Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2021, 179389Overige besluiten van algemene strekkingBeleidsregels subsidies 2022

Subsidiebeleid

De beleidsregels zijn een aanvullende uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Veere 2020 (ASV 2020). De gemeente Veere heeft voor het lokale sociale beleid het volgende doel: alle inwoners van de gemeente kunnen actief meedoen in de samenleving. Het college geeft subsidies aan organisaties die door het organiseren van activiteiten meehelpen aan het halen van dit doel. Het college neemt subsidiebesluiten binnen de budgetten die de gemeenteraad jaarlijks vaststelt.

 

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat algemene bepalingen en hoofdstuk 3 (jaarlijkse subsidies) en 4 (eenmalige subsidies) bevat per beleidsterrein:

a. Subsidiedoelen

b. Activiteiten

c. Berekening subsidie

d. Specifieke voorwaarden

Hoofdstuk 1 Inleiding

 

 

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Reikwijdte

Dit document bevat beleidsregels voor subsidies binnen de gemeente Veere.

 • 1.

  Donaties of ondersteuning buurtinitiatieven ter bevordering van de sociale samenhang vallen niet onder de beleidsregels.

 • 2.

  Organisaties die een financiële vergoeding krijgen via een gemeenschappelijke regeling vallen niet onder deze beleidsregels. Dat zijn de volgende organisaties: Zeeuwse Muziekschool, Zeeuws Archief, Orionis Walcheren en GGD Zeeland.

 • 3.

  Organisaties met aparte regelingen/overeenkomsten vallen niet onder deze beleidsregels. Dit zijn de volgende organisaties: Zeeuwse Bibliotheek, College Zorg en Welzijn (CZW) en de Combinatiefuncties Sport en Cultuur.

 

Artikel 2.2 Inhoudelijke verankering

De doelen en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, komen uit beleidsmatige (kader)nota’s. De beleidsstukken die van toepassing zijn, worden bij elk afzonderlijk onderdeel genoemd. Bij het toekennen van een subsidie staat in de subsidiebeschikking het subsidiebedrag en de grondslag waar het op gebaseerd is.

 

Artikel 2.3 Soorten Subsidie

De gemeente Veere hanteert twee soorten subsidies:

 • 1.

  Jaarlijkse subsidies: Dit zijn subsidies die worden gegeven per (kalender/boek) jaar. De activiteit(en) gebeuren het hele (kalender/boek) jaar door.

 • 2.

  Eenmalige subsidies: Dit zijn subsidies die worden gegeven voor activiteiten die in een afgesproken periode gebeuren. Deze activiteiten kunnen één keer plaatsvinden maar ook jaarlijks terugkeren.

 

Artikel 2.4 Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure sluit aan bij artikel 6 van de ASV 2020:

 • 1.

  Een jaarlijkse subsidie met een bedrag tot en met € 25.000 vraagt u uiterlijk 30 september aan in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt.

 • 2.

  Een jaarlijkse subsidie met een bedrag van meer dan € 25.000 vraagt u uiterlijk 30 april aan in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt.

  a. Wanneer de gegevens nog niet definitief zijn vult u een concept aanvraag in met alle gegevens die tot zover bekend zijn.

  b. Stuur uiterlijk 31 mei de definitieve verantwoording voor het vaststellen van uw subsidie van het vorige volledig afgeronde subsidiejaar.

  c. Stuur uiterlijk 30 september de definitieve subsidieaanvraag.

  d. De contactpersoon van de gemeente Veere gaat in gesprek over de verantwoording en de nieuwe subsidieaanvraag.

 • 3.

  Een eenmalige subsidie vraagt u minimaal 13 weken voor de start van de activiteit(en) aan.

 

Artikel 2.5 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  Bij een jaarlijkse subsidie dient u de volgende gegevens in:

  a. Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en)

  b. Een begroting: een overzicht van de kosten en inkomsten

  c. Een jaarverslag: een verslag van de uitgevoerde activiteiten, inkomsten en uitgaven van het vorige volledig afgeronde subsidiejaar (behalve als u voor het eerst subsidie aanvraagt)

  d. Een balans van het vorige volledig afgeronde subsidiejaar (behalve als u voor het eerst subsidie aanvraagt)

  e. Een beheersplan (alleen voor geprivatiseerde sportverenigingen)

  f. Een accountantsverklaring (alleen als dit vermeld staat in de beschikking van het vorige volledig afgeronde subsidiejaar)

  g. Het aantal (jeugd)leden en/of leerlingen (alleen voor sport- en muziekverenigingen)

 • 2.

  Bij een eenmalige subsidie dient u de volgende gegevens in:

  a. Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en)

  b. Een begroting: een overzicht van de kosten en inkomsten

  c. Datum en locatie van de activiteit

  d. Aantal te verwachten deelnemers

  e. Korte uitleg van de vorige keer dat u de activiteit organiseerde (alleen bij een jaarlijks terugkerende activiteit).

 

Artikel 2.6 Reservevorming

Uw organisatie mag een reserve hebben (artikel 16, Algemene Subsidieverordening Veere 2020). U kunt twee verschillende reserves opbouwen:

 • 1.

  Een bestemde reserve reserveert u voor een bepaald doel. Geef in de aanvraag aan waarvoor deze reserve bestemd is en wanneer u deze reserve gaat besteden.

 • 2.

  Een algemene reserve is een buffer die u gebruikt om tekorten in uw jaarlijkse inkomsten op te vangen:

  a. Bij een jaarlijkse subsidie met een bedrag tot en met € 25.000 mag de algemene reserve niet meer zijn dan 20% van de totale lasten van het vorige volledig afgeronde subsidiejaar.

  b. Bij een jaarlijkse subsidie van meer dan € 25.000 mag de algemene reserve niet meer zijn dan 10% van de totale lasten van het vorige volledig afgeronde subsidiejaar.

 

Artikel 2.7 Indexering

Sommige subsidies indexeren wij met de gemeentelijke index:

 • 1.

  Eenmalige subsidies: geen indexering.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidies met een vast subsidiebedrag of een maximaal subsidiebedrag: geen indexering.

 • 3.

  Jaarlijkse subsidies van meer dan € 25.000: indexeren met gemeentelijke index mits dit is afgesproken met de organisatie.

 • 4.

  Overige jaarlijkse subsidies: indexeren als dit specifiek bij dat onderdeel van deze beleidsregels staat vermeld.

 

Artikel 2.8 Betaling subsidie

 • 1.

  Uitbetaling van de subsidie vindt plaats na het besluit over de subsidieverlening.

 • 2.

  Uitbetaling van subsidiebedragen vindt plaats in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 • 3.

  Jaarlijkse subsidiebedragen tot en met € 10.000 worden volledig uitbetaald in maart van het subsidiejaar.

 • 4.

  Jaarlijkse subsidiebedragen van € 10.001 tot en met € 25.000 worden uitbetaald in vier termijnen, per kwartaal.

 • 5.

  Jaarlijkse subsidiebedragen van € 25.001 of meer worden uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen.

 • 6.

  Eenmalige subsidiebedragen worden binnen één maand volledig uitbetaald.

 • 7.

  Een verzoek om een andere wijze van uitbetaling dient u per post of per mail in.

 

Artikel 2.9 Nadere verplichtingen

 • 1.

  Subsidieaanvragers zijn gevestigd in de gemeente Veere of hebben minimaal 25 leden/cliënten/deelnemers die wonen in de gemeente Veere.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag moet volledig zijn. Een aanvraag moet alle gegevens bevatten vermeld onder artikel 2.5 van deze beleidsregels. Wij behandelen een aanvraag als deze volledig is. Een onvolledige aanvraag stellen wij buiten behandeling.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag moet op tijd worden aangevraagd zoals is vermeld onder artikel 2.4 van deze beleidsregels.

 

Hoofdstuk 3 Jaarlijkse subsidies

Artikel 3.1 Sociale maatschappelijke activiteiten

 • 1.

  Subsidiedoelen:

Beleidskader

Kadernota WMO Walcheren, Nota Ouderenbeleid gemeente Veere

Doelen

Jongeren en ouderen doen actief mee in de samenleving.

Eenzaamheid bij jongeren en ouderen niet verder laten stijgen.

Kwetsbare ouderen wonen langer zelfstandig.

Goed bereikbare voorzieningen voor jongeren en/of ouderen.

Jongeren en/of ouderen kunnen elkaar ontmoeten, kunnen zichzelf ontwikkelen, kunnen sociale contacten aangaan en deze onderhouden.

Activiteiten: Activiteiten voor jongeren en/of ouderen in de gemeente Veere.

Berekening subsidie:

Activiteiten voor de eigen leden/groep:

Minimaal 25 tot maximaal 49 leden

Subsidie is € 250

Minimaal 50 leden

Subsidie is € 500

Activiteiten voor binnen én buiten de eigen leden/groep:

Minimaal 10 activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers

Subsidie is maximaal € 1.000

Minimaal 20 activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers

Subsidie is maximaal € 2.500

Specifieke voorwaarden: De activiteiten bevorderen de leefbaarheid in de gemeente Veere en zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Artikel 3.2 Peutergroepen & Voor- en Vroegschoolse Educatie beleid (VVE)

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Activiteitplan VVE

Doelen

65% van de 2- en 3- jarigen bezoeken de peutergroep. De ouders van kinderen met ontwikkelingsachterstanden worden door de jeugdgezondheidszorg geadviseerd hun kind(eren) naar de peutergroep te sturen. Daar wordt geprobeerd om de achterstanden van deze kinderen te stoppen.

In Veere zijn voldoende kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen, waarbij extra aandacht is voor het zien en aanpakken van achterstanden. Alle kinderen die dit nodig hebben, kunnen meedoen aan een VVE programma.

Activiteiten: Peutergroepen en voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): dit wordt geboden aan doelgroepkinderen (dit is vastgesteld door het college).

Berekening subsidie: het aantal kinderen x het aantal uren per week x het aantal weken per jaar x een bedrag per kindplaats (dit bedrag bepaalt het college en zijn de kosten die overblijven na aftrek van de ouderbijdrage). Bij vastgesteld subsidieplafond is de verlening op volgorde van ontvangst van de aanvraag.

Specifieke voorwaarden:

Peutergroepen:

Zijn verdeeld over de kernen. Één peutergroep per kern.

Zijn minimaal 2 dagdelen open van minimaal 3 uur lang.

Hebben minimaal 8 peuters per groep.

Hebben maximaal 16 aantal peuters per groep.

Hebben een bezettingsgraad per groep van 85%.

Voldoen aan de bepalingen uit de Wet Kinderopvang.

Staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE):

Voldoet aan de wettelijke eisen.

Werkt met het programma Uk en Puk/Puk en Ko.

Werkt volgens het Walchers afgesproken toeleidingschema.

Doelgroepkinderen kunnen goed doorstromen naar de basisschool.

Voert het gemeentelijke activiteitenplan VVE uit.

 

Artikel 3.3 Onderwijsbegeleiding

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Programmabegroting

Doelen

Goed onderwijs en goede voorzieningen voor het onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs.

Activiteiten: Onderwijsbegeleiding en culturele activiteiten voor de basisscholen binnen de gemeente Veere.

Berekening subsidie: De subsidie berekenen wij met specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. De specifieke berekening vermelden wij in de beschikking. Het activiteitenplan bepaalt de hoogte van de subsidie per organisatie. Het budget is bepalend.

Specifieke voorwaarden:

De begeleiding en de culturele activiteiten zijn een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit.

De begeleiding en de culturele activiteiten verbeteren de kwaliteit van de leerkrachten, het team en de onderwijszorgstructuur op school.

Passend onderwijs is het uitgangspunt voor de besteding van de subsidie.

Er is individuele aandacht voor kinderen die dat nodig hebben.

De organisatie en de scholen stemmen overeen over het activiteitenplan.

De scholen matchen de subsidie van de gemeente met een gelijk bedrag.

 

Artikel 3.4 Gezondheidszorg (jong en ouderen)

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Uitvoeringsplan gezond in Veere 2019-2021

Doelen

Ondersteunen jongeren en ouders met problemen met opgroeien en opvoeden.

Verbeteren van gezond gedrag en het verlagen van de gevolgen van ziekten, bij jeugd en andere risicogroepen.

Percentage jongeren onder 13 jaar met overgewicht verlagen.

Aantal volwassenen (19-64) en ouderen (65+) met overgewicht verlagen.

Aantal jongeren van 14/15 jaar dat binge-drinkt verlagen.

Percentage jongeren van 14/15 jaar dat nooit alcohol heeft gebruikt verhogen.

Percentage ouderen (65+) dat aangeeft zich eenzaam te voelen verlagen.

Percentage volwassenen (19-64) dat zich angstig en depressief voelt verlagen.

Percentage inwoners van 16+ jaar dat aangeeft zich gezond te voelen verhogen.

Verbeteren van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Verbeteren van verslavingsbeleid.

 

 • 2.

  Activiteiten:

  a. Activiteiten voor preventie jeugd (gezondheids)zorg:

  i. Begeleiden van kwetsbare jongeren.

  ii. Informatie voor ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien.

  iii. Begeleiden/ondersteunen van jongeren bij echtscheidingen.

  iv. Informatie geven over alcoholgebruik, overgewicht en het verlagen van psychische problemen zoals eenzaamheid en depressie.

  v. Verlagen van het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren.

  vi. Verbeteren van gezonde voeding, veel bewegen, meedoen in de samenleving en het uitvoeren van vrijwilligerswerk bij jongeren.

  b. Activiteiten voor preventieve ouderen (gezondheids)zorg:

  i. Verlagen van alcoholgebruik, overgewicht, diabetes, psychosociale problematiek en eenzaamheid onder ouderen.

  ii. Zorgen dat kwetsbare ouderen zichzelf kunnen redden.

  iii. Meehelpen aan een dementievriendelijke omgeving.

 • 3.

  Berekening subsidie: De subsidie berekenen wij op 3 verschillende manieren:

  a. Of met het aantal in te zetten uren.

  b. Of met het aantal Veerse deelnemers/gebruikers.

  c. Of met het aantal activiteiten.

 • 1.

  Specifieke voorwaarden: Hiervoor gelden de algemene voorwaarden vermeld in artikel 11 van onze Algemene Subsidieverordening Veere 2020.

 

Artikel 3.5 Maatschappelijke ondersteuning ouderen

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Kadernota Ouderenbeleid en beleidsnota Ouderenbeleid gemeente Veere

Doelen

Ouderen nemen deel aan het maatschappelijk verkeer.

Ouderen met een beperking kunnen zelfstandig werken.

Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Algemeen waar het kan, individueel waar het moet.

Het ontwikkelen van dagopvang en dagbesteding van kwetsbare ouderen in samenwerking met intramurale activiteiten.

Actieve ouderen zetten zich in voor kwetsbare ouderen.

Doorgaan met opplusregeling en ontwikkeling van informatievoorziening ter verbetering van het nemen van eigen verantwoording over huisvesting.

 

 • 2.

  Activiteiten:

  a. Activiteiten die ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen.

  b. Activiteiten die de inzet van individuele voorzieningen verlagen.

  c. Activiteiten die samenwerking van aanbieders van welzijnsactiviteiten verbeteren.

 • 3.

  Berekening subsidie: Volgens specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. De specifieke berekening staat in de beschikking.

 • 4.

  Specifieke voorwaarden: Wij hebben twee verschillende ouderen doelgroepen:

  a. Kwetsbare ouderen: Bij deze doelgroep gaat het vooral over het bieden van echte ondersteuning.

  b. Vitale ouderen: Bij deze doelgroep gaat het om het zorgen dat de doelgroep zichzelf kan redden. Vooral het informeren van deze ouderen over hun mogelijkheden is belangrijk.

 

Artikel 3.6 Informatie, advies en cliëntondersteuning

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Kadernota WMO Walcheren

Doelen

Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

Activering, informatie en advies van bewoners van 65+ en kwetsbare burgers die vragen hebben over wonen, zorg en welzijn.

Ondersteunen van cliëntraden/Wmo-raad.

Netwerkorganisatie met kernpartners en ketenpartners.

Kernpartners geven ondersteuning, hulpverlening, advies en informatie.

 

 • 1.

  Activiteiten: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning door zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen, ouderen-verenigingen en lotgenotencontacten. Deze organisaties zorgen ervoor dat vitale- en kwetsbare ouderen zichzelf kunnen redden in de samenleving.

 • 2.

  Berekening subsidie: Volgens specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. De specifieke berekening staat in de beschikking.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden:

  a. Voor deze organisaties gelden specifieke prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken staan in de beschikking.

  b. Deze organisaties leveren een belangrijk aanbod dat op geen enkele andere manier in gemeente Veere, door lokale, provinciale of landelijke organisaties, door zorgaanbieders of anderen verzorgd wordt of (even efficiënt en effectief) verzorgd kan worden.

 

Artikel 3.7 Maatschappelijke dienstverlening

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Kadernota WMO Walcheren

Doelen

Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

Bieden van kortdurende ondersteuning.

 • 1.

  Activiteiten:

  a. Activiteiten voor algemeen en schoolmaatschappelijk werk.

  b. Activiteiten voor sociaal raadsliedenwerk.

  c. Activiteiten voor slachtofferhulp.

  d. Activiteiten voor (non-profit) opleidingen en inzet EHBO-vrijwilligers.

 • 2.

  Berekening subsidie: De subsidie berekenen wij op 3 verschillende manieren:

  a. Of met het aantal Veerse cliënten/hulpvragers.

  b. Of met het aantal Veerse inwoners.

  c. Of met specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden: Voor sommige organisaties gelden specifieke prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken staan in de beschikking. Anders gelden hier de algemene voorwaarden vermeld in artikel 11 van onze ASV 2020.

 

Artikel 3.8 Ondersteuning Mantelzorgers

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Kadernota WMO Walcheren

Doelen

Behoud van vrijwillige mantelzorgers.

 

 • 1.

  Activiteiten: Activiteiten voor mantelzorgers en hun hulpvragers: het geven van informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp en respijtzorg.

 • 2.

  Berekening subsidies: Volgens specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. De specifieke berekening staat in de beschikking.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden: Mantelzorgwaardering en de uitvoering van het Noodfonds is structureel besteed aan Stichting Manteling (besloten door het college op 22 november 2016).

 

Artikel 3.9 Participatie, inkomen en inburgering

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022

Doelen

Elke inwoner moet kunnen meedoen in de samenleving.

Als arbeid niet mogelijk is, wordt gezocht naar passende ondersteuning.

Inwoners in de gemeente Veere, die lijden onder stille (sociale) armoede, zijn door hulp van hun omgeving in staat om meer mee te doen in de samenleving.

Vluchtelingen worden ondersteund om mee te doen in de samenleving.

 

 • 1.

  Activiteiten:

  a. Of vakanties voor minima.

  b. Of tijdelijke ondersteuning van minima voor de eerste levensbehoeften.

  c. Of ondersteuning aan nieuwkomers voor eerste levensbehoeften, arbeidsparticipatie en deelnemen aan de samenleving.

 • 2.

  Berekening subsidie: De subsidie berekenen wij op 2 verschillende manieren:

  a. Of met het aantal bezoekers/deelnemers/cliënten uit de gemeente Veere.

  b. Of met specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. Deze vermelden wij in de beschikking.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden: De activiteiten behartigen de belangen van minima en nieuwkomers in de gemeente Veere.

 

Artikel 3.10 Kunst en Cultuur

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Culturele agenda 2020-2023, cultuurparticipatie en cultuureducatie

Doelen

Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid in de kernen.

Cultuur levert een positieve bijdrage aan de plaatselijke economie.

Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen.

Inwoners en toeristen kunnen receptief en actief in aanraking komen met cultuur.

De gemeente houdt cultureel erfgoed in stand en maakt het toegankelijk voor inwoners, ondernemers en toeristen. We betrekken hierbij het door Nederland geratificeerde VN verdrag Handicap1.

Cultureel ondernemerschap in de gemeente Veere is stevig verankerd.

Cultuur levert samenwerking op binnen de sector of sector overstijgend.

 • 1.

  Activiteiten:

  a. Cultuureducatie: Activiteiten die cultuurmenu’s behouden op alle basisscholen in het bijzonder koren en muziekverenigingen.

  b. Cultureel erfgoed: Activiteiten die cultuur historisch erfgoed behouden. In het bijzonder musea.

  c. Cultuurparticipatie: Activiteiten zie zorgen voor een jaarrond cultuuraanbod in de gemeente Veere.

 • 2.

  Berekening subsidie:

  a. Cultuureducatie:

  i. Activiteiten die cultuurmenu’s behouden op alle basisscholen: Volgens specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. De specifieke berekening staat in de beschikking.

  ii. Koren: De subsidie is jaarlijks € 250.

  iii. Muziekverenigingen:

Vast bedrag per vereniging

55% van het budget gedeeld door het aantal verenigingen.

Bedrag per lid

(19 jaar en ouder)

15% van het budget gedeeld door het totaal aantal leden van alle muziekverenigingen.

Bedrag per jeugdlid

(tot en met 18 jaar)

15% van het budget gedeeld door het totaal aantal jeugdleden van alle muziekverenigingen.

Bedrag per leerling

15% van het budget gedeeld door het totaal aantal leerlingen van alle muziekverenigingen.

 

b. Cultureel erfgoed:

i. Activiteiten die cultuur historisch erfgoed behouden: Het subsidiebedrag van het vorige subsidiejaar indexeren met de gemeentelijke index.

ii. Musea: Volgens specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. De specifieke berekening staat in de beschikking.

c. Cultuurparticipatie: Volgens specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. De specifieke berekening staat in de beschikking.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden:

  a. Cultuureducatie:

  i. Activiteiten die cultuurmenu’s behouden op alle basisscholen: Voor deze organisaties gelden specifieke prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken staan in de beschikking.

  ii. Koren: Minimaal 3 openbare optredens per jaar naast reguliere activiteiten (geen kerkelijke erediensten).

  iii. Muziekverenigingen: Bij de subsidieaanvraag geeft u het aantal leden, aantal jeugdleden en aantal leerlingen op dat uw vereniging had op

  januari van het jaar waarin u de subsidie aanvraagt.

  b. Cultuurparticipatie:

  i. De activiteiten behouden het huidige niveau van de professionele kunstuitingen in theater, muziek en dans met professionele leiding.

  ii. De activiteiten richten zich op sociale ontwikkeling en culturele prestaties.

 

Artikel 3.11 Speelruimten

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Uitvoeringsplan speelruimte, Sportnota, Notitie Speelruimte

Doelen

Kinderen en jongeren hebben de ruimte nodig om buiten te kunnen spelen en te bewegen, elkaar te ontmoeten en samen te zijn. Bewegen en buiten zijn verbeteren een gezonde ontwikkeling. Speelplaatsen verbeteren het prettig leven/wonen in een wijk of kern, en het aangaan van sociale contacten.

 

 • 1.

  Activiteiten: De gemeente Veere geeft vier speeltuinverenigingen jaarlijks subsidie via een meerjaren-onderhoudsplan. Dat zijn Speeltuinvereniging Aagtekerke, Speeltuinvereniging 't Weitje (Biggekerke), Speeltuinvereniging Meliskerke en Speeltuinvereniging ’t Geiteweitje (Grijpskerke). Gemeente Veere voert het speelruimte beleid verder zelf uit.

 • 2.

  Berekening subsidie: Het subsidiebedrag van het vorige subsidiejaar indexeren met de gemeentelijke index.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden: Voor de speeltuinverenigingen gelden specifieke afspraken. Deze afspraken staan in overeenkomsten met de verenigingen.

 

Artikel 3.12 Sportstimulering

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Sportakkoord 2019-2023

Doelen

Omgeving en faciliteiten

Voor iedereen vrij te gebruiken beweegaanbod

Samenwerking

2. Activiteiten:

a. Activiteiten die sporten en bewegen stimuleren voor de inwoners van de gemeente Veere.

 • 3.

  Berekening subsidie:

Sportverenigingen met meer dan 25 leden en 10 of meer jeugdleden

€ 750 basissubsidie + € 15 per jeugdlid

Sportverenigingen met meer dan 25 leden en minder dan 10 jeugdleden

€ 250 basissubsidie + € 15 per jeugdlid

Walcherse sportvereniging met meer dan 10 Veerse jeugdleden

€ 15 per Veers jeugdlid

4. Specifieke voorwaarden: Bij de subsidieaanvraag geeft u het aantal leden en jeugdleden op dat uw vereniging had op 1 januari van het jaar waarin u de subsidie aanvraagt.

 

Artikel 3.13 Mediabeleid

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Mediawet 2008. Het college van Burgemeester en Wethouders zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling als de gemeenteraad een advies als bedoeld in artikel 2.62, eerste lid, heeft uitgebracht en daarbij positief heeft geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet aan de eis, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c.

 • 1.

  Activiteiten: Het Commissariaat van de Media wijst elke 5 jaar een lokale publieke media-instelling aan. Deze organisatie vraagt jaarlijks een vergoeding aan.

 • 2.

  Berekening subsidie: Met een richtbedrag dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert per woonruimte. Dit bedrag staat voor 5 jaar vast.

 • 4.

  Specifieke voorwaarden:

  a. De kosten worden niet op een andere manier betaald.

  b. De organisatie op lokaal niveau een goed media-aanbod.

  c. Het programma bestaat voor ten minste vijftig procent uit programma’s met een informatief, cultureel en educatief karakter.

  d. Het programma gaat over de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

 

Artikel 3.14 Vrijwilligersondersteuning

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022

Doelen

Een (betaalbare) kwaliteit van voorzieningen en activiteiten met positieve gevolgen voor de samenleving, sociale- en maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling van inwoners.

Behouden en versterken van vrijwilligerswerk in de Veerse samenleving.

Ondersteuning vrijwilligers op een breed terrein bijv. jeugd, sport en zorg.

Het aantal vrijwilligers in gemeente Veere stijgt.

Verlaging van overbelasting van vrijwilligers.

Passend ondersteuningsaanbod organiseren voor (zorg)vrijwilligers.

Waardering van vrijwilligerswerk meer aandacht geven.

 

 • 1.

  Activiteiten:

  a. Het ondersteunen van vrijwilligerswerk. Het behouden en stimuleren van activiteiten per kern voor jongeren, ouderen, leefbaarheid, sociale samenhang, sport en cultuur.

  i. Verbinden: het vormen van netwerken tussen verschillende maatschappelijke spelers en hun vrijwilligers.

  ii. Versterken: helpen en versterken van vrijwilligersorganisaties.

  iii. Verbreiden: promotie en waardering van het vrijwilligerswerk.

  iv. Verankeren: borgen en vastleggen van kennis en ervaring.

  b. Het ondersteunen van zorgvrijwilligerswerk. Deze vrijwilligers geven incidentele of structurele basiszorg of praktische hulp aan hulpvragers.

 • 2.

  Berekening subsidie: Volgens specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. De specifieke berekening staat in de beschikking.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden: Met de organisaties maken wij specifieke prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken staan in de beschikking.

 

Artikel 3.15 Dierenwelzijn

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Op basis van art. 5:8 lid 3 BW heeft de gemeente een wettelijke taak zwerfdieren (gevonden dieren waarvan een eigenaar kan worden vermoed) te verzorgen voor 14 dagen nadat het dier door de gemeente in bewaring is genomen.

Doelen

Uitvoeren wettelijke taak

 

 • 1.

  Activiteiten: Om deze wettelijke taak uit te voeren geeft de gemeente Veere subsidie aan verschillende organisaties.

 • 2.

  Berekening subsidie: De subsidie berekenen wij op 2 verschillende manieren:

  a. Of met het aantal opgevangen dieren vanuit de gemeente Veere.

  b. Of met specifiek met de organisaties afgesproken berekeningen. Deze vermelden wij in de beschikking.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden: Hier gelden de algemene voorwaarden vermeld in artikel 11 van onze Algemene Subsidieverordening Veere 2020.

 

Hoofdstuk 4 Eenmalige subsidies

Artikel 4.1 Ouderenactiviteiten

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Kadernota WMO Walcheren, Nota Ouderenbeleid gemeente Veere

Doelen

Kwetsbare ouderen wonen langer zelfstandig.

Goed bereikbare voorzieningen voor ouderen door vrijwilligers.

Mogelijkheid krijgen tot het onderhouden van sociale contacten.

Eenzaamheid bij ouderen niet verder laten stijgen.

 • 1.

  Activiteiten: Activiteiten voor ouderen in de gemeente Veere.

 • 2.

  Berekening subsidie:

Activiteiten voor ouderen binnen de eigen leden/groep:

Minimaal 25 tot maximaal 49 leden

Subsidie is € 250

Minimaal 50 leden

Subsidie is € 500

Activiteiten voor ouderen binnen én buiten de eigen leden/groep:

Minimaal 10 activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers

Subsidie is maximaal € 1.000

Minimaal 20 activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers

Subsidie is maximaal € 2.500

Specifieke voorwaarden: De activiteiten bevorderen de leefbaarheid in de gemeente Veere en zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Artikel 4.2 Oranjeverenigingen

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Kadernota WMO Walcheren, Nota Ouderenbeleid gemeente Veere

Doelen

Jongeren en ouderen doen actief mee in de samenleving.

Eenzaamheid bij jongeren en ouderen niet verder laten stijgen.

Goed bereikbare voorzieningen voor jongeren en ouderen door vrijwilligers.

Mogelijkheid krijgen tot het onderhouden van sociale contacten.

Plekken/activiteiten waar jongeren en/of ouderen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen.

 • 1.

  Activiteiten: Activiteiten voor jongeren en ouderen in de gemeente Veere.

 • 2.

  Berekening subsidie: Minimaal 10 activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers of minimaal 100 unieke deelnemers bij 1 activiteit: subsidie is maximaal € 1.000.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden: De activiteiten bevorderen de leefbaarheid in de gemeente Veere en zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Artikel 4.3 Kunst en Cultuur

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Culturele agenda 2020-2023, cultuurparticipatie en cultuureducatie

Doelen

Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid in de kernen;

Cultuur levert een positieve bijdrage aan de plaatselijke economie;

Inwoners en toeristen kunnen receptief en actief in aanraking komen met cultuur;

De gemeente houdt cultureel erfgoed in stand en maakt het toegankelijk voor inwoners, ondernemers en toeristen. We betrekken hierbij het door Nederland geratificeerde VN verdrag Handicap1.

 

 • 1.

  Activiteiten:

  a. Streekgeschiedschrijving

  b. Cultuurprojecten met in het bijzonder kunst- en cultuurroutes.

 • 2.

  Berekening subsidie:

  a. Streekgeschiedschrijving: De subsidie is maximaal € 1.000.

  b. Cultuurprojecten:

  i. Maximum subsidie voor kunst- en cultuurroutes is 1/3 van de totale kosten van het project met een maximum van € 500.

  ii. Maximum subsidie voor overige cultuurprojecten is 1/3 van de totale kosten van het project met een maximum van € 5.000.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden:

  a. Streekgeschiedschrijving:

  i. Het betreft nieuwe kennis over de geschiedenis van de gemeente.

  ii. De nieuwe kennis is historisch verantwoord. Dit beoordeelt het Zeeuws Archief.

  b. Cultuurprojecten:

  i. Kunstroutes, cultuurroutes en exposities hebben een (directe) link met de gemeente Veere.

  ii. Overige cultuurprojecten hebben een professionele leiding en richten zich op sociale ontwikkeling en culturele prestaties.

  iii. Musea met een jaarlijkse subsidie mogen jaarlijks voor maximaal 2 exposities een eenmalige subsidie aanvragen.

 

Artikel 4.4 Sportstimulering

Subsidiedoelen:

Beleidskader

Sportakkoord 2019-2023

Doelen

omgeving en faciliteiten

toegankelijk beweegaanbod

samenwerking

 • 1.

  Activiteiten:

  a. Of een sportactiviteit van Veerse sportverenigingen voor Veerse inwoners bovenop de reguliere activiteiten.

  b. Activiteiten en initiatieven die aansluiten bij het Sportakkoord en het uitvoeringsprogramma sport (stimuleren sport en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport en beweegaanbieders, sport en onderwijs, talentontwikkeling en sportevenementen).

 • 2.

  Berekening subsidie:

  a. Sportactiviteit van Veerse sportverenigingen voor Veerse inwoners: Het subsidiebedrag is maximaal € 250.

  b. Sportactiviteiten aansluitende bij het Sportakkoord: Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt bij het uitvoeringsprogramma sport (dit stelt het College vast). Hierin staat de verdeling, bestemming en hoogte van de subsidie.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden:

  a. Sportactiviteit van Veerse sportverenigingen voor Veerse inwoners:

  i. De waarde van sporten en/of bewegen staat voorop.

  ii. De activiteit geeft aandacht aan alle onderdelen van een sport.

  ii. De activiteit is vernieuwend en nog niet eerder georganiseerd.

  iv. Met de activiteit werken meerdere partijen samen.

  v. De deelnemers zijn inwoners uit de gemeente Veere.

  b. Sportactiviteiten aansluitende bij het Sportakkoord:

  i. De activiteit stimuleert inwoners om te sporten en/of te bewegen.

  ii. De activiteit stimuleert de breedtesport met side-events of andere concepten.

  iii. De activiteit stimuleert sportparticipatie en het sportplezier.

  iv. De activiteit vergroot de aanzien van de gemeente (gemeentebranding).

 

Artikel 4.5 Overige eenmalige subsidies

 • 1.

  Activiteiten:

  a. Of een Jubileumactiviteit (alleen bij ieder 25-jarig jubileum).

  b. Of een overige activiteiten.

 • 2.

  Berekening subsidie:

  a. Jubileumactiviteit: bij ieder 25-jarig jubileum is de subsidie max. € 250.

  b. Overige activiteiten:

  i. Minimaal 25 tot en met 100 deelnemers: de subsidie is € 250.

  ii. 101 tot en met 250 deelnemers: de subsidie is maximaal € 1.000.

  iii. Meer dan 251 deelnemers: de subsidie is maximaal € 2.500.

 • 3.

  Specifieke voorwaarden: De activiteiten bevorderen de leefbaarheid in de gemeente Veere en zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 5.1 Inwerkingtrede en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden na bekendmaking in werking op 9 juni 2021.

2. Met ingang van 9 juni 2021 wordt de Subsidiewijzer 2021 ingetrokken.

3. Subsidieaanvragen die uiterlijk op 8 juni 2021 zijn ontvangen vallen onder de Subsidiewijzer 2021.

4. Vaststellingen voor subsidies die gegeven zijn voor 8 juni 2021 vallen onder de Subsidiewijzer 2021.

5. Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels subsidies 2022.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 1 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, de burgemeester

J.F.M. Steinbusch drs. R. J. Van der Zwaag