Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 18125BeleidsregelsBeheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030

De raad van de gemeente Landerd;

 

Gezien

 • -

  het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 20 oktober 2020;

 • -

  het amendement van DS97 over voorbereidingskrediet herinrichting Schutsboomstraat;

BESLUIT:

 • 1.

  In 2021 een herinrichting van gevel tot gevel voor te bereiden van kruising Schutsboomstraat/Europaplein tot en met kruising Schutsboomstraat/Hofsehoeve;

 • 2.

  Hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 85.000;

 • 3.

  Dit krediet in vijf jaar af te schrijven. De kapitaallasten komen t.l.v. de begrotingsjaren 2021-2025 en worden gedekt door te beschikken over de behoedzaamheidsreserve in die jaren;

 • 4.

  De herinrichting van de Schutsboomstraat bij de herijking van het beheerbeleidsplan wegen op te nemen in bijlage 2 programmering vervanging en rehabilitaties (de investeringslijst);

 • 5.

  De verhardingen op het kwaliteitsniveau 'Basis' te blijven beheren en onderhouden;

 • 6.

  Het 'Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030' vast te stellen;

 • 7.

  De tekorten 2021-2024 te dekken uit de behoedzaamheidsreserve;

 • 8.

  De 3de begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Landerd van 10 december 2020.

De raad voornoemd,

de griffier,

E.E. Weijenberg

de voorzitter,

S. Reitsma

Bijlage  

 

Zie voor de bijbehorende bijlagen de externe bijlagen.