Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 180958Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning verbouwen/vergroten woning, Shomonstraat 2, 6269 GD Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, conform artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat, krachtens mandaat, de volgende omgevingsvergunning is verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure is gevolgd voor:

- het verbouwen en vergroten van de woning op het perceel Shomonstraat 2, 6269 GD Margraten (verzonden d.d. 7 juni 2021).

Bezwaarschrift

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking (= datum van verzending) van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. Een bezwaar kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.) behalve per telefax 043 458 8400.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal verzoeken een voorziening te treffen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Voor inzage en nadere informatie neemt u contact op met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 9 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox