 23 Intrekking en overgangsbepalingen

De Subsidieregeling Citylab010 2020 wordt ingetrokken maar blijft van toepassing op subsidies die op grond van die regeling zijn aangevraagd.

Artikel 24 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2021.

Artikel 25 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling CityLab010 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 14 januari 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

 

Toelichting bij Subsidieregeling Stadsjury CityLab010

 

De StadsCityLab010 is een subsidieregeling om vernieuwende initiatieven in de stad eenmalig te ondersteunen. Deze regeling vervangt de regeling van 2020. Ten opzichte van 2020 worden de aanvragen niet meer ingedeeld in 6 thema’s en is het begrip maatschappelijke bijdrage geactualiseerd.

 

De mate waarin een initiatief op een vernieuwende manier bijdraagt aan het sterk uit de Covid19-crisis komen van Rotterdam en betrekking heeft op:

 • nieuwe toekomstbestendige economie;

 • werkgelegenheid voor kwetsbare groepen;

 • de mogelijkheden voor individuele of groepen Rotterdammers om mee te doen aan de Rotterdamse samenleving; of

 • het vrij, veilig en prettig kunnen bewegen of verblijven in Rotterdam.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN

 

Een aanvraag wordt als vernieuwend beoordeeld: als het initiatief niet op reguliere basis voorkomt in Rotterdam of niet in dat deel van Rotterdam waarover de aanvraag gaat. Dit betekent dat vernieuwende initiatieven uit andere gemeenten ook in aanmerking komen voor subsidie. Onder de voorwaarden dat ze in Rotterdam worden uitgevoerd. Ook initiatieven die incidenteel in Rotterdam worden uitgevoerd komen in aanmerking. Bijvoorbeeld een initiatief in de experimenteerfase of een initiatief dat in een bepaald gebied in Rotterdam wordt uitgevoerd, maar nog niet breder in de stad.

De maatschappelijke bijdrage heeft betrekking op het met elkaar ervoor zorgen dat door realisatie van de initiatieven Rotterdam goed van de Covid19-crisis herstelt. En dat er geen Rotterdammers achterblijven.

 

Onder nieuwe toekomstbestendige economie verstaan wij de onderdelen van de economie die slim gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van: digitalisering, circulair (een wereld zonder afval), duurzaamheid (gezonde en klimaat neutrale stad) en inclusiviteit (gelijke kansen voor elke Rotterdammer). En als het gaat om werkgelegenheid heeft dat vooral betrekking op het laten deelnemen van kwetsbare groepen aan de arbeidsmarkt (sterker door werk).

 

Artikel 2 TOEPASSINGSBEREIK

 

In dit artikel eerste lid staat dat het budget is gereserveerd om activiteiten zoals verwoord in artikel 3 te ondersteunen. Dit sluit inhoudelijk aan bij de ambities in het coalitieakkoord Rotterdam 2018-2022 “Nieuwe energie voor Rotterdam” en sluit aan bij ” Rotterdam. Sterker Door”. Daarnaast is er een categorie voor initiatieven die niet onder artikel 2, lid 1 vallen. Het college kan binnen deze categorie aan maximaal drie initiatieven een subsidie toekennen, op basis van het advies van de Stadsjury. De honoreringen in deze categorie heten Wildcards. De Wildcards zijn bedoeld voor aanvragen die na beoordeling door het college vernieuwend zijn en op een andere manier van waarde zijn voor Rotterdam. Hiermee wil het college CityLab010 openstellen voor alle mogelijke initiatieven in de stad.

 

Artikel 3 ACTIVITEITEN

 

In dit artikel staat voor welke activiteiten subsidie wordt verstrekt. Bij deze regeling gaat het om een combinatie van maatschappelijke relevantie en vernieuwing.

 

Artikel 4

 

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of door een natuurlijk, meerderjarig persoon die volgens de Basisregistratie Personen in Rotterdam woont.

 

Informatie over rechtspersonen staat vermeld in Boek 2 artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek: Verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.

 

Artikel 5 HOOGTE VAN DE SUBSIDIE

 

De maximale hoogte van een subsidie is € 100.000 per aanvraag voor rechtspersonen en € 25.000 voor natuurlijke personen.

 

Artikel 6 SUBSIDIEPLAFOND

 

Het subsidieplafond is het bedrag dat in 2021 ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies. Dit is in totaal € 3.114.000 miljoen Eerst worden de eventuele Wildcards toegekend voor maximaal € 300.000. Indien dit bedrag niet volledig wordt toegekend, wordt het resterende bedrag beschikbaar gesteld voor de subsidie artikel 2., lid 1.

 

Artikel 7 VERDEELREGELS SUBSIDIE ARTIKEL 2, EERSTE LID

 

In dit artikel worden de verdeelregels uitgelegd voor de aanvragen. De beste initiatieven worden gehonoreerd op basis van een toegekende score. De aanvragen die niet in behandeling worden genomen op basis van artikel 10 of worden geweigerd op basis van artikel 11 of 12 krijgen geen score.

De overige plannen krijgen een score voor:

 • Kwaliteit projectplan (artikel 16)

 • Mate van vernieuwing (artikel 17)

 • Maatschappelijke bijdrage (artikel 18)

De punten voor de maatschappelijke bijdrage worden met 2 vermenigvuldigd, omdat het college meer gewicht wil toekennen aan de maatschappelijke bijdrage voor Rotterdam dan aan de kwaliteit van het projectplan en de mate van vernieuwing.

 

Elke aanvraag heeft uiteindelijk 1 score: dat is de optelsom van punten voor de kwaliteit van het projectplan, de mate van vernieuwing en de maatschappelijke bijdrage

 

Voorbeeld puntenscore

Als voorbeeld het fictieve plan Start scoort:

 • 2 punten voor kwaliteit projectplan

 • 1 punt voor vernieuwing (nieuwe samenwerkingsvormen)

 • 3 punten voor de maatschappelijke bijdrage. Deze punten worden verdubbeld: 2 x 3 = 6

 • Totaalaantal punten: 2 + 1 + 6 = 9. Vermelding score is dan totaal 9 punten, waarvan voor maatschappelijke bijdrage 6 punten.

Als meer aanvragen in aanmerking komen vanwege een gelijke score, geeft de stadsjury een inhoudelijk advies over welk plan (of welke plannen) in aanmerking komt (komen) voor een subsidie. Het uitgangspunt hierbij is het subsidieplafond en de mate waarin de aanvraag na afloop van de subsidieperiode uit te breiden is. Hiervoor is gekozen om met de verstrekte subsidie zoveel mogelijk effect te bereiken. Artikel 7, lid 5 geeft aan dat als door honorering van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, die aanvraag helemaal wordt afgewezen.

 

Voorbeeld

Op het moment dat 3 plannen dezelfde score, 9, waarvan 2x3 (6) voor maatschappelijke bijdrage hebben en er niet voldoende ruimte is in de regeling (subsidieplafond). Dan wordt er gekeken of een van de resterende aanvragers een hoger bedrag heeft gevraagd dan het restant in de regeling. Als dat het geval is wordt deze aanvraag volledig afgewezen. Vervolgens wordt gekeken naar de groeimogelijkheden. Het plan, waarvan het college verwacht dat het de meeste doorgroeimogelijkheden na de subsidieperiode heeft, komt als eerste in aanmerking voor een subsidie.

 

Artikel 8 VERDEELREGELS SUBSIDIE BEDOELD IN ARTIKEL 2, TWEEDE LID

 

In dit artikel staan de verdeelregels voor de Wildcards centraal. Het college kan maximaal 3 aanvragen honoreren die na beoordeling door het college vernieuwend zijn.

 

De Wildcards zijn ingevoerd, omdat het college maximale ruimte wil bieden aan nog nader te bepalen vernieuwing in de stad. Het college kan ook besluiten om geen of 1 of 2 Wildcards uit te reiken.

 

Paragraaf 2 BESLUITVORMING SUBSIDIE

 

Artikel 9 DE AANVRAAG

 

In dit artikel staat waaraan een aanvraag moet voldoen. Een aanvraag moet tijdig worden ingediend met op het aanvraagformulier CityLab010 via www.rotterdam.nl/subsidies. Er moet ook een projectplan worden bijgevoegd. Artikel 9, lid 2 laat duidelijk zien welke onderdelen in het projectplan moeten staan. Het tweede lid bepaalt bijvoorbeeld onder andere dat in de begroting van het projectplan ook de eigen bijdrage in een financiële waarde gemotiveerd moet worden.

 

Met eigen bijdrage wordt verstaan, alle niet-CityLab-gelden (deze bedragen minimaal 50% van de totale begroting van het project): eigen financiële bijdrage, eigen uren, crowdfunding, inkomsten uit verkoop etc., sponsoring, subsidies (landelijke overheid, provincie, fondsen

 

De de-minimisverklaring (artikel 9, lid 3) is nodig, omdat de staatssteunregels in het Verdrag betreffend de Werking van de Europese Unie (artikelen 107 en 108 VWEU) beperkingen stellen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Met de de-minimisverklaring kan de gemeente Rotterdam nagaan of het voordeel dat een onderneming door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen, meer specifiek binnen de voorwaarden die de de-minimisverordening (EU Nr. 1407/2013) stelt.

Artikel 9, lid 4 maakt duidelijk dat een aanvrager maximaal 1 aanvraag kan indienen.

 

Artikel 10 AANVULLEN ONVOLLEDIGE AANVRAAG

 

Een aanvraag is volledig als het juiste formulier is ingevuld, als er een projectplan is bijgevoegd en als het projectplan de onderdelen bevat die in artikel 9 staan. In artikel 10 staat dat de aanvrager een hersteltermijn van tien werkdagen krijgt als de aanvraag niet volledig is. Als een aanvraag niet volledig is, krijgt de aanvrager hierover uiteraard bericht.

 

Artikel 11 TERMIJN INDIENEN AANVRAAG

 

Dit artikel geeft de termijn aan waarbinnen een subsidie kan worden aangevraagd.

 

Artikel 12 AANVULLENDE WEIGERINGSGRONDEN

 

In dit artikel worden niet-limitatief de weigeringsgronden voor een subsidieaanvraag genoemd. Tegelijkertijd zijn ook de criteria op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de SVR 2014 relevant voor de beoordeling van de aanvraag. Onder andere artikel 4.35 van Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de SVR 2014 bevatten algemene weigeringsronden op basis van de kwaliteit van de aanvraag, de activiteiten en financiën in relatie tot het initiatief. Als een aanvraag op basis van deze gronden wordt afgewezen, kan deze ambtelijk worden afgedaan en hoeft hij niet doorgestuurd te worden naar de Stadsjury. Een aanvraag kan daarnaast ook worden geweigerd als de aanvrager niet voor 1 mei 2021 via het aanmeldformulier op www.citylab010.nl heeft laten weten dat hij van plan is om voor 20 juni een aanvraag in te dienen voor een subsidie.

Deze bepaling is opgenomen om te stimuleren dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het aanbod om advies te krijgen van gemeentelijke experts of de partners om het plan zo goed mogelijk te maken, voordat subsidie wordt aangevraagd. Daarnaast kan de aanvraag worden geweigerd als de aanvrager niet voor 1 mei 2021 een uitgebreide samenvatting van het projectplan op www.citylab010.nl heeft geplaatst. Op www.citylab010.nl staat daarvoor een instructie. Ook staat daar waar men terecht kan met verdere vragen. Het gaat om een uitgebreide samenvatting van het initiatief met een bijbehorende afbeelding. Zo kunnen geïnteresseerden een beeld krijgen van alle initiatieven die een aanvraag hebben ingediend voor een subsidie vanuit CityLab010. Ook stimuleert dit de interactie in de stad over innovatieve plannen, conform de ambitie van CityLab010.

 

Artikel 13 WEIGERINGSGROND KWALITEIT PROJECTPLAN

 

In dit artikel staat dat een aanvraag wordt geweigerd als hij 0 punten scoort voor de kwaliteit van het projectplan. Zodoende worden er geen aanvragen gehonoreerd die niet kunnen worden uitgevoerd.

 

Artikel 14 WEIGERINGSGROND VERNIEUWEN

 

In dit artikel staat dat een aanvraag wordt geweigerd als het plan niet vernieuwend is en daarom 0 punten scoort voor de mate van vernieuwing.

 

Artikel 15 WEIGERINGSGROND MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE

 

Een aanvraag wordt geweigerd als het plan geen maatschappelijke bijdrage levert. Scoort deze aanvraag wel 1 of 2 punten voor kwaliteit projectplan en 1 of 2 punten voor de mate van vernieuwing, dan komt hij in aanmerking voor de categorie Overig, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2. Als de aanvraag naar het oordeel van het college, op basis van het advies van de Stadsjury, toch een belangrijke bijdrage levert aan Rotterdam kan de aanvraag in aanmerking komen voor een Wildcard zoals toegelicht in artikel 8.

 

Artikel 16 KWALITEIT PROJECTPLAN

 

Bij de aanvraag moet een projectplan worden ingediend. Op basis van het projectplan en de onderdelen die in artikel 9, lid 2 staan, worden punten toegekend. Die punten laten zien of het aannemelijk is dat de doelstellingen van het projectplan worden gehaald. Deze punten worden ook toegekend voor een projectplan dat in aanmerking komt voor een Wildcard.

 

Artikel 17 MATE VAN VERNIEUWING

 

In artikel 1 staat de definitie van vernieuwing die geldt in deze nadere regels voor CityLab010. In het projectplan dat bij de aanvraag wordt ingediend, moet ook worden omschreven waarom het plan op basis van deze definitie vernieuwend is voor Rotterdam (artikel 9, lid 2b). Op basis van deze omschrijving en het projectplan in het algemeen worden punten toegekend voor de mate van vernieuwing. Dit geldt ook voor een projectplan dat in aanmerking komt voor een Wildcard.

 

Artikel 18 MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE

 

De mate waarin een initiatief op een vernieuwende manier bijdraagt aan het sterk uit de Covid19-crisis komen van Rotterdam en betrekking heeft op:

 • a.

  nieuwe toekomstbestendige economie en

 • b.

  werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

 • c.

  de mogelijkheden voor individuele of groepen Rotterdammers om mee te doen aan de Rotterdamse samenleving; of

 • d.

  het vrij, veilig en prettig kunnen bewegen of verblijven in Rotterdam

Toelichting punt a: onder nieuwe toekomstbestendige economie verstaan wij de onderdelen van de economie die slim gebruik maken van de mogelijkheden op gebied van: digitalisering, circulair (een wereld zonder afval), duurzaamheid (gezonde en klimaatneutrale stad) en inclusiviteit (gelijke kansen voor elke Rotterdammer). En het gaat om werkgelegenheid heeft vooral betrekking op het laten deelnemen van kwetsbare groepen aan de arbeidsmarkt (sterker door werk).

 

De punten worden opgeteld en verdubbeld. Door ze te verdubbelen krijgen de punten voor de maatschappelijke bijdrage een zwaarder gewicht.

 

Artikel 19 VOORLEGGEN AANVRAGEN AAN STADSJURY CITYLAB010

 

Hier staat dat aanvragen die niet op grond van artikel 12 zijn afgewezen, met een ambtelijk advies voor de scores voor de kwaliteit van het projectplan, de mate van vernieuwing en maatschappelijke bijdrage aan de Stadsjury CityLab010 worden voorgelegd. Hiermee wordt de ambtelijke expertise optimaal ingezet om de Stadsjury te ondersteunen bij het beoordelen van de aanvragen.

 

Artikel 20 BESLISTERMIJN

 

Dit is de termijn waarbinnen het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag beslist.

 

Artikel 21 VERPLICHTINGEN VOOR DE SUBSIDIEONTVANGER

 

Hier staan de verplichtingen voor de aanvrager die subsidie ontvangt. Daarbij hoort onder andere dat de aanvrager meewerkt aan een evaluatieonderzoek om CityLab010 te verbeteren en aan promotieactiviteiten om andere initiatiefnemers in de stad te inspireren.

Verder staat vermeld dat alle activiteiten waarvoor subsidie is verleend uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd moeten zijn.

 

Artikel 22 OMZETBELASTING

 

Hierin staat dat de subsidie inclusief de eventuele omzetbelasting is die de aanvrager over de lasten van de subsidieactiviteit(en) is verschuldigd. Deze omzetbelasting omvat de omzetbelasting die de subsidieaanvrager betaalt op inkoopactiviteiten en de eventueel verschuldigde omzetbelasting over de verleende subsidie.

 

Paragraaf 3 Slotbepalingen

 

Artikel 23 INTREKKING EN OVERGANGSBEPALINGEN

 

Dit artikel regelt de intrekking van de Nadere regels CityLab010 2020. Voor subsidie die op grond van deze regeling is aangevraagd, blijven de Nadere regels CityLab010 2020 wel van kracht.

 

Artikel  24 BEKENDMAKING EN INWERKINGTREDING

 

In dit artikel staat dat deze subsidieregeling wordt geplaatst in het Gemeenteblad en op 1 maart 2021 inwerking treedt.

 

Artikel  25 CITEERTITEL

 

Als citeertitel van deze Nadere regels wordt “Nadere regels CityLab010 2021” gebruikt.