Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 179931Overige overheidsinformatieGemeente Harderwijk - ontwerp beschikking Uitgebreide voorbereidingsprocedure - plaatsen argontank wijzigen WM vergunning - Industieweg 13a, Harderwijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

- Industieweg 13a: plaatsen argontank wijzigen WM vergunning

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 juni 2021 gedurende zes weken tot en met 21 juli 2021 ter inzage. U kunt deze stukken opvragen.

Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst, de heer F. Hettinga, tel: 0341-474 317