Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 18210VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de beoordeling van subsidieaanvragen voor het jaar van de taal (Subsidieregeling Jaar van de taal 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 18 december 2020, kenmerk 20MO05736;

 

gelet op de artikelen 3 tot en met 5 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende, dat het voor de uitvoering van het beleidskader 2019-2022 ‘De Taalspiraal’ wenselijk is om subsidieregels vast te stellen voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor het Jaar van de taal 2021;

 

besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten of initiatieven die bijdragen aan de doelen van het Jaar van de taal 2021. In dit Jaar van de taal wordt door diverse acties aandacht genereerd voor laaggeletterdheid en worden laaggeletterde Rotterdammers bereikt en toegeleid naar taalcursussen. Professionals of de directe omgeving van laaggeletterde Rotterdammers worden geactiveerd om mensen te helpen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

 • 2.

  Als laaggeletterde Rotterdammer in de zin van deze subsidieregeling wordt aangemerkt, de ingezetene van de gemeente Rotterdam volgens de Wet Basisregistratie personen van 18 jaar of ouder die moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden.

 • 3.

  De activiteiten voldoen in ieder geval aan één of meer van de volgende eisen:

  • a.

   de activiteit draagt bij aan het vergroten van de kennis over:

   • -

    laaggeletterdheid bij professionals en de omgeving van laaggeletterde Rotterdammers;

   • -

    het positieve effect van taalverbetering op het gebied van werk, geld, ontwikkeling en gezondheid;

  • b.

   de activiteit draagt bij aan het bereiken en toeleiden van laaggeletterde Rotterdammers naar taalcursussen;

  • c.

   de activiteit draagt bij aan het organiseren, activeren en faciliteren van een team taal. Een team taal betreft een team van professionals vanuit organisaties in het sociaal domein en bedrijven die zich inzetten voor mensen die taalproblemen ervaren in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld op het gebied van werk, opleiding, gezondheid, ontwikkeling, opvoeding van de kinderen, financiën.

Artikel 4 Doelgroep

Een subsidie op grond van deze subsidieregeling kan uitsluitend worden verleend aan een rechtspersoon.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie wordt alleen verleend voor de redelijke kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteiten bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  De subsidie wordt niet verleend voor structurele kosten en omzetbelasting.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt ten hoogste € 1.000.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 bedraagt in totaal € 30.000. Dit bedrag is uitgesplitst naar de volgende deelplafonds:

  • a.

   € 10.000 voor de activiteiten als opgenomen in artikel 3, tweede lid, onder a;

  • b.

   € 10.000 voor de activiteiten als opgenomen in artikel 3, tweede lid, onder b;

  • c.

   € 10.000 voor de activiteiten als opgenomen in artikel 3, tweede lid, onder c.

 • 2.

  Niet benutte middelen van een deelplafond kunnen worden toegevoegd aan een ander deelplafond.

 • 3.

  Het college kan de hoogte van het subsidieplafond wijzigen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen worden uitsluitend ingediend via het digitale subsidieloket van de gemeente Rotterdam.

 • 2.

  De aanvraag bevat:

  • a.

   een korte omschrijving waarin de aanvrager toelicht aan welke eisen van artikel 3, derde lid de activiteit bijdraagt;

  • b.

   een begroting waarin de aanvrager de posten specificeert.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan een subsidie weigeren als:

 • a.

  voor de activiteiten waar de aanvraag op ziet al subsidie van het college wordt ontvangen;

 • b.

  de activiteiten al afdoende worden geregeld binnen de door de gemeente Rotterdam afgesloten overeenkomsten.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1.

  De activiteiten worden volledig in 2021 uitgevoerd.

 • 2.

  De aanvrager meldt de activiteit aan via jaarvandetaalMO@rotterdam.nl zodat deze wordt opgenomen in de gemeentelijke kalender van het Jaar van de taal 2021.

 • 3.

  De aanvrager werkt kosteloos mee aan een eventueel onderzoek voor de monitor van het Jaar van de taal 2021.

 • 4.

  De aanvrager werkt desgevraagd mee aan de slotbijeenkomst van het Jaar van de taal 2021.

 • 5.

  De aanvrager gebruikt bij communicatie-uitingen over de activiteit het logo van het Jaar van de taal 2021.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van artikel 3, derde lid en artikel 11 voor zover van toepassing, gelet op het doel van deze subsidieregeling om aandacht te genereren voor laaggeletterdheid, laaggeletterde Rotterdammers te bereiken en toeleiden naar taalcursussen en professionals of de directe omgeving van laaggeletterde Rotterdammers te activeren om mensen te helpen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2021 en vervalt op 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze subsidieregeling en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de vervaldatum van deze subsidieregeling.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jaar van de taal 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 13 januari 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

 

Algemene toelichting

Deze regeling heeft tot doel om diverse activiteiten die bijdragen aan de doelen van het Jaar van de taal 2021 te subsidiëren.

 

Wie goed kan lezen, schrijven en rekenen en de Nederlandse taal goed kan begrijpen en spreken, is beter in staat om werk te vinden, de eigen financiën op orde te hebben, de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en gezond te blijven. In Rotterdam hebben ongeveer 90.000 inwoners moeite met lezen en schrijven. Daardoor zijn ze minder zelfredzaam en komen ze op het gebied van werk, geld, opvoeding en gezondheid vaker in de problemen.

Meer hierover kunt u lezen in het Beleidskader De Taalspiraal met daarin de vier sporen Taal en Geld, Taal en Werk, Taal en Gezondheid en Taal en Ontwikkeling.

 

In het Jaar van de taal 2021 wordt met verschillende activiteiten en initiatieven getoond wat laaggeletterdheid betekent en wat het verbeteren van de digitale en taalvaardigheden oplevert.

Hiermee kunnen werknemers, cliënten, ouders of patiënten worden geholpen door hun taalvaardigheid te verbeteren. Samen lukt dat beter dan alleen.

 

Het doel van het Jaar van de taal is dat aan het eind van 2021 meer bekendheid is over hoe je laaggeletterdheid kunt herkennen en hoe je Rotterdammers kunt helpen die moeite hebben met lezen en schrijven en digitaal minder vaardig zijn, dat veel meer Rotterdammers door taaltrajecten beter in taal zijn geworden, dat zij meer zelfredzaam zijn, meer vaardigheden hebben en goed mee kunnen komen als het gaat om werk, geld, ontwikkeling en gezondheid.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 3 Activiteiten

De subsidie is bedoeld voor diverse activiteiten of initiatieven die bijdragen aan de doelen van het Jaar van de taal 2021.

In het derde lid van artikel 3 zijn de voorwaarden opgenomen waar de activiteiten of initiatieven aan moeten voldoen:

Onder a: de activiteit of het initiatief richt zich op de bewustwording over laaggeletterdheid en wat taalverbetering in het dagelijks leven op het gebied van werk, geld, ontwikkeling en gezondheid oplevert bij professionals zoals bijvoorbeeld werkgevers, (schuld)hulpverleners, docenten en artsen. Zij hebben dan meer kennis over hoe ze werknemers, cliënten, patiënten of ouders kunnen helpen om hun taalvaardigheden te verbeteren.

De activiteit of het initiatief kan zich ook richten op de directe omgeving van de laaggeletterde Rotterdammer zoals bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Hierdoor hebben zij meer kennis over het positieve effect van taalverbetering als het gaat om werk, geld, ontwikkeling en gezondheid. Verder hebben zij meer kennis en vaardigheden om de laaggeletterde Rotterdammer verder te helpen. Bijvoorbeeld door hen toe te leiden naar een taalcursus.

Onder b: de activiteit of het initiatief is erop gericht om laaggeletterde Rotterdammers te bereiken en hen toe te leiden naar taalaanbod.

Dat kunnen bijvoorbeeld taalcursussen van de gemeente Rotterdam zijn maar dit kunnen ook laagdrempelige taalactiviteiten zijn zoals conversatielessen, taalcafés of taalactiviteiten die door welzijnsorganisaties of bibliotheken etc. worden aangeboden.

Onder c: In het Jaar van de taal is het concept van een Team taal geïntroduceerd. Het is op grond van deze nadere regels mogelijk om subsidie aan te vragen voor het organiseren van een Team taal en actief aan de slag te gaan. Dit zijn teams van professionals en betrokken Rotterdammers vanuit organisaties in het sociaal domein en bedrijven. Deze teams zetten zich in voor mensen die problemen ervaren op het gebied van taal. Bijvoorbeeld in relatie tot werk, opleiding, gezondheid, ontwikkeling, opvoeding van de kinderen, financiën etc.

De teams begrijpen wat een betere taalvaardigheid betekent voor laaggeletterde Rotterdammers zelf, of ook voor de eigen organisatie.

Wat levert een betere zelfredzaamheid op het gebied van ontwikkeling, gezondheid, werk en financiën op? Wat is de winst van verbeterde taalvaardigheid in het dagelijks werk en organisatie? We willen de omgeving van laaggeletterde Rotterdammers activeren door met elkaar een team, een netwerk om de laaggeletterde Rotterdammer heen te vormen. Teams krijgen ondersteuning vanuit de gemeente via coaches voor bijvoorbeeld tips & tricks en handvatten over teambuilding of inhoudelijke ondersteuning.

 

De inzet van de teams kan zich bijvoorbeeld richten op:

 • -

  voorlichting;

 • -

  training medewerkers;

 • -

  de bestaande communicatie omzetten in begrijpelijke taal;

 • -

  gerichte taaltraining bieden;

 • -

  Rotterdammers informeren over gratis taaltrajecten en doorverwijzen naar taalcursussen.

Artikel 4 Doelgroep

Het gaat hier bijvoorbeeld om:

 • a.

  taalaanbieders;

 • b.

  vrijwilligersorganisaties;

 • c.

  wijkgerichte bewoners- of belangenorganisaties;

 • d.

  sociaal ondernemers; maatschappelijke organisaties;

 • e.

  scholen;

 • f.

  bedrijven; of

 • g.

  instellingen.